Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

 

Vi viser til varsel om tilsyn i brev 08.04.2010 og brev av 04.05.2010 der vi ba om utskrift av 15 saker som gjelder avlastning til eldre over 75 år. Etter avtale med kommunen ble aldersgrensen endret til 65 år på grunn av få saker. Fylkesmannen fikk etter dette oversendt til sammen syv saker som var det antall kommunen kunne finne innenfor målgruppen. Av disse sakene var tre saker i hovedsak begrunnet med pasientens behov for tjenester ved korttidsopphold.

Et tilsynsteam i avdelingen som har bestått av Hanne Damsgaard, Tove Johnsen og Håkon Kiledal har gjennomgått de mottatte sakene.

Dette tilsynet er et stikkprøvetilsyn og tilsynet har undersøkt tre områder innenfor saksbehandlingen i de mottatte saker. Disse områdene er:

  • Utredningsplikten
  • Individuell vurdering
  • Vedtak, begrunnelse, innhold og informasjon om klageadgangen.

Resultatet av gjennomgangen av de mottatte sakene vil vi oppsummere i følgende funn:

1. Saksfremstillingen er kortfattet og der er et uklart skille mellom fakta og begrunnelse i sakene. Fylkesmannen legger til grunn at dette har sammenheng med at i de aktuelle sakene er søknaden innvilget og det har vært foretatt en faglig drøfting i tverrfaglig team. Ved eventuelt avslag må det forventes en mer utfyllende begrunnelse.

2. I noen saker der omsorgspersonen søker avlastning er det den omsorgstrengende som får vedtak, og ikke den som har søkt om avlastning.

I de gjennomgåtte saker finner ikke Fylkesmannen at det foreligger brudd på bestemmelser i særlov eller forvaltningslov.

Avslutningsvis vil Fylkesmannen minne om at klageinstans etter kommunehelsetjenesteloven er Helsetilsynet i fylket og at klagefristen er 3 uker.

Tilsynet er med dette avsluttet.

Kristian Hagestad
e.f.fylkeslege

Håkon Kiledal
seniorrådgiver