Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Tema for tilsynet er behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn. Gjennom tilsynet skal det undersøkes om kommunen ved sine styringsaktiviteter (interkontroll) sikrer at søkers rett til økonomisk stønad blir ivaretatt. For å undersøke dette tas det utgangspunkt i bestemmelsene om økonomisk stønad i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen §§ 18 og 19, i saksbehandlingskrav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift og i krav til interkontroll.

Målsettingen med tilsynet vil være å undersøke om:

Kommunen sikrer, ved tilstrekkelige styringstiltak, at det foretas forsvarlig kartlegging ved behandling av søknader om økonomisk stønad fra person med forsørgeransvar

Kommunen sikrer at det foretas forsvarlige vurderinger ved behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar

 

Det ble påpekt en merknad:

Skjervøy kommune bør vurdere hvordan praksis for kartlegging av søknader kan bli mer lik.

Dato: 5.10.2012

Renate Kristiansen
rådgiver(revisjonsleder)

Marianne Hovde
seniorrådgiver

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Skjervøy kommune i perioden 21.5.2012 - 5.10.2012. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte

tilsynsvirksomhet i inneværende år, og er en del av et landsomfattende tilsyn, gjennomført etter oppdrag fra Statens Helsetilsyn.

Fylkesmannen plikter å føre tilsyn med kommunens virksomhet etter lov om sosiale tjenester i NAV kapittel 4, og skal påse at kommunens virksomhet drives i samsvar med loven og tilhørende forskrifter, jf. lov om sosiale tjenester i NAV § 9.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

NAV Skjervøy har ansvar for kommunens tjenester og oppgaver etter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, jf. samarbeidsavtale mellom Skjervøy kommune og NAV Troms. Skjervøy kommune avholder ukentlige etatsjefsmøter, hvor NAV leder deltar en gang per måned.

Skjervøy kommune startet i 2011 prosjektet "Ungdom på Ræk", bl.a. gjennom barnefattigdomsmidler, hvor et hovedformål er oppfølging av ungdom som har problemer knyttet til å følge skolegang. Styringsgruppen består av etatslederne i kommunen og prosjekteier er leder for NAV.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 21.5.2012. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble ikke avholdt.

Åpningsmøte ble avholdt 27.8.2012.

Intervjuer

4 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet

Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 28.8.2012 (videokonferanse).

4. Hva tilsynet omfattet

Det ble ført tilsyn med NAV Skjervøy sin behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn, jf. §§ 18 og 19 i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Tilsynet var avgrenset til temaet forsvarlig behandling, herunder om kommunen sikrere at søkers og barnas situasjon kartlegges i tilstrekkelig grad, og om det gjøres individuelle vurderinger også i forhold til barnas situasjon, før det tas beslutning om økonomisk stønad.

Målsettingen med tilsynet vil være å undersøke om:

Kommunen sikrer, ved tilstrekkelige styringstiltak, at det foretas forsvarlig kartlegging ved behandling av søknader om økonomisk stønad fra person med forsørgeransvar.

Kommunen sikrer at det foretas forsvarlige vurderinger ved behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar.

Med personer med «forsørgeransvar for barn» menes personer som har forsørgeransvar etter lov om barn og foreldre, og inkluderer både søkere som har daglig omsorg for sine barn og personer som har samvær med sine barn.

5. Funn

 

Det ble påpekt ѐn merknad:

6. Regelverk

 • LOV 2009-12-18 nr. 131: Lov om sosiale tjenester i arbeids – og Velferdsforvaltningen
 • LOV 1967-02-10 nr. 00: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • FOR 2010 nr. 1463: Internkontrollforskrift for kommunen i arbeids – og Velferdsforvaltningen
 • Rundskriv – Hovednr. 35 – Lov om sosiale tjenester i NAV

7. Dokumentunderlag

Kommunens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Samarbeidsavtale (NAV Skjervøy) – Skjervøy kommune og NAV Troms
 • «Organisasjonsoversikt/ Virksomhetsplan», revidert 14.5.2012 og juli 2012
 • Rutine: «Rutiner for behandling av økonomisk sosialhjelp NAV Skjervøy», revidert juni 2012
 • Rundskriv A-1/2011 Veiledende satser jf. kommunestyrevedtak i sak 21/01 hvor det ble besluttet at kommunen skal benytte statlig veiledende satser ved utmåling av sosial stønad.
 • «Veiledende satser – klær – voksne og barn»
 • Informasjonsskriv: «Start sosialhjelpen selv»
 • Skjema: «Søknad om økonomisk stønad»
 • Informasjonsskriv: «Veiledning til søknad om økonomisk stønad»
 • Aktuelle dokumenter knyttet til enkeltvedtak om tildeling av økonomisk stønad til personer med forsørgeransvar for barn i 5 saker (søknad, vedtak, journalnotater og lignende)
 • Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:
 • 21 saksmapper, herunder:
  - 4 saker som omhandlet søknader fra personer med samvær
  - 4 saker som omhandlet søknad om nødhjelp fra personer med forsørgeransvar for barn
  - 13 saker som omhandlet søknader etter §§ 18 og 19 fra personer med forsørgeransvar for barn

Korrespondanse mellom kommunen og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn av 21.5.2012
 • Plan for tilsyn av 21.8.2012

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Seniorrådgiver Marianne Hovde
Rådgiver Renate Kristiansen (revisjonsleder)