Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Helsetilsynet i Vest-Agder gjennomførte i perioden 28.05.2010 -09.07.2010, tilsyn med en begrenset del av fastlege sin praksis som omhandlet fastlegens utredning og oppfølging av eldre hjemmeboende pasienter med mistanke om demenssykdom. Tilsynet dreide seg også om fastlegens samarbeid med kommunens hjemmesykepleie for den samme pasientgruppen. Tilsynet inngår som et element i en fireårig nasjonal satsing for tilsyn med helse-og sosialtjenester til eldre.

Det ble funnet to merknader:

Merknad l:

Samarbeidet mellom fastlegen og hjemmesykepleien har et forbedringspotensiale når det gjelder kartlegging, utredning og infonnasjonsutveksling vedrørende pasienter med mistanke om demenssykdom.

Merknad 2:

Det bør gjøres en mer systematisk vurdering og oppfølging av evnen til å kjøre bil

1 Tilsynets tema og omfang

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med fastlege i perioden 28.05.2010­09.07.2010. Tilsynet er en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Vest-Agder gjennomfører i inneværende år. Tilsynet inngår som et element i en fireårig nasjonal satsing for tilsyn med helse- og sosialtjenester til eldre, utført på oppdrag fra Statens helsetilsyn

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2 og helsepersonelloven § 30.

Tilsynet er gjennomført på en begrenset del av legens kliniske virksomhet, avgrenset til å omhandle fastlegens utredning og oppfølging av eldre hjemmeboende pasienter med mistanke om demenssykdom. Tilsynet omhandler også fastlegens samarbeid med kommunens hjemmesykepleie ved oppfølging av den samme pasientgruppen.

I dette tilsynet inngår i hvilken grad fastlegen innhenter anamnese og komparentopplysninger fra pårørende eller andre som kjenner eller har observert pasienten.

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Vest-Agder har også gjennomført tilsyn med Farsund kommunes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeidet med fastlegen. Dette tilsynet ble gjennomført 17. og 18. juni 2010.

2 Beskrivelse av virksomheten

Farsund kommune har pr. 01.01. 2010, 9410 innbyggere, hvorav 747 personer er over 75 år. Kartlegging på nasjonalt nivå viser at 15 % av innbyggerne over 75 år vil ha en demenssykdom. For Farsund kommune skulle det tilsi omkring 112 personer.

Farsund kommune har to institusjoner, Listaheimen og Farsund omsorgssenter. Listaheimen har 51 plasser for langtidsopphold. Farsund omsorgssenter har 32 plasser, der 24 plasser er for langtidsopphold mens 8 plasser er for kortidsopphold (rehabiliteringsopphold og avlastning). Farsund kommune har 48 boliger for eldre og funksjonshemmede fordelt på tre steder i kommunen. 28 boliger har døgnbemanning. Både Listaheimen og Farsund omsorgssenter har tilbud om dagopphold. Farsund omsorgssenter har et eget dagtilbud for personer med senil demens.

De hjemmebaserte tjenestene er delt på to soner, Vanse og Farsund. Begge soner gir hjemmesykepleie (helsetjenester) og praktisk bistand (sosialtjenester). I tillegg ytes det fysioterapi, ergoterapi og matombringing.

Farsund kommune har fastlegeavtale med 8 leger fordelt på 4 legekontor. Ett i Vanse (3 leger) og tre (fem leger) i Farsund. Fastlegen er spesialist i allmennmedisin og har sin praksis ved Farsund legesenter. Han begynte å arbeide som lege i Farsund i 1979. I sin praksis er han veileder for turnusleger. Han har rett under 1200 pasienter på sin fastlegeliste.

Det er ikke organisert faste samarbeidsmøter mellom hjemmetjenestene i sone Farsund og fastlegene. Kommunen har ikke etablert demensteam.

Spesielle forhold

Psykiatrisk avdeling ved Sørlandet sykehus HF har tradisjon for å være på tilbudssiden ved utredning av demens. Det betyr i praksis at legen(e) ved Farsund legesenter henviser alle pasienter med mistanke om demenssykdom, for utredning ved sykehuset.

Sørlandet sykehus, Geriatrisk daghospital er lokalisert i Farsund omsorgs senter og er et tilbud til pasienter med kronisk sykdom og funksjonssvikt. Daghospitalets målsetting er å bidra til at pasientene kan mestre å bo hjemme lengst mulig og at de får et samlet godt helsetilbud fra kommunen, sykehuset og andre instanser. Geriatrisk daghospital er bemannet med lege, geriatrisk sykepleier, sykepleier, ergoterapeut og fysioterapeut. Personalet -geriatrisk team -driver også geriatrisk poliklinikk hver fredag ved medisinsk poliklinikk i Flekkefjord.

3 Gjennomføring av tilsynet

Varsel om tilsyn ble utsendt 28.05.2010

Tilsynsbesøket ble gjennomført på Farsund legesenter 16.06.2010 fra kl 09.00-11.45, samt 17.06.2010 fra kl. 9.00-9.30

Foruten et kort innledende møte bestod tilsynsbesøket av intervju med fastlege samt gjennomgåelse av journaldokumentasjon. Det ble i alt gjennomgått 7 journaler, av disse hadde alle pasientene fått diagnosen demens. Utvalg av journaler ble gjort med bakgrunn i en liste tilsynet hadde fått fra hjemmesykepleien. Besøket ble avsluttet med en kort oppsummering med presentasjon av de funn som var gjort gjennom intervju og joumalgjennomgang.

Følgende lover og forskrifter ble lagt til grunn ved tilsynet:

 • Lov 30. mars 1984 om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Lov 2. juli 1999 om helsepersonell m.v.
 • Forskrift av 14. april 2000 om fastlegeordning i kommunene
 • Forskrift av 21. desember 2000 om pasientjournal
 • Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll i sosial-og helsetjenesten
 • Nasjonalt kompetansesenters anbefalinger om utredning av demens
 • Rammeavtale mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og Den norske lægeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene

4 Funn

Det ble ikke funnet grunnlag for avvik (brudd på lov eller forskrift) på de områder som var underlagt tilsyn, men gitt to merknader.

Merknad 1

Samarbeidet mellom fastlegen og hjemmesykepleien har et forbedringspotensiale når det gjelder kartlegging, utredning og informasjonsutveksling vedrørende pasienter med demensdiagnose, eller hvor det er mistanke om demenssykdom.

Merknaden er bygget på følgende:

 • Det er forventet at legene selv utreder pasienter med mistanke om demens og bruker 2. linjetjenesten ved spesielle behov.
 • Det er ikke etablert noe regelmessig samarbeid mellom fastlegen og hjemmetjenesten om eventuell kartlegging eller utredning og oppfølging av pasienter med mistanke om demenssykdom.

Kommentar:

I utredningsverktøyet til Nasjonalt kompetansesenter fremheves det at: "Som hovedprinsipp anbefales at utredning ved mistanke om demens, utføres av pasientens lege (fastlege eller sykehjemslege) i samarbeid med personell fra helse-og omsorgstjenesten".

Veilederen var kjent av legen, men utredning og diagnostisering ble for alle pasienter foretatt av andrelinjetjenesten. Det var ikke noe regelmessig møte med hjemmesykepleien, men legen oppga å være mest mulig tilgjengelig for hjemmesykepleien. Han mente det var lett for hjemmesykepleien å komme i kontakt med han. Pasientjournalene dokumenterte samarbeid med hjemmesykepleien.

Med samtykke fra pasienten forutsettes det at fastlegen informerer pleie-og omsorgstjenesten om utredning, diagnose og forventet utvikling, og hvilke konsekvenser dette har for tjenestebehov.

Selv om det er kommunen som har ansvaret for å planlegge, organisere og tilrettelegge for at kommunen, helsetjenesten og helsepersonell kan oppfylle rettslige krav etter khtjI. § 1-3a, må også fastlegene medvirke til hensiktsmessige og effektive samarbeidsordninger. Under sluttmøtet gjorde legen tilsynsteamet oppmerksom på at han som følge av dette tilsynet ville ta kontakt med kommunen for å bidra til gode samarbeidsrutiner.

Merknad 2

Det bør gjøres en mer systematisk vurdering og oppfølging av evnen til å kjøre bil

Merknaden bygger på:

 • Vurdering av evnen til å kjøre bil er i liten grad dokumentert.
 • Kommentar: Helsekrav for førerkort er gitt av myndighetene i førerkortforkriftens vedlegg l. Helsepersonellovens § 34 pålegger legen å advare innehaver av førerkort som ikke tilfredsstiller helsekravene.
 • I Helsedirektoratets veileder for utfylling av helseattest for førerkort står det at det ved mer enn helt ubetydelig demens er forskriftens helsekrav ikke oppfylt.
 • Legen er kjent med at Sørlandet sykehus vurderer kjøreferdighetene i forbindelse med henvisning for demensutredning. I praksis er det de som sender melding dersom pasienten ikke oppfyller helsekravet (jf. hpI. § 34) til Fylkesmannen. Legen har likevel en selvstendig plikt til å vurdere evnen til å kjøre bil, dokumentere dette i journalen og sende melding til Fylkesmannen.

5 Deltakere ved tilsynet

Fra Helsetilsynet i Vest-Agder deltok:

Toril Hagerup-Jenssen, ass. fylkeslege Gry Nina Ilje Tveit, rådgiver Fredrik Dahl, seniorrådgiver

Til stede ved formøtet var

Fastlegen, Toril Hagerup-Jenssen, ass. fylkeslege Gry Nina ilje Tveit, rådgiver Fredrik Dahl, seniorrådgiver

Til stede ved sluttmøtet var

Fastlegen, Turnuslege Toril Hagerup-Jenssen, ass. fylkeslege Gry Nina Ilje Tveit, rådgiver Fredrik Dahl, seniorrådgiver