Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Vest-Agder

Oppfølging av tilsynet
I dette tilsynet ble det ikke funnet avvik fra lov eller forskrift. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag

Fylkesmannen i Vest-Agder har i samarbeid med Helsetilsynet i Vest-Agder gjennomført systemrevisjon med Mandal kommunes sosial- og helsetjenester til barn i Solhøgda avlastningsbolig i tidsrommet 15. september til 10 desember. Tilsynet er en del av et landsomfattende tilsyn med sosial- og helsetjenesten i 2009.

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Sosiale behov
 • Ernæringsbehov hos barn med særlige ernæringsmessige utfordringer
 • Pleie og omsorg tilpasset den enkeltes behov
 • Legemiddelhåndtering
 • Fysisk tilrettelegging av boligen

Det ble ikke funnet avvik. Det ble gitt 1 merknad

Merknad:

Solhøgda avlastningsbolig er ikke utformet på en hensiktsmessig i forhold til brukergruppen.

Dato: 10. desember 2009

Hanne Damsgaard
revisjonsleder
Britt Møll Abrahamsen
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Mandal kommune i perioden 15. september - 10 desember. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens og Helsetilsynets planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år, og er en del av et landsomfattende tilsyn, gjennomført etter oppdrag fra Statens helsetilsyn.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6. Helsetilsynet er gitt slik myndighet etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Mandal kommune er administrativt organisert med to ledelsesnivåer. Et strategisk nivå som består av rådmann og tre kommunalsjefer med ansvar for utvikling, personal og organisasjon og økonomi, samt et driftsnivå som består av 19 enheter med hver sin leder. En av disse enhetene er Pleie- og omsorg Vest som igjen er inndelt i tre soner. Solhøgda avlastningsbolig er organisert under sone Solhøgda. Pleie- og omsorg Vest er vedtaksansvarlig/bestiller for avlastningstjenesten for de som bor i sonen. For de som bor i sone øst er det Pleie- og omsorg øst som er vedtaksansvarlig.

Det er til sammen 13 personer som er på avlastningsopphold ved Solhøgda avlastningsbolig. Av disse er 10 barn. Det er ingen som bor fast i boligen. Omfanget av avlastningstilbudet er tredje hver helg samt ukedager. De ansatte har fagbakgrunn som sykepleiere, hjelpepleiere, barne- og ungdomsarbeider, pedagog, aktivitør og omsorgsarbeidere. Styrer/soneleder ved boligen er utdannet sykepleier.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 15. september 2009. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble ikke avholdt.

Åpningsmøte ble avholdt den 10. november 2009.

Intervjuer
11 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble gjennomført befaring ved Solhøgda avlastningsbolig den 4. november 2009.

Sluttmøte ble avholdt 11. november 2009.

4. Hva tilsynet omfattet

Formålet med tilsynet har vært å finne ut om kommunen gjennom sin internkontroll sikrer forsvarlig sosial- og helsetjenester til barn som bor eller midlertidig har opphold i barne- og avlastningsboliger. For å avgrense tilsynet, er det kommunens tjenesteyting i barne- og avlastningsboligene som er undersøkt på følgende områder:

Sosiale behov – herunder om

 • Kommunen planlegger og gjennomfører tiltak for å dekke barnas sosiale behov
 • Tjenesteytingen tilpasses barnets kommunikasjonsferdigheter

Ernæringsbehov hos barn med særlige ernæringsmessige utfordringer – herunder om

 • Virksomheten har tilstrekkelig kunnskap om barnas ernæringsbehov
 • Måltider planlegges og gjennomføres etter barnets behov

Pleie og omsorg tilpasset den enkeltes behov – herunder om virksomheten

 • Vurderer behov for helsehjelp og sørger for nødvendig helsefaglig kompetanse
 • Mottar informasjon om medisinsk behandling og avklarer ansvars- og oppgavefordeling
 • Utfører nødvendig pleie- og omsorgtiltak

Legemiddelhåndtering – herunder om

 • Organisering og planlegging
 • Virksomheten mottar og registrerer barnets legemiddelbruk ved ankomst til boligen
 • Virksomheten istandgjør og utdeler legemidler
 • Virksomheten sørger for informasjonsflyt og endring av legemiddelbehandling ved legevaktsbesøk og sykehusopphold

Fysisk tilrettelegging av boligen – herunder om

 • Kommunen planlegger og gjennomfører tiltak som gjør boligen fysisk tilrettelagt på bakgrunn av kunnskap om barnets behov.

5. Funn

Merknad 1:

Solhøgda avlastningsbolig er ikke utformet på en hensiktsmessig i forhold til brukergruppen.

Merknaden er bygget på følgende observasjoner:

 • Deler av boligen ikke er tilrettelagt for rullestolbrukere. Det er ett bad i første etasje. På de dagene hvor de svakeste barna er på avlastningsopphold er det fire barn og en voksen, som alle er avhengig av rullestol, som skal stelles på samme bad. Dette medfører at morgenstellet kan bli kaotisk og stressende for barna.
 • Badet ikke er tilrettelagt slik at de ansatte med enkle grep kan nyttiggjøre seg hjelpemidler.
 • Dusjbenk på bad brukes også som stellebord. Trekket på dusjbenken er defekt og medfører at barna blir våte ved stell.
 • Sluken på badet ikke tar unna vann ved dusjing, slik at gulvet blir fullt av vann. De hygieniske forholdene på bad kan forbedres.
 • Hjelpemidler må stå i gangen i boligen på grunn av manglende lagringsplass. Dette medfører at tilgjengeligheten reduseres for barna og hjelpemidlene representerer også en fare for barna ved at de kan snuble og slå seg.
 • Boligens to etasjer er ikke tilgjengelig for alle. På grunn av trapp er det ikke mulig for rullestolbrukere å komme ned til første etasje.
 • Et barn og en voksen deler rom. Barnet trenger peg om natta og den voksne skal snus. Dette gjør at de av og til forstyrres om natta.

6. Regelverk

 • LOV 1982-11-19 nr 66: Lov om helsetjenesten i kommunene
 • LOV 1991-12-13 nr 81: Lov om sosiale tjenester m.v.
 • LOV 1999-07-02 nr 64: Lov om helsepersonell m.v.
 • LOV 1967-02-10 nr 00: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • FOR 2008-04-03 nr 320: Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp
 • FOR 2002-12-20 nr1731:Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten.
 • FOR 2003-06-27 nr 792: Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart
 • Kommunens handlingsplan som omhandler helse- og sosialtjenester, herunder avlastningshjemmet
 • Beskrivelse av Solhøgda avlastningsbolig
 • Oversikt over ansatte i boligen med stillingsstørrelse og stillingsbetegnelse
 • Rutiner og prosedyrer for forsvarlig tjenesteyting innenfor de områder som omfattes av tilsynet, herunder brukermedvirkning
 • Opplæringsplan for ansatte ved avlastningsboligen

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Journal for alle barna fra Gerica
 • Pasientpermer for alle barna med individuelle planer og referater fra ansvarsgruppemøter
 • Gjennomgang av rapporter og tiltaksplaner i Gerica
 • Medisinperm
 • Akutt prosedyrebok
 • Avviksmeldinger fra august 2007 til november 2009
 • Stikk prøve på bemanning for helg uke 44
 • Oppgavefordeling mellom soneleder og gruppeleder i Sone Solhøgda

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Revisjonsvarsel av 15. september 2009
 • E-post fra kommunen med orientering om kontaktperson, datert 28. september 2009
 • Dokumentasjon fra kommunen datert, 5. oktober 2009
 • Dagsorden for tilsynet datert 29. oktober 2009
 • Brev vedrørende befaring datert 29. oktober 2009
 • Etterspurt dokumentasjon fra kommunen datert 3. november 2009

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Normann Udland

Fungerende rådmann

X

X

X

Asbjørn Flåt

Soneleder for sone Solhøgda

X

X

X

Greta V. Espeland

Hjelpepleier

X

X

X

Margrethe Garmann

Saksbehandler

X

X

X

June S. Sæter

Sykepleier/gruppeleder

X

X

X

Astrid Ljosland

Hjelpepleier

X

X

X

Liv Henny Hægeland

Barne- og ungdomsarbeider

X

X

X

Turid Loftheim

Enhetsleder

X

X

X

Anne Kjellesvik

Konstituert soneleder Sone Ulvegjeldet

X

X

Camilla Syvertsen

Pedagog

X

X

X

Liv Anita Stredet

Aktivitør

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Hanne Damsgaard, rådgiver, revisjonsleder
Håkon Kiledal, seniorrådgiver
Britt Møll Abrahamsen, seniorrådgiver