Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

 

Vi viser til varsel om tilsyn i brev av 25.03.2010 og brev av 22.04.2010, der vi ba om utskrift av 20 saker som gjelder avlastning til eldre over 75 år.

Et tilsynsteam i avdelingen som har bestått av Hanne Damsgaard, Tove Johnsen og Håkon Kiledal har gjennomgått de etterspurte sakene.

Dette tilsynet er et stikkprøvetilsyn, og tilsynet har undersøkt tre områder innenfor saksbehandlingen i de mottatte saker. Disse områdene er:

  • Utredningsplikten
  • Individuell vurdering
  • Vedtak, begrunnelse, innhold og informasjon om klageadgang.

Resultatet av gjennomgangen av de 20 sakene vil vi oppsummere i følgende funn:

  1. I elleve saker der det er søkt om avlastning, vises det i vedtaket til søknad om korttidsplass og ikke til den tjenesten det faktisk er søkt om.
  2. I tolv saker fremkommer det ikke klart at søknad om avlastning er avslått, innvilget eller delvis innvilget med annen tjeneste. I fire av sakene sies det i vedtaket at en tilstreber jevnlig opphold et visst antall uker. Det blir da uklart hva som egentlig er innvilget.
  3. I ni saker innvilges korttidsopphold med egenbetaling, selv om hovedformålet klart er avlastning.
  4. I seks saker der omsorgsperson søker avlastning, er det pasienten som får vedtak, ikke den som har søkt om avlastning.
  5. I 19 saker der vedtaket er hjemlet i kommunehelsetjenesteloven, opplyses det at Fylkesmannen er klageinstans. Det er Helsetilsynet i fylket som er klageinstans i saker etter kommunehelsetjenesteloven.

Som det fremgår av denne oversikten, er det i forholdsvis mange saker påvist forhold som ikke er i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser og god forvaltningsskikk. Det foreligger også brudd på vederlagsforskriften når det tas vederlag for tjenester som har avlastning som hovedformål. Fylkesmannen vil særlig peke på at dette i noen saker kan føre til at brukere får betalingskrav som ikke er berettiget, og at søkere ikke i tilstrekkelig grad får synliggjort mulighetene de har for å påklage vedtaket når omsøkte tjeneste ikke er innvilget.

Fylkesmannen vil for øvrig peke på at saksfremlegg og fremstilling av sakene er oversiktlige og ryddige.

Fylkesmannen vil be om at kommunen gir en nærmere redegjørelse for hvordan dere vil følge opp de påpekte funn som er listet opp i punktene 1-5 over. Kommunen må rette feil i saksbehandlingen på en slik måte at det gir varig endring og slik at saksbehandlingen blir i samsvar med lov og forskrift.

Fylkesmannen ber om slik redegjørelse innen 31.07.2010.

Kristian Hagestad
fylkeslege

Håkon Kiledal
seniorrådgiver