Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Helsetilsynet i Vest-Agder gjennomførte i perioden 28.05.2010 —09.07.2010 tilsyn med en begrenset del av lege sin praksis som omhandlet fastlegens utredning og oppfølging av eldre hjemmeboende pasienter med mistanke om demenssykdom. Tilsynet dreide seg også om fastlegens samarbeid med kommunens hjemmesykepleie for den samme pasientgruppen. Tilsynet inngår som et element i en fireårig nasjonal satsing for tilsyn med helse- og sosialtjenester til eldre. Det ble funnet en merknad.

Merknad 1:

Journalføringen gir ikke tilstrekkelig informasjon om pasientenes demensutvikling.

Dato: 09.07.2010

Toril Hagerup-Jenssen
Revisjonsleder

Gry Nina Ilje Tveit
Revisor

 

Fredrik Dahl
Revisor

 

 

1. Tilsynets tema og omfang

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med fastlege i perioden 28.05..2010 — 09.07.2010. Tilsynet er en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Vest-Agder gjennomfører i inneværende år. Tilsynet inngår som et element i en fireårig nasjonal satsing for tilsyn med helse- og sosialtjenester til eldre, utført på oppdrag fra Statens helsetilsyn.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2 og helsepersonelloven § 30.

Tilsynet er gjennomført på en begrenset del av legens kliniske virksomhet, avgrenset til å omhandle fastlegens utredning og oppfølging av eldre hjemmeboende pasienter med mistanke om demenssykdom. Tilsynet omhandler også fastlegens samarbeid med kommunens hjemmesykepleie ved oppfølging av den samme pasientgruppen.

I dette tilsynet inngår i hvilken grad fastlegen innhenter anamnese og komparentopplysninger fra pårørende eller andre som kjenner eller har observert pasienten.

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Vest-Agder har også gjennomført tilsyn med Farsund kommunes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeidet med fastlegen. Dette tilsynet ble gjennomført 17. og 18.juni 2010.

2. Beskrivelse av virksomheten

Farsund kommune har pr. 01.01. 2010, 9410 innbyggere, hvorav 747 personer er over 75 år. Kartlegging på nasjonalt nivå viser at 15 % av innbyggerne over 75 år vil ha en demenssykdom. For Farsund kommune skulle det tilsi omkring 112 personer.

Farsund kommune har to institusjoner, Listaheimen og Farsund omsorgssenter. Listaheimen har 51 plasser for langtidsopphold. Farsund omsorgssenter har 32 plasser, der 24 plasser er for langtidsopphold mens 8 plasser er for kortidsopphold (rehabiliteringsopphold og avlastning). Farsund kommune har 48 boliger for eldre og fimksjonshemmede fordelt på tre steder i kommunen. 28 boliger har døgnbemanning. Både Listaheimen og Farsund omsorgssenter har tilbud om dagopphold. Farsund omsorgssenter har et eget dagtilbud for personer med senil demens.

De hjemmebaserte tjenestene er delt på to soner, Vanse og Farsund. Begge soner gir hjemmesykepleie (helsetjenester) og praktisk bistand (sosialtjenester). I tillegg ytes det fysioterapi, ergoterapi og matombringing.

Farsund kommune har fastlegeavtale med 8 leger fordelt på 4 legekontor. Ett i Vanse (3 leger) og tre (fem leger) i Farsund. Fastlegen begynte å arbeide som lege i Farsund i 1989. Han har rett under 1200 pasienter på sin fastlegeliste.

Det er organisert faste samarbeidsmøter mellom hjemmetjenestene i sone Vanse og fastlegene. Kommunen har ikke etablert demensteam.

Spesielle forhold

Psykiatrisk avdeling ved Sørlandet sykehus HF har tradisjon for å være på tilbudssiden ved utredning av demens. Det betyr i praksis at legen(e) ved Listalegene as. henviser alle pasienter med mistanke om demenssykdom, for utredning ved sykehuset.

Sørlandet sykehus, Geriatrisk daghospital er lokalisert i Farsund omsorgssenter og er et tilbud til pasienter med kronisk sykdom og funksjonssvikt. Daghospitalets målsetting er å bidra til at pasientene kan mestre å bo hjemme lengst mulig og at de får et samlet godt helsetilbud fra kommunen, sykehuset og andre instanser. Geriatrisk daghospital er bemannet med lege, geriatrisk sykepleier, sykepleier, ergoterapeut og fysioterapeut. Personalet - geriatrisk team - driver også geriatrisk poliklinikk hver fredag ved medisinsk poliklinikk i Flekkefjord.

3. Gjennomføring av tilsynet

Varsel om tilsyn ble utsendt 28.05.2010

Tilsynsbesøket ble gjennomført 16.06.2010 fra kl 13.00-15.30, samt 17.06.2010 fra kl. 9.45 - 10.15

Foruten et kort innledende møte bestod tilsynsbesøket av intervju med fastlegen samt gjennomgåelse av journaldokumentasjon. Det ble i alt gjennomgått 6 journaler, av disse hadde alle pasientene fått diagnosen demens. Utvalg av journaler ble gjort med bakgrunn i en liste tilsynet hadde fått fra hjemmesykepleien. Besøket ble avsluttet med en kort oppsummering med presentasjon av de funn som var gjort gjennom intervju og journalgjennomgang.

Følgende lover og forskrifter ble lagt til grunn ved tilsynet:

  • Lov 30. mars 1984 om statlig tilsyn med helsetjenesten
  • Lov 2. juli 1999 om helsepersonell m.v.
  • Forskrift av 14. april 2000 om fastlegeordning i kommunene
  • Forskrift av 21. desember 2000 om pasientjoumal
  • Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
  • Nasjonalt kompetansesenters anbefalinger om utredning av demens
  • Rammeavtale mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og Den norske lægeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene

4. Funn

Det ble ikke funnet grunnlag for avvik (brudd på lov eller forskrift) på de områder som var underlagt tilsyn, men gitt en merknad.

Merknad 1:

Journalføringen gir ikke tilstrekkelig informasjon om pasientens demensutvikling

Kommentar:

Ved gjennomgang av pasientjournalene var det vanskelig å få klarlagt at pasientene var fulgt opp i tilstrekkelig grad etter legebesøket. Journalen gir svært begrenset informasjon om og vurdering av pasientens mentale tilstand. Journalene ga lite informasjon om vurdering av pårørendes situasjon/belastning/behov for tiltak. Under intervjuet kom det imidlertid frem at vurderinger var gjort, og at Hans Gabriel Lie hadde god oversikt over pasientene. Helsetilsynets vurdering er at journalen bør føres mer i samsvar med journalforskriften i forhold til løpende informasjon om pasientenes situasjon.

5. Deltakere ved tilsynet

Fra Helsetilsynet i Vest-Agder deltok:

Toril Hagerup-Jenssen - ass. fylkeslege, Gry Nina Ilje Tveit - rådgiver Fredrik Dahl - seniorrådgiver.

Til stede ved formøtet:

Fastlegen, Gry Nina Ilje Tveit - rådgiver og Fredrik Dahl - seniorrådgiver.

Til stede ved sluttmøtet:

Fastlegen, Toril Hagerup-Jenssen - ass. fylkeslege, Gry Nina Ilje Tveit - rådgiver Fredrik Dahl - seniorrådgiver.