Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Vest-Agder har i samarbeid med Fylkesmannen i Aust-Agder i perioden 12. september 2011 til 7. november 2011 gjennomført tilsyn med institusjonen Tiltak for ungdom Agder. Formålet med tilsynet er å undersøke om institusjonen gjennom sitt styringssystem sikrer at lover og forskrifter er oppfylt.

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Det ble gitt ett 1 avvik under tilsynet:

 • Tiltak for ungdom Agder sikrer ikke at foreldre/ foresatte gis rett til å klage over bruk av tvang overfor ungdom på institusjon.

Det ble ikke gitt merknader ved tilsynet.

Dato: 7. november 2011

Revisjonsleder: Wenche L. Becker-Eriksen

Revisor: Hans Ganes Fylkesmannen i Aust-Agder

 

Revisor: Torhild Tallaksen Fylkesmannen i Vest-Agder

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Tiltak for ungdom Agder i perioden 12. september-7 november 2011. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmennenes planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år og er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Fylkesmannen i Aust-Agder som følge av at institusjonen har avdelinger i begge fylker.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverninstitusjoner jf Lov om barnevemtjenester § 2-3 bokstav b, tredje ledd jf§ 5-7.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Tiltak for ungdom-Agder har 27 godkjente institusjonsplasser i region sør, 8 plasser i region øst og 4 plasser i region vest. Tiltaket består av 18 avdelinger i Aust- og 43 Vest-Agder samt 6 familiehjem. Tiltaket har også oppfølging av ungdom i hybler. De ansatte i tiltaket jobber primært med ungdom i enetiltak i alderen 14-23 år. Den enkelte enhet kan ta imot fra 1-3 ungdommer. Målgruppen er ungdom plassert på institusjon med hjemmel i Lov om barnevemtjenester §§ 4-4 femte ledd, 4-12 og 4-24- 4-26.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 12. september 2011. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 25. oktober 2011.

Intervjuer
7 personer ble intervjuet.
Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 25. oktober 2011

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet gjennomgikk etterspurt innsendt materiale fra institusjonen i henhold til temaet «institusjonens rutiner og praksis for føring av tvangsprotokoller og behandlingen av klager på bruk av tvang.» Tilsynet intervjuet ansatte i forhold til dette temaet.

5. Funn

Tiltak for ungdom Agder sikrer ikke at foreldre/foresatte gis rett til å klage over tvangsbruk.

Dette er et avvik fra forvaltningsloven § 27, jf barnevernloven § 5-9 jf forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjoner § 25, jf internkontrollforskriften § 12 andre ledd bokstav g.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

 • I den skriftlige dokumentasjonen og gjennom intervjuene fremkommer det ikke rutiner for å oversende protokoller til foreldre/foresatte
 • Tiltak for ungdom Agder har rutiner for å informere foreldre/pårørende ukentlig men de blir ikke orientert om klageadgangen ved eventuell tvangsbruk

6. Regelverk

 • Lov om barnevemtjenester
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneveminstitusjoner
 • Forskrift om tilsyn i barneveminstitusjoner
 • Forskrift om kvalitet og internkontroll i barneveminstitusjoner

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokwnentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Tiltak for ungdom Agder sine rutiner for etterfølgelse av Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneveminstitusjon
 • institusjonsplaner

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • varsel om tilsyn datert 12. september 2011
 • dagsorden datert 10. oktober 2011

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Kari Ann Øydna

X

X

X

Trine Samuelsen

X

X

X

Cay Ove Vallesverd

X

X

X

Elen K. Kvivik

X

 

X

Lone Kuløy

X

 

X

Randi Moi

X

 

X

Sissel Brynjulfsen

X

X

X

Jan Åge Skjærstad

X

X

X

Morten Nybakk

X

X

X

Vegard Mathisen

X

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Revisor: Hans Ganes, Fylkesmannen i Aust Agder
Revisor: Torhild Tallaksen, Fylkesmannen i Vest-Agder
Revisjonsleder: Wenche L. Becker-Eriksen, Fylkesmannen i Vest-Agder