Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Vestfold

Oppfølging av tilsynet
I dette tilsynet ble det ikke funnet avvik fra lov eller forskrift. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Regelverk
7. Dokumentunderlag
8. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Helsemessig og sosial beredskap inklusive smittevern- og pandemiberedskap.

Det ble ikke påvist avvik ved systemrevisjonen

Det ble gitt en merknad knyttet til helsemessig og sosial beredskap.

Dato: 25.09. 2007

Fylkesberedskapssjef Harald Haug Andersen
revisjonsleder
Rådgiver Eli-Anne Stenhaug
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Andebu kommune i perioden 13.09 2007 – 25.09. 2007. Forvarsel ble gitt i januar 2007 av Fylkesmannen i Vestfold/beredskapsavdelingen. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Vestfold gjennomfører i inneværende år.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Andebu er en natur- og skogbrukskommune i hjertet av Vestfold, med kort avstand til Tønsberg og Sandefjord. Den dekker ca. 185 kvadratkilometer og har ca. 5100 innbyggere. Kommunen sogner til : Andebu, Høyjord og Kodal. Sentraladministrasjonen er det sentrale bindeleddet i kommuneadministrasjonen mellom kommunens innbyggere, folkevalgte og ansatte. Kommuneoverlegen er smittevernlege og sitter i kommunenes kriseledelse. To ganger i året, om høsten og våren foregår beredskapsøvelser. Øvelser i forhold til brann er innarbeidet i denne opplæringen, samt månedlige øvelser på sykehjemmet hvor ansatte repeterer rutinene. Sommer vikarene har opplæringsdag før de starter sitt arbeid i kommunen. Kommunen har utarbeidet smittevernplan som er integrert i plan for helsemessig og sosial beredskap. Planen er fra 2003 og for tiden under revisjon.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 13. september 2007. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble ikke avholdt.

Åpningsmøte ble avholdt 25. september 2007.

Intervjuer
8 personer ble intervjuet.

Sluttmøte ble avholdt 25. september 2007.

4. Hva tilsynet omfattet

Revisjonen ble gjennomført integrert i Fylkesmannen i Vestfold tilsyn innen området samfunnssikkerhet og beredskap. Tilsynstema var kommunens generelle beredskapssituasjon og kommunens planverk utarbeidet innenfor området samfunnssikkerhet, inkludert planverk for områdene helsemessig og sosial beredskap, smittevernplan og pandemiplan.

5. Funn

Kommunen dokumenterte deler av sitt arbeid innenfor samfunnssikkerhet ved å legge frem Kommuneplan, plan for kommunal kriseledelse, plan for helsemessig og sosial beredskap, smittevernplan og pandemiplan.

En gjennomgang av temaområdet med politisk og administrativ ledelse avdekket at svært mye av beredskapsarbeidet i Andebu kommune er ivaretatt på en tilfredsstillende måte. For å få en bedre oversikt over kommunens ressurser i en krisesituasjon, ønsker kommunen å samarbeide interkommunalt. Det gjelder beredskapstiltak i forhold til vaksine (massevaksinasjon), beskyttelsesutstyr, verneutstyr mv. Videre samarbeider kommunen med Sykehuset i Vestfold HF vedrørende infeksjonsprogram (eks. sykehjem). Kommunens utfordringer var rettet mot planverket og kommunens prioritering av nødvendige ressurser til å arbeide med fagområdet.

Område 1: Plan for helsemessig og sosial beredskap

Merknad

Plan for helsemessig og sosial beredskap er ikke fullstendig oppdatert.

Merknaden er basert på følgende observasjoner:

 • Bevisst bruk av ROS- analyse har ikke vært prioritert og integrert godt nok i planverket
 • Bruken av krisehåndteringsverktøyet (CIM - Crises Issues Manager) Verktøy for å integrere samtlige planer i en samlet oversikt, må videreutvikles.
 • Kommunen må evaluere behovet for nødvendige tilgjengelige ressurser til bruk under hendelser og kriser.

Kommentarer:
Lovgivningen pålegger tjenestene å ha oppdaterte beredskapsplaner for å sikre forsvarlige tjenester ved kriser og krig og håndtere krisesituasjoner i egen virksomhet. Planene har til hensikt å sikre varsling og etablering av kriseorganisasjonen, herunder rask iverksetting av rapporteringsprosedyrer og informasjonsberedskap. Det kreves derfor at kommunen til enhver tid har oppdaterte planer i henhold til lovkrav jf Lov om helsemessig og sosial beredskap (lov 23 juni 2000nr. 56). Kommunen fikk frist til å revidere sine planer herunder Helse- og beredskapsplan /Smittevernplanen innen 1. juni 2008.

Område 2. Smittevern/pandemi

Det ble ikke gitt avvik eller merknad på dette området

Kommunen har en fyldig smittevernplan, som gir en god oversikt over helsetjenestens ansvarsoppgaver. Terskelen for kommunelege til å kontakte rådmannen ved behov er lav og en ville raskt kunne ta en avgjørelse om kriseledelsen burde komme sammen.

6. Regelverk

 • Lov av 23. juni 2000 nr 56 om helsemessig og sosial beredskap
 • Lov av 2. juni 1999 nr 64 om helsepersonell
 • Forskrift av 3. april 1998 om transport, håndtering og emballering av lik samt gravferd
 • Lov av 5. august 1994 om vern mot smittsomme sykdommer
 • Forskrift av 20. juni 2003 om innsamling av helseopplysninger i Meldesystemet for smittsomme sykdommer og i Tuberkuloseregisteret om varsling av smittsomme sykdommer
 • Forskrift av 17. juni 2005 nr 610 om smittevern i helsetjenesten
 • Forskrift av 1. januar nr 1995 om allmennfarlige smittsomme sykdommer
 • Lov av 13. desember 1991 nr 81 om sosiale tjenester
 • Lov av 30. mars 1984 nr 15 om tilsyn med helsetjenesten
 • Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll for sosial - og helsetjenesten
 • Lov av 19. november 1982 om helsetjenesten i kommunene

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Plan for helsemessig og sosialberedskap for Andebu kommune
 • Smittevernplan for Andebu kommune

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Kommuneplan 2006-2020

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Vestfold:

 • Varsel om tilsyn med kommunal beredskap.

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Hans Hilding Hønsvall

Ordfører

X

X

X

Ole Sverre Lund

Rådmann

X

X

X

Truls Hvitstein

Organisasjonssjef

X

X

X

Kjell Skoli

Rådgiver

X

X

X

Øivind Alfheim

Teknisk sjef

X

X

X

Gunnbjørn Tangen

Virksomhetsleder

X

X

X

Margith Nordby Landfald

Spesialsykepleier

X

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Fylkesberedskapssjef Harald Haug Andersen, rådgiver Eli-Anne Stenhaug, seniorrådgiver (beredskap) Johan Christian Haugan og konsulent Solveig Thorød (beredskap).