Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Regelverk:

 • Lov om barnevemtjenester
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon
 • Forskrift om tilsyn i bameveminstitusjoner for omsorg og behandling
 • Forskrift om kvalitet i bameveminstitusjoner

Tema for tilsynet:

Rutiner knyttet til rusmiddeltesting i hht. Rettighetsforskriften §§ 19 og 25.

Det ble funnet ett avvik ved tilsynet:

Institusjonen  sikrer ikke at rusmiddeltesting skjer i samsvar med de krav som følger av Rettighetsforskriften.

Dato: 20.12.12

Helene Frydenberg
Revisjonsleder

Siri Løvbukten
Revisor

 

Elin Senum
Revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Aleris Ungplan region Sør, den 12.12.12.  Tilsynet er utført etter systemrevisjonsmetoden med hjemmel i Lov om barneverntjenester  §5-7, samt forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling§ 9.

Tilsynet er gjennomført som et samarbeid mellom Fylkesmannen  i Vest-Agder og Fylkesmannen i Aust-Agder.

Tilsynet fokuserer rutiner for rusmiddeltesting  av ungdommene  i institusjonen, samt praksis knyttet til de to bestemmelsene i rettighetsforskriften som omhandler tema.

Rapporten gir således ingen fullstendig  tilstandsvurdering av institusjonens  arbeid med barn.

Formålet med tilsynet var å vurdere om Aleris Ungplan region Sør har tilfredsstillende styring i forhold til regelverket som regulerer arbeidet med barn plassert i institusjon. Tilsynet omfattet bl.a. undersøkelse  om:

 • aktiviteter ble utført slik som beskrevet og uttalt
 • institusjonen driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammer som myndighetene  har satt.

Tilsynet ble gjennomført  ved granskning av dokumenter, ved intervju av sentralt plasserte personer i organisasjonen, og ved verifikasjon av at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis. Rapporten omhandler avvik og merknader som ble avdekket under tilsynet.

 • Avvik blir definert som brudd på regler gitt i gjeldende lover og forskrifter
 • Merknad er forhold som ikke omfattes av definisjon for avvik, men som fylkesmannen  mener det er nødvendig å påpeke for at kommunen kan forbedre tjenestene

2.  Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for tilsynet var:

 • Lov om barneverntjenester
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon
 • Forskrift omtilsyn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling
 • Forskrift om kvalitet i barneverninstitusjoner Korrespondanse mellom institusjonen og fylkesmannen. Dokumentasjon mottatt 07.12.12, jf. vedlegg l

3.  Beskrivelse av virksomheten

Aleris Ungplan Sør her 24 godkjente institusjonsplasser til sammen i begge Agderfylkene, med regionkontor i Arendal.  Tiltaket består av l avdeling i Vest-Agder med i alt 3 enheter. For tiden er det bare to av enhetene som er i bruk.  I Aust-Agder har institusjonen to avdelinger med til sammen 11 plasser.  Målgruppen er ungdom plassert med hjemmel i Lov om barneverntjenester  §§ -4,5.ledd, 4-12, 4-24 og 4-26.  I tillegg kan de ta imot ungdom ved akuttplasseringer etter bvl §§ 4-6 og 4-25.

Aleris Ungplan har ISO godkjenning.

Tiltaket har også oppfølging av familiehjem samt oppfølging i hybel med ettervern

4.  Gjennomføring

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter: Varsel ble utsendt den 19.11.12

Åpningsmøte, intervjuer og sluttmøte ble gjennomført den 12.12.12. I vedlegg 2 er det gitt en oversikt over deltakerne på tilsynet.

5. Funn

Avvik

Institusjonen sikrer ikke at rusmiddeltesting  skjer i samsvar med de krav som følger av Rettighetsforskriften.

Avviket er fra følgende bestemmelser i forskriften:

§ 19. Rusmiddeltesting

Institusjonen kan ikke kreve at beboeren avlegger urinprøver.

Beboeren kan samtykke til å avlegge urinprøver. Samtykke kan gis under oppholdet. Samtykket skal være skriftlig. Er beboeren under 15 år, skal også de som har foreldreansvaret samtykke. Dersom barneverntjenesten har overtatt omsorgen etter barnevernloven, er det barneverntjenesten som også skal samtykke. For beboere plassert i omsorgssentre skal statlig regional barnevemmyndighet  samtykke. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake.

Institusjonen skal ha regler for avleggelse av prøver. Beboeren skal gjøres kjent med reglene for prøvetaking før samtykke kan gis. Prøvene skal for øvrig håndteres i samsvar med Helsedirektoratets  retningslinjer for slike prøver.

§ 25. Rusmiddeltesting

Ved plassering etter § 4-24 kan urinprøver kreves avlagt dersom det følger av fylkesnemndas vedtak.

Beboeren kan samtykke til å avlegge urinprøver. Samtykke kan gis både ved inntak og under oppholdet. Samtykket skal være skriftlig. Er beboeren under 15 år, skal også de som har foreldreansvaret samtykke. Dersom barneverntjenesten har overtatt omsorgen etter barnevernloven, er det barneverntjenesten som også skal samtykke. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake.

Institusjonen skal ha regler for når prøvene kan kreves avlagt og for prosedyrer rundt avleggelsen. Beboer skal gjøres kjent med reglene for prøvetaking ved inntak i institusjonen. Prøvene skal for øvrig håndteres i samsvar med Helsedirektoratets retningslinjer for slike prøver.

Funn

 • Institusjonen  har ikke utarbeidet nye rutiner etter at ny rettighetsforskrift  ble iverksatt 01.03.12.
 • Det var ikke avviksrapportert internt at institusjonen hadde drevet i 3/4 år med ny rettighetsforskrift  uten å ha lovlige rutiner for rusmiddeltesting.
 • Vi fikk tilsendt helsedirektoratets Rundskriv 14/2002 og det ble sagt at det var denne som ble brukt, mens det i rettighetsforskriften vises det til Rundskriv 13/2002 som retningslinje for rusmiddeltesting
 • Vi fikk tilsendt et foreløpig utkast til ny rutine som var utarbeidet sentralt, men denne var heller ikke i samsvar med nye retningslinjer.   Bl.a. skilte den ikke mellom urinprøvetaking etter forskriftenes § 19 og § 25.
 • Det var usikkerhet blant de ansatte når det gjaldt reglene for urinprøvetaking
 • En protokoll var hjemlet i rettighetsforskriften § 25 for en ungdom plassert på § 4-6,2.ledd.
 • Ved minst en avdeling ble det ikke skrevet tvangsprotokoll ved urinprøvetaking  når urinprøven ble tatt hos fastlege.
 • Det var ikke klart for de ansatte hvilke regler som gjaldt for hurtigtesting av unnprøver.

Vedlegg 1 Dokumentasjonsunderlag for fylkesmannens tilsyn

Følgende dokumenter ble mottatt på forhånd:

 1. Liste over møtedeltakere fra institusjonen
 2. Kopi av utkast til ny rutine «Prosedyre for urinprøvetaking, gitt gjennom hjemmel i bvl §§ 4-24 og  4-26 eller etter samtykke fra beboer.», datert 06.12.12.
 3. Kopi av Helsedirektoratets  Rundskriv IS-14/2002.
 4. I alt 6 protokoller som gjelder urinprøvetaking for perioden 01.03.12- 12.12.12

Vedlegg 2 Oversikt over hvilke personer fra Aleris Ungplan som var direkte involvert i revisjonen.

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakere fra institusjonen under åpningsmøte  og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Bente Vassbotn

Miljøterapeut

X

X

X

Eliin Hoflandsdal

Miljøterapeut

X

X

X

Anne Mette Gundersen

Miljøterapeut

X

X

X

Terje Rosen

Miljøarbeider

X

X

 

Jorunn Lønn

Driftsleder

X

 

X

Marthin Berntsen

Miljøarbeider

X

X

X

Christina Midling

Miljøterapeut

X

X

X

Vidar Aanby

Regiondirektør

X

X

X

Tom Svendsen

Miljøarbeider

X

X

X

Gro Ljosland

Avdelingsleder

X

X

X

Fra fylkesmannen deltok Siri Løvbukten, Elin Senum og Helene Frydenberg, sistnevnte som revisjonsleder.