Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Tilsynet er gjennomført i form av en systemrevisjon, og det vil ved et slikt tilsyn kunne gis avvik og/eller påpekes merknader innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Institusjonens rutiner og praksis vedrørende omsorg og behandling av beboerne med følgende undertema:

 • oppfølging av skole- og opplæringstilbud,
 • tilrettelegging og oppfølging av fritidsaktiviteter

Det ble ikke gitt avvik eller påpekt merknader ved dette tilsynet.

Dato: 28.10.13

Sølvi Melum
revisjonsleder

Grethe Siri Kaistad
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Aleris Ungplan, avdeling Nymogården i perioden 17.09.13 -28.10.13. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet  inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverninstitusjoner etter lov om barneverntjenester § 5-7. I tilhørende tilsynsforskrift er Fylkesmannen pålagt å føre tilsyn ved systemrevisjoner.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved gjennomgang av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten  - spesielle forhold

Aleris Ungplan Nymogården er en privat barneverninstitusjon, og fra 01.05.2011 en del av Aleris Ungplan og BOI. Institusjonen er lokalisert i Målselv. Aleris Ungplan AS har vært representert i region nord siden 2000, og ansvarlig leder av region nord er regiondirektør Håkon Melseth. Aleris driver i tillegg til barnevern bolig og omsorgstilbud til voksne brukere etter helse- og omsorgstjenesteloven. Aleris Ungplan, region nord, består av familiehjem, institusjonsenheter og ettervern. I følge institusjonsplanen av 2012 består Aleris Ungplan Nymogården av 10 ulike tiltak, hvorav godkjenningen for ett av tiltakene var knyttet til en ungdom som nå er flyttet. I følge institusjonsplanen fra 2012 er barneverninstitusjonen godkjent for 22 plasser, og på tilsynsdagen ble opplyst at 13 beboere er innskrevet. Hjemler for plassering kan være §§ 4-4 femte ledd, 4-6, 4-12, 4-24, 4-25 og 4-26.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt  17.09.13. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt ikapitlet dokumentunderlag.

Formøte ble ikke avholdt.

Åpningsmøte ble avholdt 23.10.13.

Intervjuer

5 personer ble intervjuet.

Sluttmøte ble avholdt 23.10.13.

4. Hva tilsynet omfattet

Formålet med tilsynet var å undersøke om institusjonen gjennom sin internkontroll sikrer at myndighetskravene  knyttet til oppfølging av beboernes skole- og opplæringstilbud, samt tilrettelegging og oppfølging av fritidsaktiviteter ikke brytes.

Tilsynet omfattet gjennomgang av tilsendt materiale, intervju av ansatte og materiale fremlagt tilsynet på tilsynstidspunktet.

5. Funn

Det ble ikke gitt avvik eller påpekt merknader.

6. Regelverk

 • FNs konvensjon om barnets rettigheter av 20.11.1989.
 • Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100.
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon av 15.11.2011 nr. 1103
 • Forskrift om tilsyn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling av 11.12.2003 nr. 1564
 • Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner av 10.06.2008 nr. 580

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Institusjonsplan, sist revidert 2012.
 • Organisasjonskart.
 • Ansattelister.
 • Rutinehåndbok kjerneprosesser  (utkast)
  - Samarbeid med offentlig nettverk 
  - Skolegang/opplæring
  - Dagtilbud
  - Fritidsaktivitet
 • Oversikt over skole- og praksistilbud beboere.
 • Skjema for opplæring/innføring for nye medarbeidere (utkast).
 • Undervisnings- og møteplan for Aleris Ungplan og BOI region nord 2013.
 • Eksempel på konkretisert undervisnings- og møteplan for 3 avdelinger høst 2013.
 • Skjema overlapping.
 • Handlingsplaner og øvrige dokumenter vedrørende enkeltbeboere.

Dokumentasjon som ble utlevert på tilsynsdagen:

 • Eksempler på utfylte overlappskjemaer.
 • Eksempler på utfylte ansvarsvaktskjemaer.
 • Utvalgte  beboermapper.

Korrespondanse  mellom virksomheten og Fylkesmannen i Troms:

 • Varsel om tilsyn av 17.9.13.
 • Oversendelse av dokumenter i brev av 11.10.13.

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene  deltok:
Seniorrådgiver Sølvi Melum som revisjonsleder
Seniorrådgiver Grethe Siri Kalstad