Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Tilsyn med avtalespesialister i psykisk helsevern er valgt av som et felles tilsyn fra Helsetilsynet i Vest- Agder og Helsetilsynet i Aust-Agder i 2011. Bakgrunnen for valget er at det frem til nylig har vært lite tilsynserfaring med feltet. Tilsynsbesøket hos psykiater ble gjennomført den 14.9.2011.

Denne rapporten beskriver de funn som ble gjort innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Mottak og håndtering av henvisninger
 • Hvordan forsvarligheten i pasientbehandlingen sikres ved samhandling med henvisende instans, og i utredning og behandling av pasientene
 • Helsepersonells oppfølging av plikter tilknyttet føring og oppbevaring av pasientjournal
 • Organisering og rutiner som sørger for at disse forhold kvalitetssikres.

Ved tilsynet ble det ikke gitt avvik, men det ble gitt en merknad:

Avtalespesialisten kan på bedre måte systematisere og journalføre kartlegging og vurdering av selvmordsrisiko.

Dato: 14.12.2011

Kristin Hagen Aarsland
revisjonsleder

Toril Hagerup-Jenssen
revisor

 

 

1. Innledning

Regionalt tilsyn med avtalespesialister i psykisk helsevern ble valgt som tema for regionalt tilsyn med spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst i 2010. Bakgrunnen for valget var at det forelå lite eller ingen tilsynserfaring på feltet. Helsetilsynet i Aust-Agder og Vest-Agder besluttet å gjennomføre tilsvarende tilsyn i 2011. Det ble satt ned et er felles tilsynsteam fra helsetilsynene i de to fylkene.

Denne rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved psykiaters avtalepraksis i perioden 30.5.2011- 14.12.2011.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Vest-Agder gjennomfører i inneværende år.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Psykiateren er spesialist i psykiatri fra 1986 og spesialist i allmennmedisin fra 1990. Fra 1997 har han drevet en ren spesialistpraksis i psykiatri. Han har videre jobbet som fengselslege og rettspsykiater. Han har fullført innførings- og videregående seminar i psykoterapiutdanningen ved Institutt for psykoterapi.

Den aktuelle avtale med regionalt helseforetak er innebærer avtalehjemmel i 50 % stilling.

Den kliniske virksomheten omfatter et bredt spekter av tilstander, men med hovedvekt på pasienter med angst- og depresjonstilstander ( inkludert PTSD).

Praksisen er en enepraksis og ligger i estetiske og luftige lokaler. Lokalene er godt tilpasset bevegelseshemmede. Spesialisten har ikke hjelpepersonell.

Avtalespesialisten har fått fritak for elektronisk innrapportering til Norsk pasientregister (NPR). Han bruker journalføringssystemet Psykbase.

Avtalespesialisten bruker en fast mal for svar på henvisning og henvisende lege orienteres ellers ved kopi av innkallingen. Det sendes også oftest informasjon til fastlegen etter første konsultasjon. Spesialisten gjør utstrakt bruk av kartleggings- og utredningsverktøy.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 30.5.2011. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble gjennomført kontroll med avtalespesialistens forskrivning av vanedannende legemidler i gruppe A og B i løpet av en seks måneders periode.

Åpningsmøte ble avholdt 14.9.2011.

Avtalespesialisten ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 14.9.2011.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet følgende områder:

 • Mottak og håndtering av henvisninger.
 • Hvordan forsvarligheten i pasientbehandlingen sikres ved samhandling med henvisende instans (for eksempel i forhold til utskriving av vanedannende medikamenter), og i utredning og behandling av pasientene.
 • Helsepersonells oppfølging av plikter knyttet til føring og oppbevaring av pasientjournal.
 • Organisering og rutiner som sørger for at disse forhold kvalitetssikres

5. Funn

Det ble ikke avdekket avvik under tilsynet.

Det ble gitt en merknad:

Avtalespesialisten kan på bedre måte systematisere og journalføre kartlegging og vurdering av selvmordsrisiko.

Merknaden er bygget på følgende:

 • Kartlegging og vurdering av selvmordsfare var lite dokumentert i pasientjournalene.
 • Ved intervju kom det frem at Helsedirektoratets veileder IS-1511 ”Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern” ikke var kjent.
 • Ved intervju kom det frem at avtalespesialisten vurderte selvmordsrisiko i forhold til beskyttelsesfaktorer hvis det det fremkom selvmordstanker i samtalen med pasienten eller hvis det kom frem av utredningen, men at han ikke hadde en systematisk tilnærming til dette.

6. Regelverk

 • Lov av 30.03.1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten.
 • Lov av 02.07.1999 nr. 64 om helsepersonell mv (helsepersonelloven).
 • Lov av 02.07.1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m.
 • Lov av 02.07.1999 nr. 63 om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven).
 • Lov av 18.05.2001 nr. 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven).
 • Forskrift av 21.12.2000 nr. 1385 om pasientjournal.
 • Forskrift av 20.12.2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten.

7. Dokumentunderlag

Avtalespesialistens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av tilsynet:

 • Avtalespesialistens skriftlige beskrivelse av sin praksis, sin faglige kompetanse og faglige vedlikehold og praksisens faglige profil

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 5 journaler for pasienter som er utredet eller behandlet for tilstander innenfor en av følgende tilstander: angstlidelser, depressive lidelser eller livskriser, der behandling er avsluttet.
 • 5 journaler fra pasienter under pågående behandling.
 • Henvisningsbrev.

Korrespondanse mellom avtalespesialisten og Helsetilsynet i Vest-Agder:

 • Varselbrev av 30.5.2011
 • Dokumentoversendelse av 8.8.2011 fra avtalespesialisten.
 • Programbrev av 23.8.2011

8. Deltakere ved tilsynet

Psykiater deltok på åpnings- og sluttmøtet, og ble intervjuet under tilsynet.

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Seniorrådgiver Kristin Hagen Aarsland, Helsetilsynet i Vest-Agder (revisjonsleder)
Ass. fylkeslege, Helsetilsynet i Vest-Agder, Toril Hagerup-Jenssen (revisor)
Fung. fylkeslege, Helsetilsynet i Aust-Agder, Elizabeth Bakke (revisor)