Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

 

Vi viser til varsel om tilsyn i brev av 30.08.2013 og brev av 15.l0.2013, der vi ba om utskrift av 20 saker som gjelder legemiddellister på de oppgitte datoene 3. april, 2. juli og 2. oktober 2013. Videre fulgte kriteriet om at inkluderte pasienter skal bruke mer enn fem legemidler og ha hatt vedtak om hjemmetjenester (legemiddelhåndtering) i mer enn seks måneder.

Vi mottok legemiddellister for 20 personer fra hjemmetjenesten i Søgne kommune, inkludert eventuelle avtaler om medisinutlevering og prosedyrer som foreligger vedrørende legemiddelhåndtering. Videre fikk vi tilsendt fastlegens legemiddellister på 19 av de samme pasientene pr. dato 2. oktober 2013.

Et tilsynsteam i avdelingen som har bestått av rådgiver Anne Berit Lund, seniorrådgiver Hanne Damsgaard og seniorrådgiver Ingrid Mydland har gjennomgått de etterspurte sakene.

Kommunens ansvar for legemiddelhåndtering overfor pasienter som mottar hjemmetjenester, består i å sikre at riktig legemiddel gis til riktig tjenestemottaker til riktig tid og på riktig måte. Forskrift om legemiddelhåndtering og helsepersonell som yter helsehjelp av 3. april 2008 nr. 320 (FOR 2008-04-03) inneholder bestemmelser med krav til virksomheters og helsepersonells håndtering av legemidler, når det ytes helsehjelp.

Fastlegens plikter for personer på sin liste følger i hovedsak av fastlegeforskriften; mens helsepersonelloven (og tilhørende forskrifter) generelt setter rammer for deres virksomhet som helsepersonell. Helsepersonelloven § 4 omtaler kravet til faglig forsvarlige tjenester. Andre ledd siste punkt i § 4 gjelder samarbeid med andre tjenester og tjenesteytere når pasientens behov tilsier dette.

Dette tilsynet er et stikkprøvetilsyn, og det har undersøkt tre områder som omhandler kommunens og fastlegenes plikter for sikre en forsvarlig legemiddelhåndtering. Disse områdene er:

  • Det skal foreligge oppdaterte prosedyrer for legemiddelhåndteringen, jf. forskrift om legemiddelhåndtering § 4 bokstav a og b. Kommunen må også sikre at fastlegen rar oppdatert informasjon om pasientens bruk av legemidler rekvirert av andre enn pasientens fastlege, jf. forskrift om legemiddelhåndtering § 5.
  • Det skal foreligge en skriftlig oppdatert oversikt over legemidler i pasientjournalsystemet hos fastlegen, jf. fastlegeforskriften § 25 om legemiddelbehandling og § 27 om elektronisk journalsystem.
  • Helsepersonell skal sørge for at riktig legemiddel gis til riktig pasient, i riktig dose, til riktig tid og på riktig måte, jf. forskrift om legemiddelhåndtering § 7, 1. ledd

Ved gjennomgang av legemiddellister finner Fylkesmannen at det foreligger oppdaterte legemiddellister for alle tre datoer i hjemmesykepleiens fagprogram, mens fastlegens journalsystem har lister som gjelder fortløpende. Fagprogrammet i hjemmetjenesten gir mulighet for uttrekk av historiske funn på bestemte datoer, mens legemiddellisten hos fastlegen viser oppdatert løpende status på legemiddellisten, jf. krav i fastlegeforskriften § 25 om fortløpende oppdatering. Legemiddelsamstemming ble derfor gjennomgått primært på dato 2. oktober 2013.

Fylkesmannen fant overvekt av skriftlige avtaler om legemiddelhåndtering mellom hjemmetjeneste, fastlege og pasient; i tillegg til registrering på legemiddellister i journalsystem hos fastlege og fagprogram i hjemmetjenesten. Det manglet ikke samstemming, men to pasienter hadde fått legemiddel rekvirert fra annet sted (sykehus, spesialist, poliklinikk) og var derfor ikke registrert i fastlegens liste, kun i den til hjemmetjenesten. Dette er en observasjon som tilsier at en må være ekstra observant på samstemming av legemiddellister i en situasjon med flere rekvirenter, slik at fastlegen og hjemmetjenesten kan følge opp og gjennomføre forsvarlig utdeling av legemidler. Dette kan være et sårbart punkt med risiko for feil, men gjennomgang viser at hjemmetjenesten som iverksetter utdelingen, har oversikt.

Det ble også observert at legemidler som øyedråper og nesedråper stod ulikt registrert som fastmedisin eller eventueltmiddel. En pasient hadde påbegynt Furandatin-kur i september, noe som ikke stod registrert hos hjemmesykepleien den 02.10.2013, men som var kommentert og forklart av kommunelegen på dokumentet som ble oversendt til Fylkesmannen.

Fylkesmannen finner å kunne konkludere med at det ikke foreligger brudd på bestemmelser i forskrift om legemiddelhåndtering eller forskrift om fastlegeordningen i kommunene på de reviderte områder.

Fylkesmannen finner heller ikke grunnlag for å gi merknad etter tilsynet. Tilsynet er med dette avsluttet.

Kristian Hagestad (e.f.)
fylkeslege

Ingrid Mydland
seniorrådgiver