Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver det som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Ved tilsynet skal det undersøkes om kommunen sikrer at:

 • Motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres og at pasientens samtykkekompetanse blir vurdert
 • tillitsskapende tiltak blir forsøkt før tvungen helsehjelp gjennomføres
 • det gjøres helsefaglige vurderinger av om den aktuelle helsehjelpen kan gjennomføres med tvang.

Det ble ikke avdekket avvik under tilsynet.

Det ble gitt én merknad: I organisasjonen kunne det fremstå noe uklart om hvem som skulle ta initiativet til å vurdere om en pasient har samtykkekompetanse.

Dato: 16.12.2011

Fredrik Dahl
revisjonsleder

Terje Imeland
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Kristiansand kommune, Elvegaten Omsorgssenter i perioden 25.07.2011 – 16.12.2011. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Vest-Agder gjennomfører i inneværende år.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler det som ble avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Kristiansand kommune har ca. 82000 innbyggere. Omsorgstjenesten i kommunen er delt inn i tolv enheter og Elvegaten Omsorgssenter hører til omsorgsenheten Kvadraturen øst. Elvegaten Omsorgssenter ble totalrenovert i år 2000 og ligger i sentrum av Kristiansand. Sykehjemmet har 48 døgnplasser. Avdelingsleder opplyser at de aller fleste av beboerne ved sykehjemmet har diagnosen aldersdemens.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt den 25.07.2011. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble avholdt 06.10.2011.

Åpningsmøte ble avholdt den 18.10.2011

Intervjuer

Ni personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 19.10.2011

4. Hva tilsynet omfattet

Pasientrettighetsloven kapittel 4A gir bestemmelser for når tvang kan benyttes for å gjennomføre somatisk helsehjelp, og for hvordan tvungen helsehjelp i så fall skal gjennomføres. Tilsynet har undersøkt om virksomheten gjennom planlagt og kontrollert drift sikrer at:

 • motstand mot helsehjelp identifiseres
 • pasientens samtykkekompetanse blir vurdert
 • tillitsskapende tiltak forsøkes før tvungen helsehjelp
 • det gjøres en helsefaglig begrunnelse av om den aktuelle helsehjelpen kan gjennomføres med tvang.

Disse vurderingene skal gjøres før man kan fatte et vedtak etter pasientrettighetsloven kapittel 4A.

5. Funn

Det ble ikke avdekket avvik under tilsynet.

Det ble gitt én merknad: I organisasjonen kunne det fremstå noe uklart om hvem som skulle ta initiativet til å vurdere om en pasient har samtykkekompetanse.

Merknaden er bygget på følgende observasjoner:

Det er ulik oppfatning i organisasjonen av hvor ansvaret for å vurdere om en pasient har samtykkekompetanse, er plassert.

6. Regelverk

 • Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene
 • Lov av 2. juli 1999 nr 63 om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven)
 • Lov av 2. juli 1999 nr 64 om helsepersonell m.v.
 • Forskrift 2l.desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal(pasientjoumalforskriften)
 • Forskrift 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten (internkontrollforskriften)

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart, Helse-og sosialsektoren i Kristiansand kommune
 • Handlingsplan
 • Oversikt over ansatte
 • Kunnskapsoverføring og opplæring
 • Styrende dokumenter og annen informasjon
 • Prosedyre for vedtak etter pasientrettighetsloven kap.4A
 • Prosedyre for vurdering av samtykkekompetanse
 • Opplysninger om journalsystem og skjema for vedtak og vurdering av samtykkekompetanse
 • Avviksmeldinger

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Pasientjournaler til de siste 10 beboere som hadde blitt innlagt
 • 10 journaler for beboere som hadde vært innlagt i minst seks måneder
 • 5 journaler der pasientens samtykkekompetanse var vurdert og hvor helsehjelp etter pasientrettighetsloven kapittel 4A hadde blitt iverksatt eller var vurdert iverksatt.

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Vest-Agder:

 • Varsel om tilsyn fra Helsetilsynet i Vest-Agder til Kristiansand kommune av 25.07.2011.
 • Brev fra Helse- og sosialdirektøren i Kristiansand, mottatt 05.09.2011 hvor det blir opplyst hvem som er kommunenes kontaktperson i forbindelse med tilsynet.
 • Oversendelse av dokumenter fra Kristiansand kommune til Helsetilsynet i Vest-Agder, mottatt den 30.09.2011.
 • Dagsorden for tilsynet, brev fra Helsetilsynet i Vest-Agder, datert den 10.10.2011.

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Nina B.V. Olsen

Hjelpepleier / gruppeleder

X

X

X

Marit Barkhald

Sykepleier / gruppeleder

X

X

X

Marit Nomeland

Hjelpepleier

X

X

 

Tonje Nygård

Sykepleier / gruppeleder

X

X

X

Bodil Karlsen

Avdelingsleder /fagleder

X

X

X

Watthanee Rødli

Sykepleier

X

X

X

Bente Karlsen

Enhetsleder

X

 

X

Laila Hamar

Kvalitetsrådgiver

X

 

X

Øyvind Bergh

Sykehjemslege

X

X

 

Ingvald Vabo

Medisinerstudent

X

   

Lill Irene Rønning

Hjelpepleier

X

X

 

Jan Nilsen Melgaard

Hjelpepleier

 

X

X

Gro H. Kristiansen

Sykepleier

   

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Rådgiver Terje Imeland
Ass. fylkeslege Toril Hagerup-Jenssen
Seniorrådgiver Fredrik Dahl
Seniorrådgiver Hege Kristin Millerud – observatør, Statens helsetilsyn