Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Vest-Agder, ved Helse- og omsorgsavdelingen, har gjennomført systemrevisjon med Sirdal kommune sine helse-  og sosialtjenester til personer med demens i eget hjem.

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Kommunens evne til å identifisere og følge opp mulig utvikling av demenssykdom hos hjemmeboende eldre, avgrenset til de med vedtak på helse- og sosialtjenester

Kommunens ivaretakelse av grunnleggende behov hos personer med demens

Kommunens evne til å identifisere og følge opp endrete behov for tjenester hos hjemmeboende eldre

Det ble gitt ett avvik:

Kommunen sikrer ikke i tilstrekkelig grad  individuell tilrettelegging og brukermedvirkning  for personer med demens.

Dato: 26.oktober.2012

Toril Hagerup-Jenssen
revisjonsleder

Ingrid Mydland
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Sirdal kommune i perioden  26.januar - 26. oktober 2012. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Fylkesmannen i Vest-Agder gjennomfører i inneværende år.

Fylkesmannen i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helse – og omsorgstjenesten etter lov om statlig tilsyn med helse – og omsorgstjenesten § 2, jf helse – og omsorgstjenesteloven § 12-3.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.  

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Sirdal er en innlandskommune med 1757 innbyggere. Kommunen er stor i utstrekning.. Kommunesenteret er Tonstad, der ligger kommuneadministrasjonen, sykehjemmet, videregående skole etc. Sirdal har vært en rik kraftkommune og har fortsatt relativt bra økonomi. Det er en forholdsmessig lav andel eldre over åtti år, gruppen 65-79 år er relativt stor. Sykehjemsdekningen er relativt høy, det er ingen venteliste på sykehjemsplasser.

Helse- og omsorgstjenesten er organisert med en enhetsleder, under henne er det en ledende sykepleier. Hun har ansvar for tre avdelinger; første og andre etasje på sykehjemmet og hjemmebasert omsorg. Hjemmebasert omsorg er ikke organisert for natt tjeneste. Dersom en bruker har behov for  natt tjeneste så kan dette i  spesielle situasjoner ytes fra sykehjemmet, forutsatt at bruker bor i umiddelbar nærhet til sykehjemmet. Dersom brukeren ikke bor i nærhet av sykehjemmet blir vedkommende tilbudt institusjonsopphold.

Kommunen har ikke tilrettelagte dagtilbud for hjemmeboende demente. Skjermet enhet ( demensavdelingen) på sykehjemmet kan tilby plass for hjemmeboende, men det er lite tilfredsstillende løsning for alle parter. Ved Sirdalsheimen er det en sansehage. Det er etablert pårørendeforening i kommunen. Demenskontakt/team er under etablering, og «hilseminister» hjemmebesøksordning til alle over 75 år er under etablering. Styrking av dagsenter er fokusområde for 2012. Det er en stabil personellsituasjon, kommunen er liten og de fleste ansatte kjenner de fastboende brukere. Sirdal er en fjellkommune, med liten avstand til byer og tettsteder i Rogaland. Der er stort antall hytter og i sesongen mangedobles innbyggertallet og etter hvert har man erfart at også hytte beboere har behov for tjenester fra hjemmebasert omsorg. Ergoterapeut tilknyttet Sirdalsheimen var tilgjenglig når det var behov for hennes kompetanse i hjemmebaserte tjenester.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 26. januar 2012. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble ikke avholdt.

Åpningsmøte ble avholdt 13. mars 2012.

Intervjuer

Ni  personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i Dokumentunderlag, kapittel 7.

Sluttmøte ble avholdt 14.mars. 2012.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet undersøkte om kommunal pleie- og omsorgstjenester identifiserer og følger opp utviklingen av demens hos hjemmeboende eldre, avgrenset til de med vedtak om helse- og sosialtjenester. Dette omfattet også samarbeidet med fastlegen om utredning, kartlegging og oppfølging av demenssykdom.

Tilsynet undersøkte også om kommunen ivaretar grunnleggende behov ved individuell tilrettelegging, brukermedvirkning, kontinuitet og regelmessighet i tjenesteutøvelsen. Tilsynet reviderte også kommunens evne til å identifisere og følge opp endrete behov for tjenester.

5. Funn

Avvik

Kommunen sikrer ikke i tilstrekkelig grad  individuell tilrettelegging og brukermedvirkning for personer med demens.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Pasient – og brukerrettighetsloven § 3-1 2. ledd, jf. pasientrettighetsloven § 2-1a.           
 • Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 3.ledd.  Kvalitetsforskriften § 3 og internkontrollforskriften § 4.

Følgende observasjoner ligger til grunn for avviket:

 • Kommunen tilbyr ikke tjenester i hjemmet på natt.
 • Individuell kartlegging ivaretas, men muligheten for individuell tilrettelegging av tjenesten er begrenset på grunn av dagens organisering av tjenesten:

Kommentar

For personer med demensutvikling/demens er det viktig at tjenestene tilrettelegges individuelt og i samhandling med brukeren slik at brukerens restfunksjonsevne i størst mulig grad ivaretas. Tjenesten må tilrettelegges både praktisk og med tilstrekkelig tidsressurs for at brukere skal få mulighet til å ivareta og opprettholde sin egenomsorg, og unngå at tjenesteyter unødvendig overtar oppgaver som brukeren selv kan mestre. Dette innebærer at tjenesten må organiseres slik at brukeren får informasjon om muligheten til å få helsetjenester i hjemmet på natt, og fortløpende kunne tilbys denne tjenesten basert på individuelle behov og faglig skjønn med utgangspunkt i at vedkommende dermed kan mestre å bo hjemme. Institusjonsopphold fører erfaringsmessig til passivitet og avlæring av funksjoner knytte til dagliglivets gjøremål.  Dette dreier seg om å ivareta grunnleggende behov. 

6. Regelverk

 • Lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.
 • Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • Forskrift av 14. april 2000 nr 328 om fastlegeordningen i kommunene
 • Forskrift av 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forskrift av 27. juni 2003 nr. 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Rutiner for kunnskapsoverføring
 • Rutiner for hjemmehjelp pleie og omsorg
 • Prosjekt demensteam 2011-2012
 • Rutiner ved mistanke om demens 2012
 • Hjemmebasert rutine ved demensdiagnose
 • Forslag til flyer Hjemmesykepleien
 • Serviceerklæring for hjemmetjenesten
 • Ansatte i Sirdal hjemmesykepleie
 • Organisasjonskart hjemmebasert omsorg
 • Pasientdiagnoseoversikt
 • Ansvarsfordeling lederteam pleie- og omsorg
 • Virksomhetsplan 2011. Enhet for pleie og omsorg
 • Følgebrev datert 20.02.12 med beskrivelse av avvikssystem og brukermedvirkning

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Journaler til fem pasienter som er hjemmeboende hvorav to personer over 80 år som mottar hjemmetjenester i form av praktisk bistand og/eller helsetjenester i hjemmet

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Kjell Arvid Berland

Rådmann

 

X

X

John Birkeland

Kommunalsjef

X

X

X

Sara Mandel Birkeland

Ledende sykepleier

 

X

X

Mabel Nesset

Sykepleier

X

X

X

Liv Egeland Jensen

Hjelpepleier

X

X

X

Inga Seglem

Hjelpeleier

X

X

X

Hanne Elisabeth S. Nedland

Hjelpepleier

   

X

Cindy Liland

Hjemmehjelper

X

X

X

Dagny Samslått

Avd. sykepleier

X

X

X

Anne E. Hognestad

Sykepleier

   

X

Arnhild Ravnevann

Enhetsleder

X

X

X

Glenn Josdal

Leder o/u

   

X

Jonny Liland

Ordfører

   

X

Kent Seland

Rådgiver i Levekår stab

   

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Ingrid Mydland, revisor
Hanne Damsgaard, revisor
Toril Hagerup-Jenssen, revisjonsleder