Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Vi viser til varsel om tilsyn i brev av 06.08.2010 og brev av 03.09.2010, der vi ba om utskrift av 15 saker som gjelder avlastning til eldre over 65 år.

Et tilsynsteam i avdelingen som har bestått av Hanne Damsgaard, Tove Johnsen og Håkon Kiledal har gjennomgått de etterspurte sakene.

Dette tilsynet er et stikkprøvetilsyn, og tilsynet har undersøkt tre områder innenfor saksbehandlingen i de mottatte saker. Disse områdene er:

  • Utredningsplikten
  • Individuell vurdering
  • Vedtak, begrunnelse, innhold og informasjon om klageadgang.

Resultatet av gjennomgangen av de 15 sakene vil vi oppsummere i følgende funn:

  1. Det foreligger ikke en særlig saksfremstilling i den enkelte sak utover det som kortfattet fremkommer av begrunnelse og vurdering i selve vedtaket. Det foreligger i de fleste saker score fra IPLOS-vurdering uten at det er gitt noen utfyllende tekst knyttet til behov for bistand/assistanse. Det henvises til at vedtaket bygger på opplysninger fra ulike kilder, uten at dette i mange tilfeller er nærmere dokumentert. Utredningsplikten følger av fvl § 17. Kravet er at saken skal være så godt opplyst som mulig før kommunen treffer vedtak. Det finnes i saksdokumentene liten dokumentasjon på at utredningsplikten er tilfredsstillende ivaretatt. Det fremgår ikke om en gjennom utredningen har kartlagt f.eks hjelpetrengendes /omsorgsmottakers omsorgsbehov, omsorgsarbeidets tyngde og pårørendes/omsorgsyters situasjon og behov for avlastning.
  2. Manglende dokumentasjon på at utredningsplikten er ivaretatt gjør det også vanskelig å se om kravet til individuell vurdering er ivaretatt gjennom en konkret vurdering av omsorgsyters situasjon og avlastningsbehov.
  3. I 14 av 15 saker er det innvilget kortidsopphold/rehabilitering. I fem av disse 14 saker innvilges korttidsopphold med egenbetaling, selv om hovedformålet klart synes å være avlastning. I en sak er det gitt avslag på søknad om kortidsopphold.

Som det fremgår av denne oversikten, er det påvist forhold som ikke er i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser. Det foreligger også brudd på vederlagsforskriften når det tas vederlag for tjenester som har avlastning som hovedformål.

Fylkesmannen stiller seg også noe spørrende til hvorfor det i aktuelle periode ikke foreligger konkrete søknader om avlastning til eldre. Kommunen bør se nærmere på om dette kan ha sammenheng med informasjon om tjenesten, også på kommunens nettsider, og utforming av søknadsskjema.

Fylkesmannen vil be om at kommunen gir en nærmere redegjørelse for hvordan dere vil følge opp de påpekte funn som er listet opp i punktene over. Kommunen må rette feil i saksbehandlingen på en slik måte at det gir varig endring og slik at saksbehandlingen blir i samsvar med lov og forskrift.

Fylkesmannen ber om slik redegjørelse innen 20.01.2011.

20.12.2010

Med hilsen

Kristian Hagestad ( e.f.)
fylkeslege 

Håkon Kiledal 
seniorrådgiver