Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Vi viser til varsel om tilsyn i brev 06.08.2010 og brev av 03.09.2010 der vi ba om utskrift av 15 saker som gjelder avlastning til eldre over 65 år.

Et tilsynsteam i avdelingen som har bestått av Hanne Damsgaard, Tove Johnsen og Håkon Kiledal, har gjennomgått de mottatte sakene.

Dette tilsynet er et stikkprøvetilsyn og tilsynet har undersøkt tre områder innenfor saksbehandlingen i de mottatte saker. Disse områdene er:

  • Utredningsplikten
  • Individuell vurdering
  • Vedtak, begrunnelse, innhold og informasjon om klageadgangen.

Resultatet av gjennomgangen av de mottatte sakene vil vi oppsummere slik:

  • Gjennomgående finner vi en fyldig saksutredning og utfyllende tekstlig vurdering knyttet til Iplos bistandsvariabler. Disse gir et godt grunnlag for vedtakene som fattes.
  • I de gjennomgåtte saker finner ikke Fylkesmannen at det foreligger brudd på bestemmelser i særlov eller forvaltningslov på ovennevnte områder

Fylkesmannen har ellers merket seg kommentarene i kommunens oversendelsesbrev når det gjelder lovhjemling av vedtak om avlastning og at det arbeides med forbedringer av vedtaksmal.

Tilsynet er med dette avsluttet.

20.12.2010

Med hilsen

Kristian Hagestad ( e.f.)
fylkeslege 

Håkon Kiledal 
seniorrådgiver