Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet
 • Barnets medvirkning
 • Råd og veiledning til fosterforeldrene

Det ble gitt 1 avvik under tilsynet

 • Mandal kommune sikrer ikke i tilstrekkelig gras barnets rett til medvirkning under opphold i fosterhjemmet.

Siri Løvbukten
revisjonsleder

Wenche Becker-Eriksen
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Mandal kommune, Barnevern Sør i perioden 10.06.2013 - 28.10.2013. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barnevernvirksomheten i kommunene og føre tilsyn med institusjonene etter lov om barneverntjenester § 2-3 fjerde ledd.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Mandal kommune er vertskommune for et interkommunalt barnevernsamarbeid, Barnevern Sør. Det består av kommunene Marnardal, Lindesnes, Åseral og Mandal. Samarbeidet mellom de fire kommunene har vært i drift siden oktober 2008. De fire kommunene har til sammen i overkant av 23.000 innbyggere. Barnevern Sør har totalt pr. 30.06.2013, 22,6 fagstillinger og 1.0 merkantil stilling. Mandal kommune har nettopp gjennomgått en omorganisering hvor en ny enhet, Familiens hus er opprettet. Barnevern Sør er en del av enheten, sammen med helsestasjon, familiesenteret og bo oppfølging for enslige mindreårige flyktninger.

Barnevern Sør har spesialisert seg med en gruppe for mottak, en for undersøkelse/tiltak og en for omsorg. Det er gruppeleder som har fagansvaret. Omsorgsgruppa har ansvaret for å følge opp 68 barn og unge som ikke bor hjemme, fra de fire kommunene i barnevernsamarbeidet. Dette gjelder barn/unge plassert etter barnevernloven (bvl.) §§ 4-12 og 4-4,5.

Mandal kommune og Barnevern Sør deltar i «modellkommuneprosjektet» i regi av Bufdir. for perioden 2008 og ut 2014. Prosjektet er tverrsektorielt med fokus på tidlig innsats for de aller minste barna i alderen 0-6 år hvor foreldre har psykiske vansker og/eller rusproblem.

Mandal kommune har innført brukerråd i barneverntjenesten. En gang årlig avholdes et dialogmøte hvor brukerrepresentantene møter i tillegg til barnevernleder, to politiske valgte representanter og rådmann. Fokuset skal blant annet være utvikling av kvaliteten i tjenesten.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 10. juni 2013. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 5. september 2013.

Intervjuer

9 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 11. september 2013.

4. Hva tilsynet omfattet

Tema for tilsynet var:

 • Oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet
 • Barnets medvirkning
 • Råd og veiledning til fosterforeldrene

Vårt fokus i tilsynet var om kommunen gjennom sin internkontroll sikrer at:

 • barneverntjenestens oppfølging er i tråd med kravene i loven, dvs. at barna sikres nødvendig hjelp og omsorg til rett tid
 • barnets rett til å medvirke ivaretas
 • oppfølging av fosterforeldre og biologiske foreldre
 • ved alle plasseringer utarbeides tiltaksplaner/omsorgsplaner og at planene evalueres
 • alle aktuelle parter er med i evalueringen, herunder barnets medvirkning
 • svikt i noen av disse forholdene fanges opp, rettes opp og forebygges

Tilsynet omfatter både frivillige plasseringer etter bvl. § 4-4 femte ledd og omsorgsplasseringer etter bvl. § 4-12.

Tilsynet er avgrenset til å gjelde tidsrommet fra barnet flyttet inn og så lenge barnet bor i fosterhjemmet. Arbeid med flytting av barnet eller tilbakeføring til hjemmet er ikke en del av tilsynet. Tilsynet er også avgrenset til å gjelde barn under 18 år. Ettervern inngår ikke i tilsynet. Tilsynsfører i fosterhjemmet og statlige familiehjem er ikke en del av tilsynet.

5. Funn

Avvik 1

 • Mandal kommune sikrer ikke i tilstrekkelig grad barnets rett til medvirkning under opphold i fosterhjemmet.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Lov om barneverntjenester § 6-3
 • Forskrift om fosterhjem § 7
 • Internkontroll i barneverntjenesten i kommunene § 4

Avviket bygger på følgende:

 • Det er ikke dokumentert i alle saker at barnet har fått tilbud om egne samtaler med saksbehandler.
 • I 7 av 19 gjennomgåtte saker, fantes det ingen spor av barnesamtaler for de siste 12 månedene.
 • Ved gjennomgang av siste halvårsrapportering til departementet(BLD)fremkom det at kun 69 av 81 pålagte hjemmebesøk var gjennomført.

6. Vurdering av enhetens styringssystem

Fosterhjemsarbeidet blir fulgt opp av gruppeleder for omsorgsgruppa. Gruppeleder rapporterer til avdelingsleder. Avdelingsleder rapporterer til barnevernleder/enhetsleder som igjen rapporterer til kommunalsjef. Rådmannen holdes orientert om tjenesten gjennom tertialrapportene, kommunens kostratall og faste månedlige møter med kommunalsjef og barnevernleder.

Mandal kommunes internkontrollsystem skal fungere gjennom kvalitetslosen som ble innført for kort tid tilbake. Her finnes det elektroniske avviksrapporteringssystemet. Gjennom intervjuer med ansatte fikk Fylkesmannen kjennskap til at dette var tatt i bruk og ledelsen fulgte dette opp. Imidlertid fanger ikke dette systemet opp svikt i forhold til avviket som er gitt under tilsynet. Kommunen har heller ikke i tilstrekkelig grad andre kontrollrutiner som fanger opp denne type svikt, noe som kan føre til at barn som bor i fosterhjem ikke blir hørt.

7. Regelverk

 • Lov 1992-07-17 nr. 100: lov om barneverntjenester
 • Lov 1967-02-10- lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • Forskrift 2005-12-14- forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester
 • Forskrift 2003-12-18-forskrift om fosterhjem

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart
 • Delegasjonsreglement
 • Oversikt over ansatte
 • Rutinehåndbok
 • Virksomhetsplan
 • Liste over barn plassert i fosterhjem
 • Årsrapport 2012

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Gjennomgang av 19 mapper, hvor 7 plassert etter barnevernloven § 4-4, femte ledd og 12 etter bvl. § 4-12.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn 10.06.2013
 • Mottak av dokumenter datert 25.07.2013
 • Dagsorden datert 15.08.2013
 • Telefonsamtale og e-post vedrørende dagsorden

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
Navn Funksjon / stilling Åpningsmøte Intervju Sluttmøte

Hanne Vetnes

Barnevernkurator

X

X

X

Kristin Stiland

Barnevernkurator

X

   

Hilde Juell larsen

Barnevernkurator

X

 

X

Karin Johnsen

Barnevernkurator

X

   

Heidi H. Haven

Kommunalsjef

X

X

X

Torunn Slettan

Barnevernkurator

X

X

X

Rannveig Høiland

Barnevernkurator

X

 

X

Anne-Karoline Aas

Student

X

 

X

Gunn Hilde Syvertsen

Barnevernkurator

X

   

Nadia Damkås

Barnevernkurator

X

 

X

Jenny Simu

Student

X

 

X

Jan Terje Einarsmo

Barnevernleder/enhetsleder

X

X

X

Anette Hartvigsen

Gruppeleder

X

 

X

Solbjørg Hillesund

Barnevernkurator

X

 

X

Miriam Håøy Tysnes

Barnevernkurator

X

X

X

Liv Høyland

Barnevernkurator

   

X

Vivian Revheim

Gruppeleder

 

X

X

Venke Holm

Barnevernkurator

X

X

X

Ingrid Salthaug

Barnevernkurator

X

X

X

Hilde Bjørkeland

Avdelingsleder

X

X

X

Marit Langeland

Barnevernkurator

X

 

X

Marit Grimestad

Barnevernkurator

X

 

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Torhild Tallaksen, revisor

Wenche Becker - Eriksen, revisor

Siri Løvbukten, revisjonsleder

May Britt Pedersen, observatør

 


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

2013-14 Oppfølging av barn i fosterhjem

Søk etter tilsynsrapporter

Søk