Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Vi viser til varsel om tilsyn i brev av 15.03.2011 og brev av 05.04.2011, der vi ba om utskrift av 15 saker som gjelder avlastning til eldre over 65 år.

Et tilsynsteam i avdelingen som har bestått av Hanne Damsgaard, Tove Johnsen og Håkon Kiledal har gjennomgått de etterspurte sakene.

Dette tilsynet er et stikkprøvetilsyn, og tilsynet har undersøkt tre områder innenfor saksbehandlingen i de mottatte saker. Disse områdene er:

  • Utredningsplikten
  • Individuell vurdering
  • Vedtak, begrunnelse, innhold og informasjon om klageadgang.

Resultatet av gjennomgangen av de 15 sakene vil vi oppsummere i følgende funn:

  1. Det foreligger ikke en særlig saksfremstilling i den enkelte sak utover det som kortfattet fremkommer av punktet beskrivelse av søkers situasjon og vurdering i selve vedtaket. Det foreligger score fra IPLOS-vurdering i alle saker, men bare i to saker foreligger det utfyllende tekst fra funksjonskartlegging og vurdering av hjelpebehov. Utredningsplikten følger av fvl § 17. Kravet er at saken skal være så godt opplyst som mulig før kommunen treffer vedtak. Det finnes i saksdokumentene liten dokumentasjon på at utredningsplikten er tilfredsstillende ivaretatt. Det fremgår ikke om en gjennom utredningen har kartlagt for eksempel hjelpetrengendes /omsorgsmottakers omsorgsbehov, omsorgsarbeidets tyngde og pårørendes/omsorgsyters situasjon og behov for avlastning. Brukermedvirkning er en del av utredningen som er påkrevet.
  2. Manglende dokumentasjon på at utredningsplikten er ivaretatt gjør det vanskelig å se om kravet til individuell vurdering er ivaretatt gjennom en konkret vurdering av omsorgsyters situasjon og avlastningsbehov. I seks av sakene er det omsøkte antall dager innvilget fullt ut mens det i fem saker er innvilget to uker avlastningsopphold. I disse fem sakene fremkommer det ingen konkret vurdering og begrunnelse for omfanget av avlastningen og hvorvidt det kan være behov for mer regelmessig, rullerende avlastning. Ingen av sakene om avlastning inneholder vurderinger av om den omsorgstrengende fyller vilkårene i sosialtjenesteloven § 4-3 og dermed heller ikke om de har krav på tjenester etter § 4-2 a-d eller ikke.

Fylkesmannen vil ellers bemerke at det i vedtakene brukes feil lovhenvisning for å unnta dokumentene fra offentlighet. Offentlighetsloven er endret slik at hjemmelen nå vil være offl. §13 / jf. fvl. §13.

Som det fremgår av oversikten, er det påvist forhold som ikke er i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser.

Fylkesmannen vil be om at kommunen gir en nærmere redegjørelse for hvordan dere vil følge opp de påpekte funn som er listet opp i punktene over. Kommunen må rette feil i saksbehandlingen på en slik måte at det gir varig endring og slik at saksbehandlingen blir i samsvar med lov og forskrift.

Fylkesmannen ber om en slik redegjørelse innen 20.10.2011.

Dato: 13.9.2011

Med hilsen

Kristian Hagestad (e.f).
fylkeslege
Håkon Kiledal
seniorrådgiver