Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Vestfold

Oppfølging av tilsynet
I dette tilsynet ble det ikke funnet avvik fra lov eller forskrift. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Regelverk
7. Dokumentunderlag
8. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Helsemessig og sosial beredskap inklusive smittevern- og pandemiberedskap.

Det ble ikke påvist avvik ved systemrevisjonen

Det ble gitt tre merknader knyttet til helsemessig og sosialberedskap.

Dato: 24. august 2007

Fylkesberedskapssjef Harald Haug Andersen
revisjonsleder
Ass. Fylkeslege Svein-Erik Ekeid
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Hof kommune i perioden 24.04 – 24.08.2007. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Vestfold gjennomfører i inneværende år. Revisjonen ble gjennomført integrert i Fylkesmannen i Vestfold tilsyn innen området samfunnssikkerhet og beredskap. Tilsynstema var kommunens generelle beredskapssituasjon og kommunens planverk utarbeidet innenfor området samfunnssikkerhet, inkludert planverk for områdene helsemessig og sosial beredskap, smittevernplan og pandemiplan.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Hof er en bygdekommune med sentral beliggenhet nord-vest i Vestfold og med grense mot Buskerud.  Med 20 km til Holmestrand og ca. 40 km til byene Tønsberg, Kongsberg og Drammen, samt en time til Oslo, Skien og Porsgrunn. Folketallet pr. 01.10.05 var 3067. Med en middels befolkningsvekst fra 2005 (ca. 1,3 % pr. år – 15-20 boliger pr. år) vil folketallet være ca. 3750 i 2020.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 24. april 2007. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble ikke avholdt.

Åpningsmøte ble avholdt 24. august 2007.

Intervjuer
7 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 24. august 2007.

4. Hva tilsynet omfattet

Revisjonen ble gjennomført integrert i Fylkesmannen i Vestfold tilsyn innen området samfunnssikkerhet og beredskap. Tilsynstema var kommunens generelle beredskapssituasjon og kommunens planverk utarbeidet innenfor området samfunnssikkerhet, inkludert planverk for områdene helsemessig og sosial beredskap, smittevernplan og pandemiplan.

5. Funn

En gjennomgang av temaområdet med politisk og administrativ ledelse avdekket at svært mye av beredskapsarbeidet i Hof kommune ble godt håndtert, men det finnes også enkelte utfordringer. Spesielt gjelder dette planverket og kommunens prioritering av nødvendige ressurser til å arbeide med fagområdet. Et ble avdekket noe manglende kommunikasjon internt i kommunen vedrørende status på planer knyttet til de enkelte kommunale virksomheter.

Merknader

 1. Det forventes at Hof kommune tar i bruk analyseverktøyet SIRI til å gjennomføre en ROS-analyse. Analysen danner grunnlaget for oppdatering av plan for kommunens kriseledelse.
 2. Revisjon av plan for helsemessig og sosialberedskap skal være gjennomført innen 1. mai 2008. Planen skal integreres i kommunens øvrige kriseplanverk.
 3. Kommunen utarbeider ressursoversikter over utstyr og materiell til bruk under krise.

6. Regelverk

 • Lov av 23. juni 2000 nr 93 om helsemessig og sosial beredskap
 • Lov av 2. juni 1999 nr 64 om helsepersonell
 • Forskrift av 3. april 1998 om transport, håndtering og emballering av lik samt gravferd
 • Lov av 5. august 1994 om vern mot smittsomme sykdommer
  - Forskrift av 20. juni 2003 om innsamling av helseopplysninger i Meldesystemet for smittsomme sykdommer og i Tuberkuloseregisteret om varsling av smittsomme sykdommer
  - Forskrift av 17. juni 2005 nr 610 om smittevern i helsetjenesten
  - Forskrift av 1. januar nr 1995 om allmennfarlige smittsomme sykdommer
 • Lov av 13. desember 1991 nr 81 om sosiale tjenester
 • Lov av 30. mars 1984 nr 15 om tilsyn med helsetjenesten
  - Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll for sosial - og helsetjenesten
 • Lov av 19. november 1982 om helsetjenesten i kommunene

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Plan for helsemessig og sosialberedskap for Hof kommune
 • Smittevernplan for Hof kommune

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Kommuneplan 2006-2018

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Vestfold:

 • Varsel om tilsyn med kommunal beredskap – endret dato

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Olav Bjørnli

Ordfører

X

X

X

Jorunn Midtun

Rådmann

X

X

X

Oddgeir Havn

Teknikk sjef

X

X

X

Dag Helge Fjellestad

Helsesjef (kommunelege I)

X

X

X

Øystein Torp

Sosialsjef

X

Torgeir Ødegård

Lensmann

X

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Fylkesberedskapssjef Harald Haug Andersen, assisterende fylkeslege Svein-Erik Ekeid og seniorrådgiver (beredskap) Johan Christian Haugan.