Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Vest- Agder gjennomførte i perioden 28.06.2013 til 18.01.2014 systemrevisjon med tjenester til rusmiddelavhengige i Søgne kommune. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Identifisering og kartlegging av hjelpebehov
 • Vedtak om tjenester / videre henvisning til tverrfaglig spesialisert behandling
 • Bruk av private rusinstitusjoner
 • Oppfølging før, under og etter institusjonsopphold
 • Samhandling med samarbeidspartnere, herunder bruk av individuell plan.

Det ble ikke funnet avvik eller gitt merknader under dette tilsynet.

Dato: 18.01.2014

Fredrik Dahl
revisjonsleder

Eva Dolva
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Søgne kommune i perioden 28.06.13 - 18.01.14. Revisjonen inngår som del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med den kommunale helse- og omsorgstjenesten etter helsetilsynsloven § 2, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

En tilsynsrapport omhandler eventuelle avvik som er avdekket og merknader som er gitt under revisjonen. Den gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Søgne kommune hadde 10.960 innbyggere per 01.01.2013. Tjenester til rusavhengige ytes fra enhet for psykisk helse og habilitering. Enheten består av tre avdelinger hvor tjenester til rusmiddelavhengige er lagt til psykisk helseenhet. Denne enheten har et boligsosialt team som kun jobber med oppfølging av rusmiddelavhengige. Rusavhengige får også tjenester fra den øvrige psykisk helseenheten ved behov. Tjenester fra psykisk helseenhet gis ut fra vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven.  I tillegg er det lagt en ruskonsulentstilling i stab under enhet for psykisk helse og habilitering. Denne stillingen har blant annet lavterskeltjeneste, og det fattes ikke vedtak for disse tjenestene.

NAV Søgne har ansvar for tildeling av nødboliger, men ivaretar ellers ikke oppfølging av rusavhengige. NAV har tilsyn med nødboligene sammen med eiendomsavdelingen og boligsosialt team.

Vedtak om tjenester til rusavhengige etter helse- og omsorgstjenesteloven saksbehandles i forvaltningsenheten i samarbeid med enhet for psykisk helse og habilitering, hvor leder har vedtaksmyndighet. Vedtak som gjelder rusomsorgsinstitusjoner, fattes av ruskonsulent i stab. Ruskonsulent har også ansvar for henvisninger til tverrspesialisert rusbehandling. (TSB).

Det er etablert ukentlige samarbeidsmøter mellom enhetene som yter tjenester til rusavhengige; hvor psykisk helse, ruskonsulent, forvaltning og NAV deltar.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 28.06.2013. Oversikt over dokumenter revisjonsteamet har undersøkt i forbindelse med tilsynet, er gitt i kapitlet Dokumentunderlag. Intervju med brukerorganisasjonene A-larm og ProLar for å målrette tilsynet ble avholdt 02.07.2013.

Åpningsmøte ble avholdt 10.10.2013.

Intervjuer med 7 personer ble avholdt den 10. og 11.10.2013.

Sluttmøtet ble avholdt 11.10.2013.

4. Hva tiIsynet omfattet

Tema for tilsynet var kommunens tjenester til rusavhengige. Tilsynet skulle undersøke om kommunen gjennom sine styringssystemer sikrer at:

 • Rusmiddelavhengiges behov for tjenester blir identifisert og tilstrekkelig utredet, herunder om henvendelser blir registrert, og om kartleggingsprosessen dokumenteres
 • Rusmiddelavhengige fa'r vedtak om kommunale tjenester de har krav på, og at vedtakene er i tråd med kravene i forvaltningsloven
 • Rusmiddelavhengige blir henvist til tverrfaglig spesialisert behandling i de tilfellene hvor det kommunale tilbudet ikke er tilstrekkelig
 • De private omsorgsinstitusjoner som evt. benyttes, gir et forsvarlig tjenestetilbud
 • Rusmiddelavhengige får oppfølging før, under og etter opphold iprivat rusomsorgsinstitusjon eller tverrfaglig spesialisert behandling
 • Rusmiddelavhengige får et koordinert tilbud, herunder individuell plan når de har krav på det.

5. Funn

Det ble ikke funnet avvik eller grunnlag for å gi merknader ved tilsynet

6. Regelverk

 • Lov om statlig tilsyn med helse- og tjenester m.v.
 • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenesten m.v.
 • Lov om pasient- og brukerrettigheter
 • Forvaltningsloven
 • Internkontrollforskriften for helse- og omsorgstjenesten
 • Kvalitetsforskriften for pleie og omsorgstjenestene

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart for Søgne kommune generelt og Enhet for psykisk helse og habilitering spesielt
 • Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2013 - 2016
 • Omsorgsplan 201 I - 2020
 • Delegasjonsreglement (oppdatert 22.04.13)
 • Oversikt over ansatte i Enhet for psykisk helsearbeid og habilitering, som jobber konkret med rusarbeid
 • Samarbeidsavtale av 17.12.07 mellom Sørlandet Sykehus HF og Søgne kommune
 • Kartleggingsskjemaer - tjenester fra boligsosial oppfølging og ruskonsulent
 • Samtykkeerklæring
 • Rutiner - klagesaksbehandling
 • Oversikt - saker som er påklaget siden 2011
 • Plan for boligtildeling - tilknyttet tjenesten boligsosial oppfølging
 • Kompetanse- og rekrutteringsplan 2011 - 2015
 • Metodebeskrivelser - Avvikshåndtering for henholdsvis skade på personell og avvik ved legemiddelhåndtering
 • Diverse skjemaer knyttet til tjenester fra Nav-Sosial
 • Liste med navn og antall henvisninger til tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) fra 01.01.12 til d.d. med grunnlagsdokumentene (kartlegging,journal, vedtak, ev. avslag osv.)
 • Alle enkeltvedtak som omhandler tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven (khol) for navngitte personer med rusmiddelproblematikk fra 01.01.12 og til d.d.
 • Antall begjæringer (med navn) om innleggelse etter khol § 10-2 og § 10-3
 • Oversikt over søknader om dekning av opphold i rusomsorgsinstitusjon
 • Alle avslag på søknad om tjenester, med grunnlagsdokumenter, etter khol , inkl. avslag på dekning av utgifter til opphold irusomsorgsinstitusjon
 • Oversikt over rusmiddelavhengige som har omsorg for mindreårige barn
 • Oversikt med navn over pasienter som får utdelt LAR-medisin
 • Oversikt med navn over pasienter som får utdelt LAR-medisin ihjemmet
 • Navn på personer som p.t. befinner seg ikommunens nødbolig
 • Navn på personer som får tjenester av kommunen , men ikke har vedtak
 • Alle individuelle planer for personer med rusmiddelavhengighet

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Elektronisk gjennomgang i Gerica av journal på personer i nødbolig.

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Mona Michaelsen

Ruskonsulent

X

X

X

Svein Resset

Enhetsleder, Rus- og psykisk helsearbeid

X

X

X

Kari H. Severinsen

Fagleder, Boligsosialt team/ Psykisk helse

X

X

X

Kjell Inge Føreland

Fagarbeider, Boligsosialt team

X

X

X

Åse Severinsen

Ordfører

X

X

X

Gustav Skretting

Kommunalsjef, helse og omsorg

X

X

X

Jorunn Andersen

Enhetsleder NAV

X

X

X

Kim Holum

Rådmann

X

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Fredrik Dahl, revisjonsleder
Tove E. Johnsen, revisor
Eva Dolva, revisor