Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

 

Vi viser til varsel om tilsyn i brev av 30.08.2013 og brev av 15.10.2013, der vi ba om utskrift av 20 saker som gjelder legemiddellister på oppgitte datoer 3. april, 2. juli og 2. oktober 2013 for pasienter som har mer enn fem legemidler, og som har mottatt hjemmetjenester - inkludert vedtak om utdeling av legemidler - i mer enn seks måneder.

Vi mottok legemiddellister for elleve personer fra hjemmetjenesten i Audnedal kommune, inkludert prosedyrer som foreligger vedrørende legemiddelhåndtering. Videre fikk vi tilsendt legemiddellister fra tre fastleger på de samme pasientene. To av legene la ved journalnotat for gjeldende periode. Fastlegen tilhørende i Audnedal la også ved et notat med en vurdering av status på legemiddelhåndtering og beskrivelse av hvilke tiltak og endringer som er planlagt iverksatt i Audnedal kommune.

Et tilsynsteam i avdelingen som har bestått av rådgiver Anne Berit Lund, seniorrådgiver Hanne Damsgaard og seniorrådgiver Ingrid Mydland har gjennomgått de etterspurte sakene.

Kommunens ansvar for legemiddelhåndtering overfor pasienter som mottar hjemmetjenester, består i å sikre at riktig legemiddel gis til riktig tjenestemottaker til riktig tid og på riktig måte. Forskrift om legemiddelhåndtering og helsepersonell som yter helsehjelp av 3. april 2008 nr. 320 (FOR 2008-04-03) inneholder bestemmelser med krav til virksomheters og helsepersonells håndtering av legemidler, når det ytes helsehjelp.

Fastlegens plikter for personer på sin liste følger i hovedsak av fastlegeforskriften; mens helsepersonelloven (og tilhørende forskrifter) generelt setter rammer for deres virksomhet som helsepersonell. Helsepersonelloven § 4 omtaler kravet til faglig forsvarlige tjenester. Andre ledd siste punkt i § 4 gjelder samarbeid med andre tjenester og tjenesteytere, når pasientens behov tilsier dette.

Dette tilsynet er et stikkprøvetilsyn, og det har undersøkt tre områder som omhandler kommunens og fastlegenes plikter for sikre en forsvarlig legemiddelhåndtering. Disse områdene er:

  • Det skal foreligge oppdaterte prosedyrer for legemiddelhåndteringen, jf. forskrift om legemiddelhåndtering § 4 bokstav a og b. Kommunen må også sikre at fastlegen får oppdatert informasjon om pasientens bruk av legemidler rekvirert av andre enn pasientens fastlege, jf. forskrift om legemiddelhåndtering § 5.
  • Det skal foreligge en skriftlig oppdatert oversikt over legemidler i pasientjournalsystemet hos fastlegen, jf. fastlegeforskriften § 25 om legemiddelbehandling og § 27 om elektronisk journalsystem.
  • Helsepersonell skal sørge for at riktig legemiddel gis til riktig pasient, i riktig dose, til riktig tid og på riktig måte, jf. forskrift om legemiddelhåndtering § 7, 1. ledd

Ved gjennomgang av legemiddellister finner Fylkesmannen at det foreligger oppdaterte legemiddellister for alle tre datoer i hjemmesykepleiens fagprogram, mens fastlegens journalsystem har lister som gjelder fortløpende. Fagprogrammet i hjemmetjenesten gir mulighet for uttrekk av historiske funn på bestemte datoer, mens legemiddellisten hos fastlegen endres ved enhver ny forskrivning, jf. krav i fastlegeforskriften § 25 om fortløpende oppdatering. Legemiddelsamstemming ble derfor gjennomgått primært på dato 2. oktober 2013.

Fylkesmannen fant ikke skriftlige avtaler om legemiddelhåndtering mellom hjemmetjeneste, fastlege og pasient; men det var lagt ved et forslag til utkast for slik avtale. Det var også vedlagt gjeldende prosedyre på legemiddelhåndtering i åpen omsorg og avtale med legene ift. legetilsyn for brukere innen helse og omsorg. Audnedal bruker Kvalitetslosen som program for kvalitetssikring og oppdatering av prosedyrer.

Ved gjennomgang fant Fylkesmannen samstemte legemiddellister i journalsystem hos fastlege og fagprogram i hjemmetjenesten for ti av elleve pasienter. Videre fikk en pasient løpende oppfølging av legemidlene fra sykehuset, noe som ble bekreftet fra fastlege i tilsendt journalnotat med legemiddelliste for gjeldende periode. Denne var også samstemt. Dette er en observasjon som illustrerer at en må være ekstra observant på samstemming av legemiddellister i en situasjon med flere rekvirenter, slik at fastlegen og hjemmetjenesten kan følge opp og gjennomføre forsvarlig utdeling av legemidler. Dette kan være et sårbart punkt med risiko for feil, men gjennomgangen viser at hjemmetjenesten som iverksetter utdelingen, har oversikt.

Fylkesmannen finner å kunne konkludere med at det ikke foreligger brudd på bestemmelser i forskrift om legemiddelhåndtering eller forskrift om fastlegeordningen i kommunene på de reviderte områder.

Fylkesmannen finner heller ikke grunnlag for å gi merknad etter tilsynet. Tilsynet er med dette avsluttet.

Kristian Hagestad (e.f.)
fylkeslege

Ingrid Mydland
seniorrådgiver