Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

 

Vi viser til varsel om tilsyn i brev av 15.03.2011 og brev av 05.04.2011, der vi ba om utskrift av 15 saker som gjelder avlastning til eldre over 65 år. Vi mottok saker for 15 personer som i mange tilfeller inneholdt flere vedtak. I en av sakene var det bare aktuelt med tjeneste som lå utenfor tilsynet (hjemmesykepleie).

Et tilsynsteam i avdelingen som har bestått av Hanne Damsgaard, Tove Johnsen og Håkon Kiledal har gjennomgått de etterspurte sakene.

Dette tilsynet er et stikkprøvetilsyn, og tilsynet har undersøkt tre områder innenfor saksbehandlingen i de mottatte saker. Disse områdene er:

  • Utredningsplikten
  • Individuell vurdering
  • Vedtak, begrunnelse, innhold og informasjon om klageadgang.

Resultatet av gjennomgangen av de 15 sakene vil vi oppsummere i følgende funn:

  • Det foreligger score fra IPLOS- vurdering i alle saker, men det foreligger ikke utfyllende tekst fra funksjonskartlegging. Gjennomgangen viser at det i de nyere saker foreligger en mer utfyllende saksutredning som bedre dokumenterer utredningsplikten.
  •  I tre saker er det unødvendig brukt både sosialtjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven som hjemmel for innvilgelse av avlasting. I tre andre saker er det brukt feil lovhjemmel ved innvilgelse av avlastning eller korttidsopphold. Dette synes å være rettet opp i de senere tids saker og ny lovgivning som trer i kraft fra nyttår medfører behov for ny gjennomgang av vedtaksmaler.

Fylkesmannen finner etter dette å kunne konkludere med at det ikke foreligger brudd på bestemmelser i særlov eller forvaltningslov.

Tilsynet er med dette avsluttet.

Dato: 19.9.2011

Med hilsen

Kristian Hagestad (e.f).
fylkeslege
Håkon Kiledal
seniorrådgiver