Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Troms har gjennomført tilsyn med Sørreisa kommune, herunder tilsynsbesøk 11.6.2012.

Denne rapporten beskriver eventuelle avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene.

Systemrevisjonen omfattet følgende områder: Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-8, jf § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b.

Tilsynet har undersøkt om kommunen gjennom sin internkontroll sikrer informasjon om ordningen og at slikt tilbud vurderes, iverksettes og evalueres.

Tilsynsmyndigheten fant ikke grunnlag for å påpeke avvik eller merknader innen de reviderte områdene.

Dato: 29.6.2012

Lena Nordås
revisjonsleder

Remi A. Møller
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Sørreisa kommune i perioden 29.2.2012 – 29.6.2012. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 2, jf lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 12-3.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Sørreisa kommune har omlag 3300 innbyggere. Søknader om tjenester etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester behandles av kommunens omsorgsteam. Hjemmetjenesten foretar hjemmebesøk og kartlegger hjelpebehov. Kommunen har for tiden tildelt tjenester som BPA.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble sendt 29.2.2012.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble holdt 11.6.2012.

Intervjuer: 5 personer ble intervjuet.

Sluttmøte ble holdt 12.6.2012 (videokonferanse).

4. Hva tilsynet omfattet

Systemrevisjonen omfattet brukerstyrt personlig assistanse (BPA) etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. BPA er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Ordningen er nærmere beskrevet i rundskriv I-20/2000 og I-15/2005, fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Tilsynet har undersøkt om kommunen gjennom sin internkontroll sikrer informasjon om ordningen og at slikt tilbud vurderes, iverksettes og evalueres.

Fylkesmannen har konkretisert kravene. Kommunen skal sikre at:

 • det gis informasjon om ordningen med brukerstyrt personlig assistanse
 • BPA kan tilbys i de tilfeller vilkårene er oppfylt
 • tildeling av BPA vurderes innenfor de samme rettslige rammene som andre helse- og omsorgstjenester
 • tjenestemottakers/dennes representants synspunkter og ønsker innhentes
 • det vurderes om tjenestemottaker er i stand til å ha arbeidslederrollen
 • det vurderes om andre enn tjenestemottaker kan bistå med å ivareta arbeidslederrollen
 • det vurderes om eventuelle andre enn tjenestemottaker har de nødvendige fullmakter til å bistå ved arbeidsledelse
 • det tas stilling til hvem som skal ha arbeidsgiveransvaret
 • avslag oppfyller krav til begrunnelse
 • enkeltvedtaket angir rammen for bistanden som tildeles
 • det vurderes om deler av bistanden krever medisinsk faglig kompetanse og om denne bør holdes utenfor BPA
 • det vurderes om BPA kan gis i kombinasjon med andre tjenester
 • det vurderes om pårørende og andre nærstående innvilges omsorgslønn i stedet for BPA
 • assistentene får basisopplæring i forhold til etiske problemstillinger, taushetsplikt mv.
 • assistentene kjenner kommunens beslutning om hva det er innvilget hjelp til
 • tjenesten evalueres i samarbeid med tjenestemottaker
 • utgifter til annonser, opplæring mv. dekkes av kommunen
 • eventuell egenandel vurderes i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 2
 • kommunen dekker utgifter som er nødvendige for å yte tjenesten

Kommunen kan selv velge om assistenten skal ansettes i kommunen, eller om de praktiske sidene skal overlates til brukeren selv eller andelslag. På dette punkt omfattet tilsynet bare om kommunen sikrer at slikt valg blir tatt. Tilsynet omfattet ikke arbeidsrettslige forhold, som ikke reguleres av lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

5. Funn

Det ble ikke funnet grunnlag for å påpeke avvik eller merknad på de reviderte områdene.

6. Regelverk

 • Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m.
 • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
 • Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 2

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart for Sørreisa kommune
 • Tjenestebeskrivelse for BPA
 • Avviksskjema
 • Søknadsskjema, tildeling av pleie- og omsorgstjenester i Sørreisa kommune
 • Kopi av vedtak om BPA
 • Oversikt over ansatte i kommunen som har oppgaver knyttet til vurdering og iverksetting av BPA
 • Navn på de som er med i omsorgsteamet
 • Notat «omsorgsteamet, organisering, mandat, funksjon sommeren 2011»

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn datert 29.2.2012
 • Brev om endret dato for tilsyn datert 3.4.2012
 • Program for tilsyn datert 24.5.2012
 • Brev fra Sørreisa kommune datert 14.5.2012

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Fagansvarlig Lena Nordås (revisjonsleder)
Rådgiver Remi A. Møller (revisor)