Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene.

Ved tilsynet skal det undersøkes om kommunen sikrer at:

 • motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres og at pasientens samtykkekompetanse blir vurdert
 • tillitsskapende tiltak blir forsøkt før tvungen helsehjelp gjennomføres
 • det gjøres helsefaglige vurderinger av om den aktuelle helsehjelpen kan gjennomføres med tvang.

Det ble avdekket ett avvik og gitt en merknad under tilsynet:

Avvik

Virksomheten sikrer ikke at pasientens samtykkekompetanse blir vurdert.

Merknad

Virksomheten bør jobbe videre med opplæring og implementering av prosedyrer som omhandler pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A.

Dato 16.8.2012

Terje Imeland
revisjonsleder

Kristin Hagen Aarsland
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Hægebostad kommune i perioden 23.1.2012 - 16.8.2012. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Vest-Agder gjennomfører i inneværende år

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • Hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes.

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Hægebostad kommune har ca. 1660 innbyggere. Det er to markerte sentra i kommunen med Tingvatn i sør og Skeie i nord. Kommunens administrasjonssentrum ligger på Tingvatn. Kommunens eneste sykehjem ligger på Skeie, hvor også det kommunale helse- og sosialsenteret er lokalisert. Hægebostad kommune har en enhet for helse, sosial, pleie og omsorg. Enhetsleder har både faglig, administrativt og økonomisk ansvar for enheten. Enhetsleder har fem avdelingsledere direkte under seg hvorav en av disse er avdelingsleder ved Eiken bu- og omsorgssenter. Kommunen tok i bruk det nye omsorgssenteret i 2005. Senteret har plass til 24 beboere og disse er fordelt på tre avdelinger: En avdeling for senil demente, en avdeling for lettere pleie og en avdeling for personer som har behov for tyngre pleie. Innenfor det totale antallet plasser tilbyr kommunen også avlastningsopphold, korttidsopphold og det er akutt- og rehabiliteringsplasser.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 23.1.2012. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte: Det ble ikke avholdt formøte.

Åpningsmøte ble avholdt 2.5.2012 kl. 9.00.

Intervjuer

9 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble gjennomført befaring ved de ulike avdelinger ved Eiken bu- og omsorgssenter.

Sluttmøte ble avholdt 3.5.2012 kl. 14.30.

4. Hva tilsynet omfattet

Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A har bestemmelser for når tvang kan benyttes for å gjennomføre somatisk helsehjelp, og for hvordan tvungen helsehjelp iså fall skal gjennomføres. Tilsynet har undersøkt om virksomheten gjennom planlagt og kontrollert drift sikrer at:

 • motstand mot helsehjelp identifiseres
 • pasientens samtykkekompetanse blir vurdert
 • tillitsskapende tiltak forsøkes før tvungen helsehjelp
 • det gjøres en helsefaglig begrunnelse av om den aktuelle helsehjelpen kan gjennomføres med tvang.

Disse vurderingene skal gjøres før man kan fatte et vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A.

5. Funn

Avvik

Virksomheten sikrer ikke at pasientens samtykkekompetanse blir vurdert.

Avvik fra:

 • Pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3, jf. § 3-5 og helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 tredje ledd og§ 4-1 første ledd c)

Avviket er basert på følgende observasjoner:

 • Det foretas i liten utstrekning samtykkevurderinger
 • Reglene om samtykkekompetanse og ansvar for samtykkevurderinger er lite kjent blant de ansatte.
 • Vurderinger og avgjørelse omkring pasientens samtykkekompetanse blir ikke dokumentert i journal.
 • Det er nylig utarbeidet rutine om samtykkevurderinger, men rutinen er lite kjent blant ansatte.

Merknad

Virksomheten bør jobbe videre med opplæring og implementering av prosedyrer om pasient - og brukerrettighetsloven kapittel 4 A.

Det er nylig (mars 2012) laget prosedyrer for kapittel4A. De som berøres av disse(pleiepersonalet, sykehjemslege) har ikke medvirket i utarbeidelsen.

Prosedyrene er i liten grad tilpasset lokale forhold og er utydelige på ansvarsplassering.

Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel4 A har ikke vært en del av virksomhetens kompetanseplan.

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem

Kommunens har det overordnede ansvaret for sykehjemmet og skal sørge for at det drives i henhold til g]eldende lover og forskrifter og dermed sikre forsvarlig drift.

Kommunen skal etablere et internkontrollsystem/et hjelpemiddel og ledelsesverktøy for styring og utvikling av den daglige driften, jf. tilsynsloven§ 3, første ledd. Denne plikten er nærmere beskrevet i internkontrollforskriften som stiller krav til hva styringssystemet skal omfatte.

Tilsynet viste at kompetansen er mangelfull om de ulike elementene som skal vurderes i saker etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel4A. Dette gjelder særlig sammenhengen

mellom samtykkekompetanse, motstand, tillitsskapende tiltak, behovet for nødvendig helsehjelp og å fatte vedtak. Kapittel4A trådte i kraft l. januar 2009. Å sørge for tilstrekkelig opplæring er en forutsetning for å kunne yte forsvarlige tjenester til enhver tid, og er et krav som følger av internkontrollforskriften § 4 c.

Vi kunne ikke se at det var foretatt en systematisk gjennomgang av risiko-områder for å finne frem til aktiviteter og situasjoner der det er fare for at regelverket for tvungen helsehjelp ikke blir etterlevd.

Det er likevel en god kultur hos personalet ved Eiken bu- og omsorgssenter for å drøfte generelle utfordringer i arbeidet, med kolleger. Det er også en bevisst holdning blant personalet om å unngå situasjoner hvor bruk av tvang kan være nødvendig og vårt inntrykk er at det gjøres mye for å forsøke alternative tilnærminger (tillitsskapende tiltak) når pasienten viser motstand.

7. Regelverk

 • Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten.
 • Lov av 24. juni 2011 nr. 30om kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.
 • Lov av 10.februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker(forvaltningsloven)
 • Forskrift av 27.juni 2003 nr. 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
 • Forskrift av 14.11.1988 nr. 932 for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie
 • Forskrift 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal (pasientjournalforskriften).
 • Forskrift 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten (internkontrollforskriften).

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart for kommunen med organisering av helse- og sosialtjenestene, herunder Eiken bu- og omsorgssenter på detaljnivå
 • Oversikt over de ansatte på sykehjemmet med stillingsstørrelse, stillingsbetegnelse og eventuell utdanning, for de som jobber på aktuelle avdelinger hvor det er eller kan være aktuelt å benytte tvungen helsehjelp.
 • Oversikt over hvilke ordninger kommunen har for kunnskapsoverføring og opplæring, eksempelvis faste møter, internundervisning, overlappingsmøter mellom vakter og lignende.
 • Opplæringsplan (Kompetanseplan) for ansatte i Helse- og sosialtjenesten i Hægebostad
 • Styrende dokumenter og annen informasjon som kan gi oversikt og informasjon om aktuelle tjenester og tiltak i tilknytning til tvungen helsehjelp
 • Kommunens (skriftlige) rutiner for pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A
 • Kommunens (skriftlige) rutiner for vurdering av samtykkekompetanse
 • Opplysninger om sykehjemmets journalsystem og skjema for vedtak og vurdering av samtykkekompetanse
 • Kommunens opplæringsplaner for pasient- og brukerrettighetsloven kapittel4A
 • Avviksmeldinger.

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Journalopplysninger til de siste åtte brukere som var innlagt
 • Journalopplysninger til de siste seks brukere som var innlagt på plasser avsatt for lettere pleie og de siste seks brukere som var innlagt på plasser avsatt for tung pleie.

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Vest-Agder:

 • Varsel om tilsyn fra Fylkesmannen i Vest-Agder til Hægebostad kommune av 23.1.2012.
 • Oversendelse av relevante dokumenter fra Hægebostad kommune v/ enhetsleder Jerry Brastad datert den 15.3.2012.
 • Brev til Hægebostad kommune med dagsorden for tilsynet, brev fra Fylkesmannen i Vest-Agder, datert den 23.4.2012

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
Navn Funksjon / stilling Åpningsmøte Intervju Sluttmøte

Alf Vatne

Avdelingsleder

X

X

X

Hilde Nesland

Sykepleier

X

X

X

Anne Turid Kvarsnes

Hjelpepleier

X

X

 

Oddfrid Treidene

Hjelpepleier

X

X

X

Jerry Brastad

Enhetsleder

X

X

X

Marit Vik

Sykepleier

X

X

X

Klara Marie Skeie

Hjelpepleier

X

X

X

Aud Kirsten Foss Rudlende

Omsorgsarbeider

X

X

 

Gro Hobbesland

Hjelpepleier

X

   

Arlynn Hobbesland

Helsefagarbeider

 

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Terje Imeland, rådgiver /sykepleier l revisjonsleder Kristin Hagen Aarsland, seniorrådgiver l jurist Håkon Kiledal, seniorrådgiver /sosionom

Anne-Berit Lund, velferdsforvalter, (observatør)

 


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

2011–2012 Tvungen helsehjelp i kommunal helsetjeneste

Søk etter tilsynsrapporter

Søk