Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet fålgende områder:

 • Institusjonens rutiner og praksis vedrørende beboernes korrespondanse, jf. rettighetsforskriften § 18.

Dato: 22.10.12

Eva Angell
revisjonsleder

Sølvi Melum
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Kvæfjord Ungdomssenter i perioden 20.09.12 – 22.10.12. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverninstitusjoner etter lov om barneverntjenester § 5-7. I tilhørende tilsynsforskrift er Fylkesmannen pålagt å føre tilsyn ved en systemrevisjon hvert år.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved gjennomgang av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Kvæfjord Ungdomssenter er en statlig barneverninstitusjon. Institusjonen tar i mot barn og unge etter lov om barneverntjenester §§ 4-4, 5. ledd, 4-6, 1. og 2. ledd, 4-12, 4-24, 4-25 og 4-26. Institusjonen består av to avdelinger, Lilleheimen og Storheimen, og har totalt kapasitet til 8 plasser. I tillegg til plassene inne på institusjonen, har Kvæfjord Ungdomssenter institusjonsfamilie, samt familie- og nettverksavdeling.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 20.09.12. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble ikke avholdt.

Åpningsmøte ble avholdt 17.10.12.

Intervjuer

5 personer ble intervjuet.

Sluttmøte ble avholdt 17.10.12.

4. Hva tilsynet omfattet

Formålet med tilsynet var å undersøke om institusjonen gjennom sin internkontroll sikrer at myndighetskravene knyttet til beboernes korrespondanse ikke brytes.

Tilsynet omfattet gjennomgang av tilsendt materiale og intervju av ansatte.

5. Funn

Det ble ikke påpekt avvik eller gitt merknader.

6. Regelverk

 • Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon av 15.11.2011 nr. 1103
 • Forskrift om tilsyn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling av 11.12.2003 nr. 1564
 • Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner av 10.06.2008 nr. 580

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Institusjonsplan med organisasjonskart og prosedyrer, versjon uke 37-2012
 • Oppdatert liste over alle ansatte
 • Prosedyre vedrørende mottak av post
 • Rutine ved bruk av tvang og begrensninger i rettigheter
 • Sjekkliste for nytilsatte/studenter

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn av 20.09.12
 • Oversendelse av dokumenter, e-post av 08.10.12
 • E-post av 12.10.12 vedrørende valg av informanter til intervju

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Seniorrådgiver Eva Angell som revisjonsleder
Seniorrådgiver Sølvi Melum