Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Tilsyn med avtalespesialister i psykisk helsevern ble valgt av fylkeslegemøte i Helseregion Sør-Øst som tema for regionalt tilsyn med spesialisthelsetjenesten i 2010. Bakgrunnen for valget var at det foreligger lite eller ingen tilsynserfaring på dette feltet.

Selve tilsynsbesøket hos psykologspesialist fant sted 09.06.2010.

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt på de områdene tilsynet omfattet:

 • Mottak og håndtering av henvisninger
 • Hvordan forsvarligheten i pasientbehandlingen sikres ved samhandling med henvisende instans, og i utredning og behandling av pasientene
 • Helsepersonells oppfølging av plikter tilknyttet føring og oppbevaring av pasientjournal
 • Organisering og rutiner som sørger for at disse forhold kvalitetssikres

Ved tilsynet ble det ikke gitt avvik, men det ble gitt 1 merknad:

Avtalespesialisten kan på bedre måte systematisere og journalføre kartlegging og vurdering av selvmordsrisiko.

Dato: 23.07.2010

Ass. fylkeslege Yngve Holmern (sign.) Helsetilsynet i Telemark leder av tilsynsteamet

Seniorrådgiver Kristin Hagen Aarsland Helsetilsynet i Vest-Agder medlem av tilsynsteamet

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Psykologspesialist i perioden 22.04. – 23.07.2010. Tilsynet inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Vest-Agder gjennomfører i inneværende år. Tilsynet er initiert på bakgrunn av beslutning i regionalt fylkeslegemøte den 10.11.09 om å føre tilsyn med avtalespesialister (psykiatere og psykologspesialister) som ett av to regionale tilsyn med spesialisthelsetjenesten i Helseregion Sør-Øst i 2010

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2. Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten drives i henhold til krav som er satt i lov og forskrift, og om avtalespesialisten på systematisk måte sikrer kvalitet i tjenesten ut fra prinsipper som er nedfelt i internkontrollforskriften.

Tilsynet er gjennomført ved gransking av forhåndsinnhentet informasjon og stedlig dokumentgjennomgang, intervju med avtalespesialisten og besiktigelse av virksomhetens lokaler.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under tilsynet og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Spesialist i klinisk psykologi med fordypning i klinisk voksenpsykologi og klinisk familiepsykologi. Utdannet psykolog i 1979 og fikk spesialistgodkjenning i 1985. Videre- og etterutdanning fra Institutt for Psykoterapi. Den kliniske virksomheten omfatter angst- og depresjonstilstander, PTSD og tilpasningslidelser. Spesialisten deltar i flere faglige nettverk og har et nært samarbeid med andre avtalespesialister i regionen.

Har drevet selvstendig praksis fra 1996. Den aktuelle avtale med regionalt helseforetak (RHF) er fra 01.05.2008, og innebærer avtalehjemmel i 100 % stilling som tilsvarer 1050 konsultasjoner pr. år. I 2009 var det registrert 1790 konsultasjoner i spesialistens praksis fordelt på 154 pasienter.

Praksisen er en enepraksis. Spesialisten har regnskapsfører, men denne har ikke noe med pasienter, søknader eller henvendelser å gjøre. Lokalene ligger i 2.etg i et nytt bygg hvor det diverse annen helserelatert virksomhet. Det er heis i bygget, og lokalene er ellers greit tilgjengelige for bevegelseshemmede. Det er oppslag med informasjon om behandlingstakster mv. på venterommet.

Elektronisk innrapportering til Norsk pasientregister (NPR) foretas som en del av avtalen med RHF. Spesialisten bruker det elektronisk journalføringssystemet PsykBase Online.

Det er definert i avtalen med RHF at spesialisten skal samarbeide med lokal DPS og BUP for å avhjelpe behovet for poliklinisk behandling med særlig vekt på å redusere ventende og ventetid.

Spesialisten tar initiativ til individuell plan hvor det ses behov for dette og deltar i en del i samarbeidsmøter om pasienter.

Spesialisten har tatt i bruk et system med sjekklister etc for å sikre rutiner for behandling av henvisninger, journalføring av behandlingsplaner og epikriseskriving. Det brukes faste maler for svar på henvisninger.

3. Gjennomføring

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:

Varsel om tilsyn ble utsendt 22.04.2010. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 09.06.2010.

Intervjuer

Psykologspesialisten  ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått undertilsynsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 09.06.2010.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet følgende områder:

 • Mottak og håndtering av henvisninger.
 • Hvordan forsvarligheten i pasientbehandlingen sikres ved samhandling med henvisende instans (for eksempel i forhold til utskriving av vanedannende medikamenter), og i utredning og behandling av pasientene.
 • Helsepersonells oppfølging av plikter knyttet til føring og oppbevaring av pasientjournal.
 • Organisering og rutiner som sørger for at disse forhold kvalitetssikres.

5. Funn

Det ble ikke avdekket avvik under tilsynet.

Det ble gitt en merknad:

Avtalespesialisten kan på bedre måte systematisere og journalføre kartlegging og vurdering av selvmordsrisiko.

Merknaden er bygget på følgende:

 • Selvmordsvurderinger var lite dokumentert i pasientjournalene.
 • Ved intervju kom det frem at spesialisten ikke hadde en systematisk tilnærming til selvmordsvurderinger, men at risiko for selvmord vurderes i forhold til beskyttelsesfaktorer hvis det fremkommer selvmordstanker under terapien.
 • Helsedirektoratets veileder IS-1511 ”Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern” var ikke tatt i bruk som et aktivt verktøy

6. Regelverk

 • Lov av 30.03.1984 nr 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten.
 • Lov av 02.07.1999 nr 64 om helsepersonell mv (helsepersonelloven).
 • Lov av 02.07.1999 nr 61 om spesialisthelsetjenesten m.m.
 • Lov av 02.07.1999 nr 63 om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven).
 • Lov av 18.05.2001 nr 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven).
 • Forskrift av 21.12.2000 nr 1385 om pasientjournal.
 • Forskrift av 20.12.2002 nr 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten.

7. Dokumentunderlag

Avtalespesialistens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av tilsynet:

 • Kopi av individuell avtale mellom avtalespesialisten og Helse Sør-Øst RHF
 • Avtalespesialistens skriftlige beskrivelse av sin praksis, sin faglige kompetanse og faglige vedlikehold og praksisens faglige profil
 • Helsedirektoratets tilbakemelding på aktivitetsdata innrapportert til NPR for 2009

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 5 journaler for pasienter der behandlingen var avsluttet i 2009
 • 5 journaler for pasienter der behandling var avsluttet i 2010
 • 3 journaler for pasienter der behandling fortsatt pågår
 • ”Kvalitetssikringsperm” med blant annet sjekklister og maler til bruk for standardbrev.

Korrespondanse mellom avtalespesialisten og Helsetilsynet i Vest-Agder:

 • Varselbrev av 22.04.2010
 • Dokumentoversendelse av 04.05.2010 fra avtalespesialist.
 • Programbrev av 18.05.2010

8. Deltakere ved tilsynet

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Ass. fylkeslege/psykiater Yngve Holmern (leder)
Seniorrådgiver/jurist Kristin Hagen Aarsland, Helsetilsynet i Vest-Agder
Fagrevisor/psykologspesialist Ståle Reigstad