Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

 

Sammendrag

Fylkesmannen i Vest-Agder gjennomførte i perioden 28. februar 2011 till2. mai 2011 tilsyn med barneverntjenesten i Vennesla kommune.

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Undersøkelser i barneverntjenesten, jf barnevernloven § 4-3
 • Evaluering av hjelpetiltak for hjemmeboende barn, jf. § 4-5
 • Barns medvirkning i forhold til disse temaene, jf barnevernloven§ 6-3

Det ble gitt to avvik ved tilsynet:

Avvik 1:

Vennesla kommune sikrer ikke at undersøkelser gjennomføres i henhold til krav fastsatt i lov og forskrift.

Avvik 2:

Vennesla kommune sikrer ikke at tiltak for hjemmeboende barn evalueres i henhold til krav fastsatt i lov og forskrift

Dato: 10.06. 2011

Torhild Tallaksen
revisjonsleder

Wencke Løland
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Vennesla kommune, bamevemtjenesten i perioden 28.02. 2011- 10.06.2011. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år, og er en del av et landsomfattende tilsyn, gjennomført etter oppdrag fra Statens helsetilsyn.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med bamevemtjenesten etter lov om barneverntjenester § 2-3 fjerde ledd.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten ftnner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Vennesla kommune er en kommune med ca. 12500 innbyggere.

Barneverntjenesten i Vennesla kommune er organisert under oppvekstetaten. Enhetsleder for oppvekst har følgende avdelinger som sitt ansvarsområde: barnevern, spes.ped, habilitering, PPT, fysioterapi, tverrfaglig helsestasjon, merkantil og jordmortjenesten. Over enhetsleder er tjenestesjef i rådmannsstab.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 28.februar 2011. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt den ll.mai 2011.

Intervjuer

7 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet

Dokument underlag.

Sluttmøte ble avholdt 12.mai 2011.

4. Hva tilsynet omfattet

Den kommunale barneverntjenestens arbeid med

 • Undersøkelser jf barnevernloven§ 4-3
 • Evaluering av hjelpetiltak for hjemmeboende barn, jf. barnevernloven § 4-5

Herunder barns rett til medvirkning. Medvirkning vil i denne sammenhengen si barnets rett til å bli informert og til å uttale seg.

5. Funn

Avvik 1

Vennesla kommune sikrer ikke at undersøkelser gjennomføres i henhold til krav i lov og forskrift.

Avvik fra følgende myndighetskrav: Barnevernloven§§ 4-3 og 6-1. Internkontrollforskriften § 4 andre ledd bokstav f

Avviket bygger på følgende funn:

 • kommunen sikrer ikke at relevante opplysninger dokumenteres fortløpende i undersøkelsen
 • kommunen har etablert en møtestruktur for midtveisevalueringer i undersøkelsessaker. En slik evaluering nedtegnes ikke og vurderingene blir ikke dokumentert.
 • kommunen sikrer ikke at alle ansatte har kunnskap om gjeldene regelverk, og kontrollerer at undersøkelser alltid gjennomføres i henhold til dette.
 • kommunen sikrer ikke at erfaringer fra ansatte og oppdragstagere systematisk innhentes og brukes i eget forbedringsarbeid
 • det fremkom i intervjuene at det ikke meldes avvik, som ledd iforbedringsarbeidet med undersøkelser.

Avvik 2

Vennesla kommune sikrer ikke at tiltak til hjemmeboende barn blir evaluert i henhold til krav fastsatt i lov eller forskrift.

Avvik fra følgende myndighetskrav: barnevernloven§§ 4-5 og 6-1. Internkontrollforskriften§ 4 andre ledd bokstav g.

Avviket bygger på følgende funn:

 • gjennomgang av saker viser at det ved evalueringen av tiltaksplaner ikke settes en eksakt dato, men at de skal evalueres fortløpende.
 • tiltaksplaner var lite operasjonaliserte og vanskelige å se hva som skulle evalueres
 • der er ikke iverksatt systematisk evaluering for å vurdere om hjelpetiltakene er tjenlige
 • det blir ikke systematisk innhentet informasjon fra samarbeidspartnere ved evaluering av hjelpetiltak
 • kommunen gjennomfører ikke vurderinger av sårbare områder knyttet til evaluering av hjelpetiltak
 • kommunen følger ikke med på om prosedyrer er iverksatt og virker etter sin hensikt
 • kommunen bruker ikke klager og fristbrudd for å forbedre tjenesten
 • det er utarbeidet en internkontroll i barneverntjenesten, men det fremkommer i intervju og ved gjennomgang av saker at denne ikke blir fulgt
 • det blir ikke brukt awiksskjema for å synliggjøre svikt i tjenesten

6. Regelverk

 • FNs konvensjon om barns rettigheter
 • Lov om barneverntjenester
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • Forskrift om internkontroll for kommunenes oppgaver etter lov om barneverntjenester

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart over kommunen
 • 23 undersøkelsesrapporter
 • 40 vedtak om hjelpetiltak med tiltaksplaner
 • Rutiner og prosedyrer for saksbehandling(internkontroll)
 • Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:
 • Journalnotater på 16 barn
 • Evalueringer 16 barn
 • Undersøkelsesmapper på 14 barn

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • E-poster 3 og 4 mai 2011 i forbindelse med ytterligere dokumentasjon på internkontroll og organisasjonskart.

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Grethe Strand

Sosialkurator

X

Cecilie Tønnessen

Barnevernkurator

X

X

X

Elisabeth Bjømstad

Bamevernkurator

X

 

X

Anne Cathrine

Hodnemyr

Enhetsleder

X

X

X

Kristin Eidet Robstad

Kommunalsjef

X

X

X

Jahn Gunnar Arntsen

 

X

X

X

Ranveig Abrahamsen

Bamevemkurator

X

 

X

Eirk Stoveland

Bamevemkurator

   

X

Ole Olsen

Bamevemkurator

X

X

X

Kirsten Frigstad

Konstituert bamevernleder

X

X

X

Anne Karin Gotten

Bamevemkurator

   

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Wenche Løland revisor
Siri Løvbukten revisor
Torhild Tallaksen revisjonsleder