Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver den merknaden som ble gitt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • motstand mot helsehjelp identifiseres
 • pasientens samtykkekompetanse blir vurdert
 • tillitsskapende tiltak forsøkes før tvungen helsehjelp gjennomføres
 • det gjøres helsefaglige vurderinger av om den aktuelle helsehjelpen kan gjennomføres med tvang
 • beboere i boenhetene ikke flyttes til egen bolig eller holdes tilbake i egen bolig i strid med regelverket.

Det ble gitt en merknad under tilsynet:

Ved gjennomgang av journaler til beboere med demensdiagnose er det vanskelig å gjenfinne vurderinger av samtykkekompetanse i journalen. Intervjuer viser at det er stor bevissthet i personalgruppen omkring vurdering av beboeres samtykkekompetanse.

 

Dato: 12 6.2013

Terje Imeland
revisjonsleder

Toril Hagerup-Jensen
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved omsorgsboligene med heldøgns bemanning ved Farsund Omsorgssenter i perioden 25.01.2013- 12.06.2013. Revisjonen er en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Fylkesmannen i Vest-Agder gjennomfører i 2013.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler merknad som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

 

Farsund kommune har ca. 9.500 innbyggere. Kommunen ledes av et lederlag rundt rådmannen, som bl.a. består av tre kommunalsjefer hvorav kommunalsjef for helse og omsorg er en av disse. Dette tjenesteområdet omfatter elleve enheter. Hver enhet har sin enhetsleder. Farsund kommune har to institusjoner, Listaheimen og Farsund Omsorgssenter.

Listaheimen har 51 plasser for langtidsopphold. Her ligger også kommunens skjermete enhet. Dette er sykehjemsplasser og er et tilbud til personer som har behov for delvis skjerming fra omgivelsene på grunn av demens. Skjermet enhet ved Listaheimen har 28 institusjonsplasser.

Farsund Omsorgssenter har 32 plasser, der 24 plasser er for langtidsopphold mens 8 plasser er for korttidsopphold (rehabiliteringsopphold og avlastning). Omsorgsboligene med heldøgns bemanning er organisatorisk plassert under enhet for hjemmebaserte tjenester, sone 2 Farsund.

Både Listaheimen og Farsund Omsorgssenter har tilbud om dagopphold. Farsund Omsorgssenter har et eget dagtilbud for personer med senil demens.

Det kom fram under tilsynet at beboere som leier en omsorgsbolig ved Farsund Omsorgssenter raskt kan bli overflyttet til Listaheimen dersom det viser seg at beboeren har behov for institusjonsplass. Et behov for institusjonsplass kan vise seg ved at en dement beboer kan bli økende urolig og ofte vil ut av boligen på tider hvor dette kan medføre fare for beboerens helse eller trygghet. I slike tilfeller kan det være svært krevende for personalet å bringe vedkommende tilbake til sin egen bolig igjen.

Et spesielt forhold ved pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A i omsorgsboliger,- i motsetning til i sykehjem, er at det ikke er anledning til å flytte en beboer til egen bolig eller tilbakeholde en beboer i egen bolig, hvis vedkommende ikke har samtykkekompetanse (for eksempel på grunn av demens),- og motsetter seg flytting eller tilbakeholdelse.

Farsund kommune har god tilgang på institusjonsplasser og dette gjør at kommunen lettere kan ivareta beboernes rettssikkerhet i tilfeller hvor en beboer uten samtykkekompetanse må flyttes til helseinstitusjon, selv i tilfeller hvor beboeren ikke ønsker dette selv.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 2501.2013. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble ikke avholdt.

Åpningsmøte ble avholdt den 19.03.2013 kl. 9.00.

Intervjuer

10 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble gjennomført befaring ved Farsund Omsorgssenter.

Sluttmøte ble avholdt den 20.03.2013 kl. 14.30.

4. Hva tilsynet omfattet

Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A gir bestemmelser for når tvang kan benyttes for å gjennomføre somatisk helsehjelp, og for hvordan tvungen helsehjelp i så fall skal gjennomføres.

Tilsynet har undersøkt om virksomheten gjennom planlagt og kontrollert drift sikrer at:

 • motstand mot helsehjelp identifiseres
 • pasientens samtykkekompetanse blir vurdert
 • tillitsskapende tiltak forsøkes før tvungen helsehjelp
 • det gjøres en helsefaglig begrunnelse av om den aktuelle helsehjelpen kan gjennomføres med tvang
 • beboere i boenhetene ikke må flytte inn i omsorgsboligen eller holdes tilbake i omsorgsboligen i strid med regelverket.

5. Funn

Det ble ikke funnet avvik ved tilsynet, men det ble gitt en merknad.

Merknad:

Ved gjennomgang av journaler til beboere med demensdiagnose er det vanskelig å gjenfinne vurderinger av samtykkekompetanse i journalen.
Intervjuer viser at det er stor bevissthet i personalgruppen omkring vurdering av beboeres samtykkekompetanse.

6. Regelverk

 • Lov av 30. mars 1984 nr. 15om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m.
 • Lov av 24.juni 2011 nr. 30om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.
 • Forskrift 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal (pasientjournalforskriften).
 • Forskrift 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten (internkontrollforskriften).
 • Forskrift 16.desember 2011 nr. 1254 om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart for kommunen med organisering av helse og sosialtjenestene på detaljnivå
 • kommunens helse og omsorgsplan 2012- 2021 og Kommunens tjenestebeskrivelse
 • oversikt over ansatte ved omsorgsboligene, med stillingsstørrelse og stillingsbetegnelse
 • oversikt over kunnskapsoverføring / opplæring til ansatte i helse- og omsorgssektoren
 • opplæringsplan for ansatte
 • skjema: « Vedtak om helsehjelp til personer uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelp»
 • skjema: <<Avgjørelse om manglende samtykkekompetanse i forhold til nødvendig helsehjelp og partsrepresentasjon» og «Utredning av demens»
 • de ti siste avviksmeldingene registrert i enhetens kvalitetssystem CosDoc.

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Pasientjournaler til de siste l O beboere som hadde flyttet inn
 • vedtak om tildeling av omsorgsbolig til de siste 10 beboere som hadde flyttet inn.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel av 25.01.2013 om tilsyn fra Fylkesmannen i Vest-Agder til Farsund kommune
 • oversendelse av relevante dokumenter fra Farsund kommune v/ Birte Aagedal Rafoss, mottatt hos Fylkesmannen i Vest-Agder den 25.02.2013
 • brev datert den 08.03.2013 fra Fylkesmannen i Vest-Agder til Farsund kommune med dagsorden for tilsynet.

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Richard Ivar Buch

Ordfører

X

 

X

Guttorm Eng

Politiker

X

 

X

Wenke Rosland

Hjelpepleier

X

X

 

Anne Margrethe Tjøtta Johnsen

Kommunalsjef

X

X

X

Birte Aagedal Rafoss

Enhetsleder

 

X

 

Kari Elisabeth Solum

Sykepleier

X

X

X

Henie Bjømestad

Spes. hjelpepleier

X

X

X

Berit Syvertsen

Spes. hjelpepleier

X

X

X

Lisa Renate Pedersen

hjelpepleier

X

X

 

Carina Bang

Sykepleier

X

X

X

Astrid Salvesen Schwartz

Sykepleier

X

X

 

Anne Lene Wood Gundersen

Fagkoordinator

X

X

 

Theodor Kjølleberg

Pensjonist

   

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Seniorrådgiver Terje Imeland
Ass. fylkeslege Toril Hagerup-Jenssen
Rådgiver/jurist Jan Henrik Danielsen
Seniorrådgiver Irene Vestøl Stødle (observatør)