Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Troms gjennomførte den 06.- 07.09.2012 tilsynsbesøk i Skånland kommune, ved Skånland sykehjem. Denne rapporten beskriver gjennomføringen og funnene fra tilsynet, basert på en systemrevisjon. Formålet med en systemrevisjon er å vurdere om virksomheten har et internkontrollsystem i henhold til helselovgivningen.

Tema for dette tilsynet var somatisk helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen (pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A).

Tilsynet har undersøkt om virksomheten følger lovkravene på følgende områder:

 • Om kommunen sikrer at motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres og at pasientens samtykkekompetanse blir vurdert.
 • Om kommunen sikrer at tillitsskapende tiltak forsøkes før tvungen helsehjelp gjennomføres.
 • Om kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige vurderinger av om den aktuelle helsehjelpen kan gjennomføres med tvang.

Under tilsynet ble det avdekket følgende avvik:

Skånland kommune sørger ikke for at regelverket i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A er tilstrekkelig kjent og blir fulgt ved sykehjemmet.

Klaus Melf
revisjonsleder

Gunn Elise Mathisen
revisor

 

 

Maria Eidhammer
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Skånland sykehjem i perioden 27.06.2012 - 06.11.12. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten i fylket etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 2, jf. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 12-3.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Skånland kommune ligger sør i Troms fylke, sørøst for Harstad, og grenser mot Gratangen i øst, Ibestad i nord og Nordland fylke i sør og sørvest. Kommunen strekker seg over 495 kvadratkilometer og har et innbyggertall på ca 3000. Administrasjonssenteret i kommunen, Evenskjær, har rundt 600 innbyggere og ligger på østsiden av Tjeldsundet, lengst vest i kommunen. Kommunen har et utstrakt samarbeid med kommunene Tjeldsund og Evenes i Nordland fylke.

Forekomsten av jord- og skogressurser gjør landbruk til en betydelig næring i kommunen, med husdyrhold som den viktigste driftsformen. Fiske spiller en mindre rolle i Skånland enn i Sør-Troms ellers. Industrien i kommunen er beskjeden, men de viktigste bransjene er verkstedindustri (for eksempel bygging og reparasjon av fiskebåter), sementvarefabrikk og næringsmiddelindustri i form av fiskeoppdrett. Omkring 40 % av kommunens arbeidstakere har arbeid utenfor kommunen, om lag 15 % i Harstad og 7 % i Evenes.

Kommunen har gjennom utbygging av samferdselen fått en stadig mer sentral beliggenhet. E 10 går gjennom vestre del av kommunen og forbinder Skånland med Bjerkvik (E 6) og Harstad (Rv. 83). Like sør for kommunegrensen ligger Evenes lufthavn, midt mellom Harstad og Narvik.

Om virksomheten:

Skånland sykehjem ligger på Evenskjær og har 30 beboerrom. Skjermet enhet for personer med demens («Lillebo») har 7 plasser. Sykehjemmet har budsjettert med 36,56 årsverk. Det er en utfordring for sykehjemmet at flere av de ansatte nærmer seg pensjonsalder. I løpet av våren 2012 sluttet tre arbeidstakere på grunn av høy alder, og det forventes at ytterligere flere vil levere oppsigelse av samme grunn. Det er vanskelig å rekruttere sykepleiere, blant annet på grunn av konkurranse fra nabokommunene.

Det er sykehjemslege tilstede ved virksomheten én dag per uke.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 27.06.2012 .

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 06.09.2012.

Intervjuer: Åtte personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble gjennomført befaring ved Skånland sykehjem.

Sluttmøte ble avholdt 07.09.2012.

4. Hva tilsynet omfattet

I dette tilsynet ble det undersøkt om kommunen har lagt til rette for at nødvendig helsehjelp til pasienter som motsetter seg helsehjelp blir gitt uten bruk av tvang, slik lovens krav og formål forutsetter. Tilsynet har videre undersøkt om kommunen sikrer at helsehjelpen til denne pasientgruppen blir vurdert i tråd med bestemmelser i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A.

Tilsynet hadde fokus på om kommunens planlegging, utføring, kontroll og korrigering sikrer at helsepersonell i sykehjemmet

 • identifiserer pasienters motstand mot helsehjelp og vurderer deres samtykkekompetanse
 • forsøker tillitsskapende tiltak før tvungen helsehjelp gjennomføres
 • gjør helsefaglige vurderinger av om den aktuelle helsehjelpen kan gjennomføres med tvang.

5. Funn

Avvik:

Skånland kommune sørger ikke for at regelverket i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A er tilstrekkelig kjent og blir fulgt ved sykehjemmet.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

Pasient- og brukerrettighetsloven § 4-1, jf. § 4-3 og 4-6, § 4A-2 og § 4A-5, helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 4-1, jf. internkontrollforskriften og pasientjournalforskriften.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

 • Det finnes en opplæringsplan, men opplæringstiltakene gjennomføres ikke på en systematisk måte. Ikke alle ansatte har deltatt i nødvendig opplæring, og oppfølgingen er mangelfull.
 • Journalgjennomgang for åtte pasienter viser utilstrekkelig dokumentasjon:
  - Hos minst tre pasienter har det blitt brukt tvang flere ganger i stellsituasjoner uten at det er fattet vedtak eller skrevet avvik, med unntak av avvik levert under tilsynsbesøket.
  - Det dokumenteres motstand hos fire pasienter uten at det er rapportert om tillitsskapende tiltak eller utfall av situasjonen.

6. Regelverk

 • Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn ved helse- og omsorgstjenesten
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter
 • Lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell
 • Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forskrift av 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart
 • Rapport meldeskjemaer 2011
 • Skånland sykehjem årsmelding 2011
 • Årsplan 2012
 • Ansvar og arbeidsoppgaver institusjon
 • Anvisning driftsenhet 13.07.09
 • Stillingsinstruks avdelingssykepleier
 • Stillingsinstruks hjelpepleiere
 • Skånland – leieavtale driftsenhet
 • Stillingsinstruks sykepleiere
 • Bemanningsplaner
 • Turnus, hjelpepleier og assistent turnus uke 36
 • Turnus, sykepleier uke 36
 • 4A Helsehjelp rutine
 • Journalsystem
 • Rutine, elektronisk saksbehandling
 • Skjema: Vedtak om somatisk helsehjelp
 • Rutiner: Opplæringsplan
 • Oversikt internundervisning
 • Rutine: Informasjon om avvik
 • Rapport meldeskjema 2011
 • Beskrivelse av samarbeid med andre helseinstanser

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Elektronisk pasientjournaler i Profil av åtte utvalgte pasienter
 • Papirjournal av åtte utvalgte pasienter
 • Elektronisk prosedyresamling
 • Perm, pabrl. kap. 4A: Skånland kommune IK-dokument vedrørende kap. 4A/prosedyre, skjema for vedtak, Lovtekst pabrl. kap. 4A, internt opplæringsdokument, deltakerliste, to aktive vedtak, ett avsluttet vedtak
 • Avviksperm: Meldeskjema for avvik
 • Rundskriv til pabrl. § 4A

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn, 27.06.2012
 • Tilsendt dokumentasjon, 10.08.2012
 • Program for tilsynsbesøk, 20.08.2012

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Ass. Fylkeslege Klaus Melf, revisjonsleder

Rådgiver Gunn Elise Mathisen, revisor

Rådgiver Maria Eidhammer, revisor

 


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

2011–2012 Tvungen helsehjelp i kommunal helsetjeneste

Søk etter tilsynsrapporter

Søk