Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Troms gjennomførte 13.- 14.6.2012 tilsynsbesøk i Lenvik kommune, Finnsnes omsorgssenter. Denne rapporten beskriver gjennomføringen og funn ved tilsynet, basert på en systemrevisjon. Formåiet med en systemrevisjon er å vurdere om virksomheten har et internkontrollsystem i henhold til helselovgivningen.

Tema for dette tilsynet var helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen (pasient- og brukerrettighetsloven kapittel4A).

Tilsynet har undersøkt om virksomheten følger lovkravene og sørger for at:

 • motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres og at pasientens samtykkekompetanse blir vurdert
 • tillitsskapende tiltak forsøkes før tvungen helsehjelp gjennomføres
 • det gjøres helsefaglige vurderinger av om den aktuelle helsehjelpen kan gjennomføres med tvang.

Under tilsynet ble det avdekket følgende avvik:

Kommunen sikrer ikke at motstand mot somatisk helsehjelp blir identifisert.

Klaus Melf
kst. fylkeslege, revisjonsleder

Gunn Elise Mathisen
rådgiver, revisor

 

Lars Kristian Pettersen
juridisk rådgiver, revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en systemrevisjon ved Lenvik kommune i perioden 23.4.2012-13.9.2012. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Fylkesmannen i Troms gjennomfører i inneværende år. Lignende tilsyn gjennomføres ved fem kommuner i Troms våren og høsten 2012.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten i fylket etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten§ 2, jf. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester§ 12-3.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter.
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres.
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes.

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik som er avdekket under revisjonen, og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Lenvik kommune ligger midt i Troms fylke. Med hurtigbåt tar det litt over l time sørover til Harstad og nordover til Tromsø sentrum. Kommunens areal er på ca. 890 km2 med halvparten på inner- og nordøstsida av Senja, mens den resterende del ligger på fastlandet, rett innenfor Senja.

Innbyggertallet er på ca. 11 000. Dette gjør Lenvik til den tredje største kommunen i Troms. Mange arbeidsplasser ligger innen handels- og servicenæringen, samt fiske og jordbruk. Lenvik har også flere industribedrifter innen fiskeforedling, fiskeredskap, fiskeoppdrett, samt smelteverk.

I fjor åpnet kommunen det nye Finnsnes omsorgssenter, som har 90 langtidsplasser (for tiden 80 plasser i bruk). I tillegg finnes det 31langtidsplasser ved Rossfjord sykehjem. Finnsnes omsorgssenter har tre sykehjemsavdelinger (Plan 2-4), hvorav hver avdeling har tre bogrupper for l O beboere (en bogruppe på avdeling Plan 3 er ikke tatt i bruk). Hver avdeling blir ledet av en fagleder. Virksomhetslederen har det overordnete administrative ansvaret for begge sykehjem, og rapporterer til strategisk ledelse v/rådmannen.

Plan 2 utgjør demensavdelingen, hvor det er tilrettelagt for personer med demensdiagnose som trenger tettere omsorg, trygge omgivelser og grenser. De tre bogruppene (A, Bog C) i demensavdelingen ligger fysisk adskilt i tre forskjellige fløyer med forbindelsesgang. Inngangsdørene til hver bogruppe er låst med kodelås på inn- og utsiden. Bogruppe B har

ingen nattevakt til stede, men det finnes dørsensorer som varsler nattevakt i bogruppe A eller C når en beboer forlater rommet sitt om natten. Demensavdelingen har 28,3 årsverk i personell som tar vare på 30 beboere. Sykehjemslegefunksjonen er delt mellom to fastleger. Disse er i avdelingen en halv dag hver i uken.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 23.4.2012.

Åpningsmøte ble avholdt 13.6.2012.

Intervjuer: 8 personer ble intervjuet.

Sluttmøte ble avholdt 14.6.2012.

4. Hva tilsynet omfattet

I dette tilsynet ble det undersøkt om kommunen har lagt til rette for at nødvendig helsehjelp til pasienter som motsetter seg helsehjelp blir gitt uten bruk av tvang, slik lovens krav og formål forutsetter. Tilsynet har videre undersøkt om kommunen sikrer at helsehjelpen til denne pasientgruppen blir vurdert i tråd med bestemmelsene ipasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A.

Tilsynet hadde spesielt fokus på om kommunens planlegging, utføring, kontroll og korrigering sikrer at helsepersonell i sykehjemmet:

 • identifiserer pasienters motstand mot helsehjelp og vurderer deres samtykkekompetanse.
 • forsøker tillitskapende tiltak før tvungen helsehjelp gjennomføres.
 • gjør helsefaglige vurderinger av om den aktuelle helsehjelpen kan gjennomføres med tvang.

5. Funn

Avvik

Kommunen sikrer ikke at motstand mot somatisk helsehjelp blir identifisert.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

Pasient- og brukerrettighetsloven § 4-l,jf. § 4-3 og 4-6, § 4A-2 og§ 4A-5, helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 4-1, jf. internkontrollforskriften og pasientjournalforskriften.

Avviket bygger på følgende:

 • Til tross for at virksomheten har utarbeidet skriftlig prosedyre, er rutinen for å identifisere motstand hos pasienter uten samtykkekompetanse ikke godt nok implementert i den praktiske hverdagen. Som konsekvens blir tvangsbruk ikke identifisert.
 • Ansatte har mangelfull kunnskap for å identifisere motstand, og uttrykker selv at de trenger mer opplæring.
 • Kommunen har ingen vedtak i henhold til tilsynstema til tross for at flere ansatte ser et behov for dette. Hvorvidt pasienter motsetter seg tiltakene er ikke problematisert i bogruppene. Eksempler hvor vedtaksvurdering mangler:
  - Dørene til bogruppene i 2 etasje er låst og det brukes kodelås for å komme inn og ut.
  - Hos noen pasienter brukes sengematter og dørsensorer med hensikt for å forhindre helseskade.
  - Til minst en pasient slgules det medisinen i syltetøy.
 • I bogruppe B er ti pasienter med demens låst inne uten nattevakt til stede. Flere ansatte oppfatter personellsituasjonen som uforsvarlig. Dette vanskeliggjør vurdering av motstand og gjennomføring av tillitsskapende tiltak.
 • Til tross for at fire uønskete hendelser med bruk av tvang er registrert i Profil, finnes det ikke systematisk rapportering til fagleder og oppfølging av slike avvik.

Fylkesmannen har merket seg

 • Det finnes stor bevissthet blant de ansatte om tillitsskapende tiltak som også dokumenteres i journalen.

6. Regelverk

 • Lov av 30. mars 1984 nr. 15om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter
 • Lov av 24. juni 2011 nr. 30om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell
 • Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten.
 • Forskrift av 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart Pleie og omsorgstjenesten sykehjem
 • Oversikt over ansatte ved Finnsnes omsorgssenter
 • Stillingsbeskrivelser for fagleder, sykepleier l, sykepleier, assistent og hjelpepleierlomsorgsarbeiderlhelsefagarbeider
 • Tjenestebeskrivelse for tjenester i pleie og omsorg
 • Rutine somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen
 • Implementerings- og opplæringsplan for rutiner knyttet til tvungen helsehjelp
 • Kopi av fire registrerte avvik i Profil innenfor tilsynstema

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Elektronisk pasientjournal i Profil (avviksmeldinger og utvalgte pasienter fra demensavdelingen)

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen i Troms:

 • 23.4.2012: Varsel om tilsyn oversendt
 • 4.6.2012: Dokumenter fra Lenvik kommune
 • 6.6.2012: Program for tilsyn oversendt
 • 25.6.2012: Oversendelse av foreløpig rapport
 • 11.9.2012: Tilbakemelding fra kommunen til foreløpig rapport

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Ass. fylkeslege Klaus Melf, revisjonsleder
Rådgiver Gunn Elise Mathisen, revisor
Juridisk rådgiver Lars Kristian Pettersen, revisor

 


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

2011–2012 Tvungen helsehjelp i kommunal helsetjeneste

Søk etter tilsynsrapporter

Søk