Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Tilsynet omhandlet følgende emner:

Institusjonens rutiner knyttet til rusmiddeltesting i hht rettighetsforskriftens §§ 19 og 25.

Det ble ikke funnet avvik eller gitt merknader under tilsynet.

Hans Ganes
Revisjonsleder

Torhild Tallaksen
Revisor

  

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med institusjonen den 4.12.12. Tilsynet er en del av Fylkesmannens ordinære tilsyn.

Tilsynet fokuserer på institusjonens oppfyllelse av krav innenfor oppgitte emner, og rapporten viser avvik og merknader som ble avdekket under tilsynet. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av institusjonens arbeid med barn.

Tema for tilsynet var:

Rutiner knyttet til rusmiddeltesting i hht rettighetsforskriften §§ 19 og 25.

Formålet med tilsynet var å vurdere om institusjonen har tilfredsstillende styring i forhold til regelverk som regulerer arbeidet med barn plassert i institusjon. Tilsynet omfattet bl.a. undersøkelse om:

 • aktiviteter ble utført slik som beskrevet og uttalt
 • institusjonen driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammer
  Som myndighetene har satt.

Tilsynet ble gjennomført ved granskning av dokumenter og ved intervju av sentralt plasserte personer i organisasjonen. Rapporten omhandler avvik og merknader som ble avdekket under tilsynet.

 • Avvik mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift.
 • Merknad er forhold som ikke omfattes av definisjon for avvik, men der tilsynsmyndigheten påviser en utvikling i retning av et avvik.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Tiltak for ungdom – Agder (TUA) har 27 godkjente institusjonsplasser i Region sør. Institusjonen består av 17 avdelinger i Aust- og Vest-Agder, samt 12 familiehjem. I tillegg finnes det institusjonsplasser i Region vest og Region øst. I 2011 ble TUA og Tiltaksgruppen en del av Frøsunda. Institusjonen er godkjent for alle typer plasseringer etter barnevernloven.

TUA består av administrerende direktør, Regiondirektør/fagsjef, inntaksleder og enhetsledere. Enhetsledere har bakvaktsordning, slik at det alltid er en enhetsleder som er tilgjengelig for ansatte. Alle spørsmål vedrørende bruk av tvang eller makt, med unntak av nødrett og nødverge (§14) blir tatt opp med enhetsleder i forkant. Dette sikrer at all bruk av tvang blir nøye gjennomgått og vurdert før iverksettelse. Det fremkom under revisjonen at det er forventet at enhetsledere har oversikt og vet hva som kreves før det skjer inngripen i beboeres integritet. De ansatte var under intervjuene helt klare på hvordan TUA sitt styringssystem virket.

3. Gjennomføring

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:

Varsel ble sendt 01.10.12.

Fylkesmannen fikk tilsendt dokumentasjon på rutiner, samt protokoller i epost mottatt 30.10.12

Tilsynet ble gjennomført 04.12.12 med åpningsmøte, intervjuer og sluttmøte samme dag.

I vedlegg 2 er det gitt en oversikt over deltakerne på tilsynet.

4. Funn

Avvik

Det ble ikke funnet avvik ved tilsynet.

Merknader

Det ble ikke gitt merknader ved tilsynet. 

5. Regelverk

Rammeverk for tilsynet var:

 • Lov om barneverntjenester
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon
 • Forskrift omtilsyn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling
 • Forskrift om kvalitet i barneverninstitusjoner

Dokumentunderlaget for tilsynet var:

 • Korrespondanse mellom institusjonen og Fylkesmannen.
 • Dokumentasjon fra institusjonen, jf. vedlegg 1
 • Tilsendte tvangsprotokoller

 

6. Dokumentunderlag

Dokumentunderlag for Fylkesmannens tilsyn:

 • Oversikt over ansatte, og ansatte som var tilgjengelig for intervju på tilsynsdagen.
 • Utdrag av rutinehåndbok, tvangsprotokoller for de ulike enhetene fra 01.03.12.

7. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakere fra institusjonenunder åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Torunn Aalvik

X

X

X

Ingeborg Næs

X

X

X

Morten Nybak

X

 

X

Jan Erik Mæland

X

X

X

Tommy Bernhard Nilsen

X

X

X

Ole R Tvedt

X

X

X

Sissel Brynjulfsen

X

X

X

Kjeld Chr. Fjeldvig

X

 

X

Reidun Haugen

X

 

X

Kåre Nysted Andersen

X

 

X

Grete Rosenvold

X

 

X

Tore Mikkelsen

X

   

Pål Storå

X

   

Fra fylkesmannen deltok
Torhild Tallaksen og Hans Ganes med sistnevnte som revisjonsleder.