Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Vest-Agder i samarbeid med Fylkesmannen i Aust-Agder har i perioden 19.03. til 10.05.2012, gjennomført tilsyn som systemrevisjon med institusjonen Agder ungdoms- og familiesenter, med avdelingene St. Hansgården og Furukollen. Formålet med tilsynet er å undersøke om institusjonen gjennom sitt styringssystem sikrer at lover og forskrifter er oppfylt.

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Lov om barneverntjenester § 6-10, politiattester
 • Lov om barneverntjenester § 5-9, jf. rettighetsforskriften § 14, tvang i akutte faresituasjoner, § 22 begrensninger i bevegelsesfriheten.

Det ble gitt l avvik under tilsynet:

Agder ungdoms- og familiesenter ivaretar ikke ungdommens rett til å bevege seg innenfor institusjonens område.

Det ble ikke gitt merknader ved tilsynet.

 

Dato: 11.06.2012

revisjonsleder
Siri Løvbukten
Fylkesmannen i Vest-Agder

revisor
Hans Ganes
Fylkesmannen i Aust-Agder

 

 

 

Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Agder ungdoms- og familiesenter i perioden 19.03- 10.05. 2012. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år og er utført i samarbeid mellom Fylkesmannen i Vest­ Agder og Fylkesmannen i Vest-Agder, da institusjonen har enheter i begge fylker.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barnevernvirksomheten i kommunene og føre tilsyn med institusjonene etter lov om bameverntjenester §§ 2-3 og 5-7.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Agder ungdoms- og familiesenter omfatter blant annet to akuttavdelinger, St. Hansgården i Vest-Agder og Furukollen i Aust-Agder. Begge akuttenhetene mottar barn i alderen 13-18 år. det er bare akuttenhetene Fylkesmannen har tilsynsansvar for.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble sendt ut 19.03.2012. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 10.05.2012.

Intervjuer

5 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt samme dag.

4. Hva tilsynet omfattet

I henhold til forskrift om tilsyn med barnevernsinstitusjoner skal Fylkesmannen gjennomføre systemrevisjon i institusjonen en gang i året.

Tema dette året var politiattester, tvang i akutte faresituasjoner og begrensninger i bevegelsesfriheten.

Tilsynet undersøkte institusjonens rutiner og praksis i forhold til å ha politiattest på plass ved nye ansatte/vikarer.

Tilsynet undersøkte rutiner og praksis ved institusjonen i forhold til §§ 14 og 22.

5. Funn

Avvik 1

Agder ungdoms- og familiesenter ivaretar ikke ungdommenes rett til å bevege seg fritt innenfor institusjonens område.

Dette er avvik fra lov om barneverntjenester § 5-9, jf. rettighetsforskriften § 3 og§ 9, jf. internkontrollforskriften § 12, f.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

 • Gjennom intervjuer og innsendt dokumentasjon fremkom det at avdeling St. Hansgården rutinemessig låser ungdomsrommene på dagtid.

6. Regelverk

 • Lov om barneverntjenester
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjoner.
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • Forskrift om tilsyn i barneverninstitusjoner
 • Forskrift til krav om kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Kopi av ansatte med stillingsbeskrivelse
 • Politiattester
 • Rutinebeskrivelser i forhold til rettighetsforskriften
 • Tvangsprotokoller som omhandlet§§ 14 og 22 for perioden 01.01- 01.03.2012
 • Institusjonsplan

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Det ble ikke gjennomgått ytterligere dokumentasjon under tilsynet

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn av 19.03.2012
 • Oversendelse av dokumentasjonen 18 og 19.04.2012
 • Forslag til dagsorden av 27.04.2012

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Arthur Hennig

Miljøterapeut

X

X

 

Anette Belland Svendsen

Seksjonssjef

X

X

X

Anne Marie Pile

Miljøterapeut

X

X

X

Tone Ågedal

Miljøterapeut

X

X

X

Martita Lien

Seksjonssjef

X

X

X

Lothar Edel

Kontorsjef

   

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Revisjonsleder Siri Løvbukten Fylkesmannen i Vest-Agder
Revisor Hans Ganes Fylkesmannen i Aust-Agder