Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Tilsynet er gjennomført i form av en systemrevisjon, og det vil ved et slikt tilsyn kunne gis  avvik og/eller påpekes merknader innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Institusjonens rutiner og praksis vedrørende omsorg og behandling av beboerne med følgende undertema:

oppfølging av skole- og opplæringstilbud,

tilrettelegging og oppfølging av fritidsaktiviteter

Det ble ikke gitt avvik eller påpekt merknader ved dette tilsynet.

Dato: 30.09.13

Sølvi Melum
revisjonsleder

Grethe Siri Kalstad
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Lamo Ungdomssenter i perioden 01.07.13 –30.09.13. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverninstitusjoner etter lov om barneverntjenester § 5-7. I tilhørende tilsynsforskrift er Fylkesmannen pålagt å føre tilsyn ved systemrevisjoner.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved gjennomgang av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet. 

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Lamo Ungdomssenter er en statlig barneverninstitusjon. Institusjonen tar i mot ungdom mellom 13 og 18 år, primært fra region nord, som lever i en situasjon som kan gi grunnlag for tiltak og plassering etter kapittel 4 i lov om barneverntjenester. Videre følger det av institusjonsplanen at Lamo ungdomssenter ligger i funksjonsmodell 4, det vil si at institusjonen skal gi tilbud om behandling for ungdom med alvorlige atferdsvansker, med lav risiko for videre negativ utvikling. Ved inntak kan hjemler for plassering være §§ 4-24, 4-25 og 4-26. Ved utfasing kan hjemlene være §§ 4-4 femte ledd, 4-12, samt 1-3, jf. § 4-4 femte ledd. Institusjonen skal etter behov og kapasitet også tilby tjenester til andre regioner. Ledig kapasitet ved institusjonen kan bli vurdert benyttet til andre målgrupper om det er fullt ved de andre institusjonene. Lamo ungdomssenter består av to avdelinger, Tunet og Drivhuset, og har totalt kapasitet til 9 plasser.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 01.07.13. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble ikke avholdt.

Åpningsmøte ble avholdt 12.09.13.

Intervjuer

5 personer ble intervjuet.

Sluttmøte ble avholdt ved videokonferanse 13.09.13.

4. Hva tilsynet omfattet

Formålet med tilsynet var å undersøke om institusjonen gjennom sin internkontroll sikrer at myndighetskravene knyttet til oppfølging av beboernes skole- og opplæringstilbud, samt tilrettelegging og oppfølging av fritidsaktiviteter ikke brytes.

Tilsynet omfattet gjennomgang av tilsendt materiale, intervju av ansatte og materiale fremlagt tilsynet på tilsynstidspunktet.

5. Funn

Det ble ikke gitt avvik eller påpekt merknader.

6. Regelverk

 • FNs konvensjon om barnets rettigheter av 20.11.1989.
 • Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100.
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon av 15.11.2011 nr. 1103
 • Forskrift om tilsyn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling av 11.12.2003 nr. 1564
 • Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner av 10.06.2008 nr. 580

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Institusjonsplan, sist revidert februar 2013.
 • Organisasjonskart.
 • Ansattelister.
 • Retningslinjer for oppfølging av skole og opplæringstilbud.
 • Rutiner for rapportering inn- og utflytting i fbm skoletilbud.
 • Retningslinjer for tilrettelegging og oppfølging av fritidsaktiviteter.
 • Rutiner for samarbeid med bvtj, foreldre skole og PPT i forhold til skole- og opplæringstilbud.
 • Introduksjonsskjema for nytilsatte på Lamo.
 • Samtykkeskjema utveksling av informasjon og dokumentasjon i forbindelse med skole og opplæringstilbud.
 • Inntak og opplæring av elever i grunnskolealder og videregående (Lamoundervisning).
 • Møteplan for nettverksmøter skoleåret 2013-2014.
 • Referater fra nettverksmøter.
 • Referater fra skolemøter.
 • Dagsstruktur ved Lamo ungdomssenter.
 • Handlingsplaner - beboerne.

Dokumentasjon som ble utlevert på tilsynsdagen:

 • Rutiner i inntaksfasen.
 • Handlingsplaner – beboerne.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen i Troms:

 • Varsel om tilsyn av 01.07.13
 • Oversendelse av dokumenter i brev av 15.08.13

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Seniorrådgiver Sølvi Melum som revisjonsleder
Seniorrådgiver Grethe Siri Kalstad