Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Vest-Agder

Oppfølging av tilsynet
I dette tilsynet ble det ikke funnet avvik fra lov eller forskrift. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Regelverk
7. Dokumentunderlag
8. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Helsetilsynet har i perioden 22.08.2007 – 14.01.2008 ført tilsyn med Byremoheimen sykehjem, Audnedal kommune. Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Ivaretaking av grunnleggende behov i forhold til ernæring og aktiviteter, herunder brukermedvirkning
 • System for diagnostisering og legeundersøkelser av pasienter i sykehjem

Det ble ikke gjort funn som ga grunnlag for avvik.

Det ble gitt en merknad.

Merknad:

Sykehjemmet har et forbedringspotensial i forhold til mer systematisk oppfølging av aktivitet.

Dato: 14.01.2008

Britt Møll Abrahamsen
revisjonsleder
Håkon Kiledal
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Byremoheimen i perioden 22.08.2007 –14.01.2008. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Vest-Agder gjennomfører i inneværende år. Revisjonen er en videreføring av fjorårets revisjon i sykehjem.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Omsorgstjenesten i Audnedal er organisert ut fra to ”omsorgsbaser”; Byremo base og Konsmo base. Hver base ledes av en avdelingsleder som har helse-, sosial- og omsorgssjef som nærmeste overordnede. Det er vedtatt en ny administrativ organisasjonsmodell som skal tre i kraft fra 01.01.2008.

Ved Konsmo base er det et sykehjem med 11 plasser, hvorav 3 er beregnet for korttidsopphold. I tilknytning til sykehjemmet er der 8 omsorgsboliger samt et bokollektiv for demente med 6 plasser. Kommunene har pr. i dag ikke plasser spesielt tilrettelagte plasser for demente i sykehjemmene.

Ved Byremo base er det et sykehjem, Byremoheimen, med 11 plasser. Disse plassene er i utgangspunktet langtidsplasser. Det var her tilsynet ble gjennomført. I tilknytning til sykehjemmet er der 6 omsorgsboliger. Etter ombygging fremstår sykehjemmet med lyse, trivelige lokaler og bare enerom. Det har imidlertid i perioder vært overbelegg ved sykehjemmet.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 22.08.2007. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 29.11.2007.

Intervjuer
6 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble gjennomført befaring ved Sykehjemmet.

Sluttmøte ble avholdt 29.11.2007.

4. Hva tilsynet omfattet

Kommunene har plikt til å sørge for nødvendig helsetjeneste for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, jf kommunehelsetjenesteloven § 2-1. De tjenester som ytes skal være forsvarlige jf kommunehelsetjenesteloven § 6-3 siste ledd.

Kravet til internkontroll er et overordnet systemkrav hvor virksomheten skal ha nødvendige systematiske tiltak og kontinuerlig forbedringsarbeid for å sikre at myndighetskrav ivaretas. I følge forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten § 1 skal kommunen ”sikre ivaretakelse av grunnleggende behov med respekt for det enkelte menneskets selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel”. Tjenestetilbudet skal være helhetlig, samordnet og fleksibelt hvor bruker/pårørende medvirker og har medbestemmelse.

Videre stilles det krav til skriftlige prosedyrer for 16 grunnleggende områder.

Ved dette tilsynet har vi avgrenset oss til å se på om, og i tilfelle hvordan sykehjemmet sikrer:

1. Ivaretaking av grunnleggende behov i forhold til ernæring, herunder brukermedvirkning

Maten og måltidene har stor betydning for helse og trivsel. Tilstrekkelig ernæring, variert og helsefremmende kost, valgfrihet i forhold til måltider samt hjelp og ro ved måltidene ble undersøkt. Utfyllende kriterier ble hentet fra Retningslinjer og anbefalinger for kosthold i helseinstitusjoner fra Statens Ernæringsråd (1995). Under dette området har vi undersøkt hvorvidt og hvordan nødvendig tannbehandling og munnhygiene ivaretas.

2. Ivaretaking av grunnleggende behov i forhold til aktivitet, herunder brukermedvirkning

For at grunnleggende behov for varierte og tilpassede aktiviteter samt behov for sosial kontakt og fellesskap skal bli ivaretatt, forventer vi at virksomheten har kartlagt beboeres ønsker, behov og ressurser og laget en plan for ivaretakelse av dette. Oppfølging av planen forventer vi å finne i rapport fra utøvelsen, eventuelt som avviksmelding dersom man ikke klarer å utføre de planlagte aktiviteter.

3. Diagnostisering og legeundersøkelse av pasientene i sykehjemmet.

Vi har undersøkt systemer for diagnostisering knyttet til demente beboere i sykehjemmet, herunder dokumentasjon og journalføring. Videre har vi vurdert om og på hvilken måte sykehjemmet har sikret og dokumentert at det foretas legeundersøkelser ved innleggelse av beboere samt under oppholdet.

5. Funn

Det ble ikke gjort funn som ga grunnlag for avvik.

Merknad 1:

Sykehjemmet har et forbedringspotensial i forhold til mer systematisk oppfølging av aktivitet.

Merknaden er bygget på følgende:

 • Kartleggingen av den enkelte beboers ønsker og behov for aktivitet blir ikke alltid dokumentert på en måte som gjør at informasjonen blir tilgjengelig og kan brukes som en aktivitetsplan for den enkelte. Dette fremkommer gjennom intervju og ved gjennomgang av journaler. Det blir ikke systematisk notert dersom den enkelte ikke får gjennomført oppsatte aktiviteter.

6. Regelverk

 • Lov 30.03.1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Lov 19.11.1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene
 • Lov 02.07 1999 nr. 64 om helsepersonell
 • Forskrift 14.11.1988 nr. 932 for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie.
 • Forskrift 27.03.2003 nr. 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven.
 • Forskrift 20.12.2002 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten.

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Kommuneplan (del helse, sosial) 1999-2011
 • Plan for omlegginger innen eldreomsorgen, vedtatt 08.06.06.
 • Årsmelding 2006 – helse, sosial og omsorgsetaten
 • Avviksmeldinger for 2007- Byremoheimen (5 stk)
 • Organisasjonskart (gammel og ny organisering)
 • Delegasjonsreglement
 • Oversikt over ansatte og stillingsbeskrivelser
 • Diverse prosedyrer - grunnleggende behov
 • Aktivitetsplan 2007
 • Opplæringsplan 2007

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Legejournal for samtlige 11 beboere
 • Fullstendig journal for de 6 siste innflyttede beboere

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Vest-Agder:

 • Varselbrev fra Helsetilsynet av 22.08.2007
 • Tilbakemelding fra kommunen om kontaktperson, datert 14.09.2007
 • Tilsendt fra kommunen oversikt over den enkelte ansatte ved Byremoheimen, datert 19.11.2007
 • Brev av 19.11.2007 fra Helsetilsynet med dagsorden og oversikt over de som skal intervjues

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Arnhild H. Urevatn

Avd.leder

X

X

X

Torild Vårdal

Hjelpepleier

X

X

X

Åslaug Høyland

Hjelpepleier

X

X

X

Ragnhild Mydland

Hjelpepleier

X

X

X

Eivind Arnt Husøy

Sykehjemslege

X

X

Anne Ågedal

Ass.avd.leder (sykepleier)

X

X

X

Arnfinn Hagen

Helse-, sosial- og omsorgssjef

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Seniorrådgiver Britt Møll Abrahamsen
Seniorrådgiver Kristin Hagen Aarsland
Rådgiver Håkon Kiledal