Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Vestfold

Oppfølging av tilsynet
I dette tilsynet ble det ikke funnet avvik fra lov eller forskrift. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Regelverk
7. Dokumentunderlag
8. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Helsemessig og sosial beredskap inklusive smittvern- og pandemiberedskap.

Det ble ikke påvist avvik ved systemrevisjonen

Det ble gitt tre merknader knyttet til helsemessig og sosialberedskap.

Dato: 4. september 2007

Fylkesberedskapssjef Harald Haug Andersen
revisjonsleder
Ass. Fylkeslege Svein-Erik Ekeid
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Re kommune i perioden 16.08 - 04.09.2007. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Vestfold gjennomfører i inneværende år.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Re er en bygdekommune med sentral beliggenhet midt i Vestfold. Kommunen grenser til byene Tønsberg i sør og Holmestrand i nord, med tre kvarters reisetid til Drammen, samt en time til Oslo, Skien og Porsgrunn. Folketallet pr. 01.01.07 var 8321. Med en middels befolkningsvekst fra 2005 (ca. 1,3 % pr. år) vil folketallet være ca. 9500 i 2025.

Kommunen har godt utbygde helse- og sosialtjenester. Selv om det fortsatt er skritt som må gåes er Re godt i gang med arbeidet med å oppnå status som Trygt lokalsamfunn gjennom verdens helseorganisasjon på flere områder.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 16. august 2007. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble ikke avholdt.

Åpningsmøte ble 4. september 2007.

Intervjuer
7 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 4. september 2007.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynstema var kommunens generelle beredskapssituasjon og kommunens planverk utarbeidet innenfor området samfunnssikkerhet, inkludert planverk for områdene helsemessig- og sosial beredskap og smittevernplan, samt pandemiplan. Tilsynet ble gjennomført med et innledende fellesmøte mellom representanter fra kommunen, lensmannen i Re og Fylkesmannen. Tilsynet fortsatte med enkeltintervjuer

5. Funn

Kommunen dokumenterte deler av sitt arbeid innenfor samfunnssikkerhet ved å legge frem:

 • Kommuneplan, plan for kommunal kriseledelse, plan for helsemessig- og sosial beredskap, smittevernplan og pandemiplan.

En gjennomgang av temaområdet med politisk og administrativ ledelse avdekket at beredskapsarbeidet i Re kommune er godt ivaretatt, men at man har noen utfordringer i forhold til å avsette tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre arbeidet.

Merknader

 1. Det forventes at Re kommune tar i bruk analyseverktøyet SIRI til gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Arbeidet forventes sluttført sammen med oppdatering av plan for kriseledelse i Re kommune innen 1. juli 2008.
 2. Plan for helse- og sosialmessig beredskap og smittevernplan integreres i kommunens kriseplan og i SIRI.
 3. Planer på virksomhetsnivå integreres i kriseplanverket og legges inn i SIRI.

6. Regelverk

 • Lov av 23. juni 2000 nr 93 om helsemessig og sosial beredskap
 • Lov av 2. juni 1999 nr 64 om helsepersonell
 • Forskrift av 3. april 1998 om transport, håndtering og emballering av lik samt gravferd
 • Lov av 5. august 1994 om vern mot smittsomme sykdommer
  - Forskrift av 20. juni 2003 om innsamling av helseopplysninger i Meldesystemet for smittsomme sykdommer og i Tuberkuloseregisteret om varsling av smittsomme sykdommer
  - Forskrift av 17. juni 2005 nr 610 om smittevern i helsetjenesten
  - Forskrift av 1. januar nr 1995 om allmennfarlige smittsomme sykdommer
 • Lov av 13. desember 1991 nr 81 om sosiale tjenester
 • Lov av 30. mars 1984 nr 15 om tilsyn med helsetjeneste
  - Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll for sosial - og helsetjenesten
 • Lov av 19. november 1982 om helsetjenesten i kommunene

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Kriseplan for kommunen håndtering av ulykker og katastrofer i fredstid
 • Beredskapsplan Helse og sosial Re kommune
 • Kommunal beredskapsplan for influensaepidemi

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Kommuneplan 2008-2010

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Vestfold:

 • Varselbrev fra Fylkesmannen i Vestfold
 • Tillegg til varselbrev fra Helsetilsynet i Vestfold

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Thorvald Hillestad

Ordfører

X

X

X

Trond Wifstad

Rådmann

X

X

X

Mette G Halvorsen

Kommunalsjef

X

X

X

Per Schelderup

Kommunelege I

X

X

X

NN

Ledende helsesøster

X

Hallgeir Bækken

Lensmann

X

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Fylkesberedskapssjef Harald Haug Andersen, assisterende fylkeslege Svein-Erik Ekeid og seniorrådgiver (beredskap) Johan Christian Haugan.