Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Vestfold

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Regelverk
7. Dokumentunderlag
8. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Vestfold gjennomførte i perioden 3. september 2008 til 2. februar 2009 tilsyn med deler av kommunens tjenester etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven i Larvik kommune ved Hedrum omsorgstjeneste.

Tilsynet inngår som en del av Fylkesmannen og Helsetilsynet i Vestfold sitt lovpålagte tilsyn etter lov om sosiale tjenester og lov om statlig tilsyn med helsetjenesten.

Tilsynet avdekket forhold som ga grunnlag for 3 avvik:

Avvik 1:

Kommunen sikrer ikke forsvarlig saksutredning

Avvik 2:

Kommunen sikrer ikke at vedtak om tjenester fullt ut oppfyller forvaltningslovens bestemmelser om vedtakets form og innhold

Avvik 3:

Kommunen sikrer ikke at klager på vedtak behandles i samsvar med gjeldende lovregler

Dato: 9. februar 2009

Lise Jebsen
revisjonsleder

Cathrine Flogeland
revisor

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Larvik kommune, Hedrum omsorgstjeneste i perioden 3. september 2008 – 2. februar 2009. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens og Helsetilsynets planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6. Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Larvik kommunen hadde pr. 1. januar 2008 41 723 innbyggere. Kommunestyret har delegert all den myndighet som loven tillater til rådmannen. Kommunens tjenesteproduksjon er for tiden delt inn i 32 resultatenheter. Kontakten mellom resultatenhetene og rådmannsfunksjonen ivaretas av samordningsrådet, der 6 resultatenhetsledere, rådmannen og stedfortredende rådmann er med. Hver enkelt resultatenhetsleder har fått delegert myndighet innenfor budsjett, lønns- og personalsaker samt tjenesteproduksjon innenfor sitt ansvarsområde.

Ansvaret for pleie- og omsorgstjenester etter sosialtjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven er lagt til 4 geografisk inndelte resultatenheter; Hedrum, Sentrum, Stavern/Brunlanes og Tjølling omsorgstjenester. Det er en egen resultatenhet for omsorgstjenester til funksjonshemmede. Tjenestene lagt til de 4 enhetene er inndelt i hjemmebaserte tjenester og institusjonsbaserte tjenester. I enhet Hedrum er hjemmebaserte tjenester inndelt i 4 avdelinger som ivaretar brukere i hvert sitt geografiske område. Avdelingen ledes av hver sin avdelingsleder.

Resultatenhetslederne i omsorgstjenesten besluttet høsten 2007 og våren 2008 å endre organiseringen av saksbehandlingsoppgaver. Det ble opprettet en enhetsovergripende arbeidsgruppe som består av avdelingsledere og fagkonsulenter.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 3. september 2008. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte 3. november 2008

Intervjuer
11 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 7. november 2008.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet er avgrenset til følgende tjenester:

 • Sosialtjenesteloven § 4-2 a, praktisk bistand og opplæring
 • Sosialtjenesteloven § 4-2 b, avlastningstiltak
 • Kommunehelsetjenesteloven, § 1-3, jf. § 2-1, hjemmesykepleie og plass i sykehjem/boform med heldøgns omsorg og pleie

Gjennom tilsynet ble det undersøkt om virksomheten sikrer en forsvarlig tildeling av tjenestene som inngår i tilsynet. Kravet til forsvarlighet innebærer bl.a. å sikre rettsriktige avgjørelser. For tjenestene som er valgt for dette tilsynet skal det fattes enkeltvedtak. Avgjørelser som skal tas i form av enkeltvedtak er bestemmende for tjenestemottakers rettigheter og plikter. Dette er avgjørelser som må oppfylle bestemte krav til beslutningsprosessen, utforming av avgjørelsen og overprøvingsmuligheter. Vedtaket trekker de ytre rammene for tjenestetilbudet og bestemmer i mer eller mindre form hva tjenestemottaker skal få.

Det ble undersøkt om:

 • det sikres forsvarlig saksutredning, herunder om:
  - henvendelser nedtegnes og sikres videre oppfølging
  - aktuelle søker får relevant informasjon om tjenestene
  - det foretas en relevant utredning av saken
 • vedtaket fyller kravene i forvaltningsloven, herunder om:
  - tjenestene iverksettes og utføres i samsvar med vedtaket
 • reglene for klagebehandling følges
 • revurderings-/omgjøringsvedtak fattes i samsvar med forvaltningsloven
 • ansatte sikres nødvendig opplæring

5. Funn

Avvik 1:

Kommunen sikrer ikke forsvarlig saksutredning

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Sosialtjenesteloven §§ 3-5, 4-1, 4-2 a og b, 4-3, 8-4, 11-2, kommunehelsetjenesteloven §§ 1-2, 1-3 annet ledd, 2-1, forvaltingsloven §§ 2 e), 11, 11a, 11d, 12, 17, pasientrettighetsloven §§ 3-1, 3-5, forskrift til sosialtjenesteloven § 8-2, forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenester § 3 og forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4.

Kommentar:
Observasjonene knyttet til dette avviket tar utgangspunkt i saksutredningsfasen. Denne fasen omhandler ulike aktiviteter fra et hjelpebehov er meldt til det fattes vedtak. Informasjon om kommunens tjenester vil være et viktig virkemiddel for at tjenestemottaker skal kunne ivareta egne interesser og sikre sine behov. Tildeling av tjenester skjer som regel på bakgrunn av en søknad som er fremmet av søker selv eller den som har rett til å representere vedkommende. Søknader om tjenester kan fremmes både muntlig og skriftlig. Muntlige søknader kan for eksempel fremmes pr. telefon. Etter forvaltningsloven § 11 c skal den som mottar muntlig søknad notere denne ned. I ettertid skal søker bekrefte søknaden, normalt ved at søker undertegner den muntlig nedtegnede søknaden.

Vedtak om tildeling av tjenester skal som regel fattes på bakgrunn av en søknad fremmet av parten selv. At det ligger en søknad til grunn for vedtaket, vil bl.a. bidra til å sikre at tjenestene som innvilges er tråd med søkers ønsker. Unntaksvis kan det fattes vedtak om tjenester uten at det forligger en søknad. Dette kan være situasjoner hvor det for eksempel ved avslag på søknad, tilbys andre tjenester for å dekke hjelpebehovet.

Den som er part i en sak har rett til å la seg bistå enten av pårørende, fullmektig eller advokat. Det står parten fritt til å oppnevne hvem som helst som fullmektig, dersom vedkommende har samtykkekompetanse. Fullmektig som ikke er advokat, skal legge fram skriftlig fullmakt. Dersom vedkommende ikke har samtykkekompetanse, kan pårørende bistå etter reglene i pasientrettighetsloven §§ 3-1 og 4-3. Avgjørelser som gjelder manglende samtykkekompetanse skal være begrunnet og skriftlig.

Kommunen har etter forvaltningsloven § 17 et eget ansvar for å innhente alle nødvendige opplysninger i saken. Utredningsplikten stiller krav til saksforberedelsens kvalitet. Kravene til utredningsplikten fungerer som kvalitetssikring og skal motvirke feil i faktagrunnlaget. Alle relevante forhold som bidrar til å avklare om søker fyller vilkårene for hjelp må innhentes. Kommunen skal være upartisk i sine undersøkelser, og søke å få fram både det som taler til gunst og til ugunst for parten.

Avlastning gis til de som gir omsorg, og ikke til den som trenger omsorg. Både den som gir og den mottar omsorg må tas med i planleggingen og utformingen av avlastningstilbudet. Det er omsorgsgiveren som kan søke om avlastning, og det er dennes behov som vil være utgangspunktet for utredningen av saken. Avlastningstiltak etter § 4-2 b skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og hindre at omsorgsgiver sliter seg ut. Hensikten er å gi omsorgsgiveren regelmessig fritid og ferie, mulighet for å ta del i samfunnsaktiviteter og føre en tilnærmet normal tilværelse.

Både pasientrettighetsloven, kvalitetsforskriften og sosialtjenesteloven gir den som er part i en sak rett til å medvirke ved utformingen av tjenestetilbudet. Retten til å medvirke betyr at tjenestemottaker får anledning til å gi uttrykk for sitt syn, og at synet tillegges vekt ved valg av og utmåling av tjenester. Hensikten er å sikre at tjenestemottaker får innflytelse over egen situasjon. Tjenesteapparatet må legge til rette for brukermedvirkning i hele planprosessen og som et ledd i saksbehandlingen.

Avviket bygger på følgende:

a) Når kommunen behandler søknader om tjenester undertegnet av andre enn parten selv (for eksempel ektefelle, andre pårørende eller sykehuset), sikres det ikke alltid at vedkommende som fremsetter søknaden gjør dette på bakgrunn av en skriftlig fullmakt eller at vedkommende har rett til å representere parten. Med part menes her den som har behov for tjenester. Det framgår ikke av postjournal/brukers journal når pasienten mangler samtykkekompetanse, eller der det foreligger skriftlig fullmakt. Det framgår av Basiskartleggingsskjemaet som kommunen benytter, at samtykkeerklæring ikke er i bruk ennå.

b) I enkelte tilfeller fattes vedtak om tjenester uten at det foreligger en søknad. I selve vedtaksteksten vises det likevel til en søknad. Det framgår ikke av vedtaket hvorfor det likevel er fattet vedtak.

c) I noen vedtak avviker gjengivelsen av omsøkt tjeneste fra det som faktisk står i søknaden. For eksempel kan det være søket om langtidsopphold, mens det i vedtaket vises til søknad om korttidsopphold.

d) Det sikres ikke at saker avsluttes innen rimelig tid. Det er registrert henvendelser og søknader som ikke lenger anses som aktuelle. Disse er ikke formelt avsluttet, for eksempel med en bekreftelse om at søknad eller klage er trukket, og/eller med et brev fra kommunen.

e) Det sikres ikke at søkers ønsker med hensyn til valg av og utmåling av tjenester blir systematisk innhentet og nedtegnet når saken utredes. Hjemmetjenesten hjelper ofte til med å fylle ut søknadsskjemaet. I skjemaets felt ”Det søkes om:” er det i mange saker kun nedtegnet type tjeneste det søkes om. Heller ikke i vedtakets del om opplysninger som ligger til grunn, er det nærmere spesifisert hva som er søkers ønsker ut over type tjeneste.

f) Det sikres ikke at det innhentes nødvendige opplysninger om alle relevante forhold ved behandling av søknad om avlastning. Det innhentes ikke systematisk opplysninger om: omfanget av det omsorgarbeidet som omsorgsyter gir, arten/belastningen av omsorgsarbeidet, når omsorgsyter trenger fri og omsorgsyters situasjon og ønsker.

g) I kommunens informasjonsfolder, Tjenestebeskrivelse ved Sykehjemsopphold - Avlastning, er ikke informasjonen som gis om avlastningstiltak for denne brukergruppen fullt ut i tråd med gjeldende lovbestemmelser. Det framgår det at vedkommende eller dennes pårørende selv må sørge for transport til og fra avlastningsoppholdet. Avlastningstiltak er vederlagsfri. Det vil si at verken omsorgsgiver eller den omsorgstrengende skal betale for avlastningstiltak som er tildelt for å avlaste omsorgsyter. Tjenesten omfatter også ledsager, transport, mat og lignende.

h) Det gis ikke informasjon om at avlastningstiltak for denne brukergruppen kan gis som andre tjenester, for eksempel i form av tjenester i hjemmet.

i) Enkelte vedtak om avslag på opphold i sykehjem, mangler begrunnelse for at det ikke er behov for denne plassen. Det gis imidlertid tilbud om å flytte til en omsorgsbolig. Ved vurdering av søknader om sykehjemsplass, er det behovet for en slik plass som skal utredes. Når det foreligger et behov for nødvendig helsehjelp eller annen bistand, er det de lovregulerte tjenestene etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven som er aktuelle å tildele. Det er opp til kommunen å velge hvilke tjenester som skal ytes, forutsatt at de er faglig forsvarlige. En omsorgsbolig er ikke en tjeneste etter sosialtjenesteloven eller kommunehelestjenesteloven, og kan derfor ikke begrunne et avslag på sykehjemsplass. Et avslag på sykehjemsplass må kunne begrunnes med at hjelpebehovet ivaretas med hjemmebaserte tjenester, enten ved de tjenestene vedkommende allerede har eller ved tildeling av et større omfang tjenester.

Avvik 2:

Kommunen sikrer ikke at vedtak om tjenester fullt ut oppfyller forvaltningslovens bestemmelser om vedtakets form og innhold

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Forvaltningsloven §§ 24, 25 og 27, ulovfestet forvaltningsrett og forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4.

Kommentar:
For tjenestene som inngår i dette tilsynet skal det fattes enkeltvedtak. Selve vedtaket omfatter beslutningen om hvorvidt den som søker om tjenester fyller vilkårene for tjenester, samt hva kommunen eventuelt skal tilby for å dekke hjelpebehovet. Vedtak skal som hovedregel være skriftlig og avgjørelsen som tas, skal begrunnes. Forvaltningsloven § 25 regulerer hva som skal være innholdet i begrunnelsen. Det skal gis informasjon om hvilke regler vedtaket bygger på. De fakta som er lagt til grunn må framstilles så fullstendig at det er mulig for parten å forstå hvorfor vilkårene for hjelp er oppfylt eller ikke. Videre skal det i begrunnelsen gjøres rede for hvilke vurderinger som er gjort i den konkrete saken og skjønnsutøvelsen. Det bør framgå hvorfor de tiltak som tilbys anses som tilstrekkelige. Dette vil kunne framgå av redegjørelse for de faktiske forhold, men det vil ofte være behov for en redegjørelse ut over dette. Kravet til begrunnelsens innhold vil generelt sett være større ved avslag enn ved innvilgelse.

Plikten til å iverksette og utføre tjenestene i samsvar med vedtaket følger av ulovfestet forvaltningsrett.

Avviket bygger på følgende:

a) Vedtakets oppbygning, med overskrifter og underpunkter, gir ikke et klart skille mellom fakta og vurderinger. Det er særlig uklart hva som menes med overskriften ”Hovedhensyn som har vært avgjørende:”.

b) En beskrivelse av omfanget av tjenesten med ”inntil”, for eksempel inntil 1 time per uke, er ikke tilstrekkelig i forhold til kravet om å tydeliggjøre hva som innvilges. Dette fordi inntil kun angir et maksimum. Tjenestemottaker har dermed ingen holdepunkter for hva vedkommende som et minimum skal motta.

c) I et stort antall vedtak vises det kun til hvilken lovhjemmel vedtaket bygger på uten at innholdet i bestemmelsen gjengis eller det gis en beskrivelse av hva bestemmelsen går ut på. Ved avslag er det ikke relevant å vise til at vedtaket er gitt i henhold til Larvik kommunes tjenestegaranti.

d) De faktiske forhold og vurderinger som ligger til grunn for avgjørelsen, særlig ved avslag, er ikke i tilstrekkelig grad beskrevet i vedtaket. En mer utførlig framstilling foreligger ofte i saksutredningen, men denne vedlegges ikke vedtaket ved utsendelse. Der det vises til uttalelser fra lege eller andre, er disse verken referert i vedtaket eller vedlagt.

e) I mange vedtak begrunnes avslag med at hjelpebehovet kan ivaretas med andre eller en økning av tjenester. Det framgår for eksempel: ”Det vurderes at dine behov kan dekkes med hjemmebaserte tjenester”. I disse sakene framgår det ikke hvilke konkrete tjenester, omfang og type tjenester, som vil kunne dekke hjelpebehovet og om det er fattet vedtak om disse tjenestene.

f) I vedtak etter kommunehelsetjenesteloven, hvor det gis opplysninger om reglene for klage, framgår det ikke at klagen skal behandles av kommunal klagenemnd når påklaget vedtak blir oppretthold av vedtaksinstansen.

g) Det sikres ikke at det fattes nytt vedtak der tidligere vedtak er utløpt og det fortsatt ytes tjenester.

h) Det foretas ingen systematisk revurdering av løpende vedtak. Arbeidslistene justeres fortløpende ved endring av hjelpebehov. Det sikres imidlertid ikke at det innen rimelig tid fattes nytt vedtak der hjelpebehovet er endret med hensyn til omfang.

Avvik 3:

Kommunen sikrer ikke at klager på vedtak behandles i samsvar med gjeldende lovregler

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Sosialtjenesteloven § 8-6, kommunehelsetjenesteloven § 2-4 og forvaltningsloven § 33.

Kommentar:
Klager på vedtak etter sosialtjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven skal først framsettes for den instansen som har fattet vedtaket, vedtaksinstansen. Vedtaksinstansen skal vurdere om klagen gir grunnlag for å endre eller oppheve vedtaket. Oppheves eller endres vedtaket, skal det fattes nytt vedtak. Dersom vedtaksinstansen ikke imøtekommer klagen, skal saken sendes videre. Når det er et vedtak etter kommunehelsetjenesteloven, sendes saken først til en kommunal klagenemnd og deretter til Helsetilsynet i fylket. Gjelder klagen et vedtak etter sosialtjenesteloven sendes saken direkte til Fylkesmannen.

Avviket bygger på følgende:

a) Det sikres ikke at klage på vedtak oversendes aktuell klageinstans i samsvar med reglene i kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven. Ved gjennomgang av journaler er det funnet en klagesak som ble oversendt kommunal klagenemnd i juli 2008, men som ennå ikke var oversendt Helsetilsynet i Vestfold. I en klagesak etter sosialtjenesteloven, ble det etter at klagen var behandlet av vedtaksinstansen, feilaktig opplyst i brev til klager at avgjørelsen måtte påklages på nytt før den ville bli oversendt til Fylkesmannen.

6. Regelverk

 • Lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.
 • Lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenester i kommunene
 • Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • Forskrift av 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forskrift av 4. desember 1992 nr. 915 om sosiale tjenester

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart
 • Navneliste over ansatte som jobber med saksbehandling, dokumentasjon og iverksetting av tjenestene som revideres, og hvor disse er organisatorisk plassert i enhetene
 • Delegasjonsreglement
 • Siste årsmelding og virksomhetsplan for områdene som revideres
 • Aktuelle rutiner/prosedyrer som gjelder de reviderte områdene, for eksempel vedtaksmaler, søknadsskjema, rutiner for saksbehandling, kartleggings- og utredningrutiner/skjema
 • Brosjyrer, informasjonsmateriell, serviceerklæringer
 • Opplæringsplaner som er aktuelle for områdene som revideres
 • Oversikt over styrende dokumenter i internkontroll-/kvalitetssystem som omhandler praktisk bistand, hjemmesykepleie og sykehjem, herunder avvikssystem.
 • Avvik registret i 2007 innenfor områdene som revideres, det vil si avvik knyttet til saksbehandling, iverksetting av vedtak og dokumentasjon av løpende tjenesteyting
 • Oversikt over antall vedtak om sykehjemsopphold i 2007
 • Navneliste over ubehandlede søknader om sykehjemsopphold (alle typer opphold) pr. 25.09.08
 • Navneliste over ubehandlede søknader om praktisk bistand/opplæring, herunder BPA, pr. 25.09.08
 • De 5 siste vedtakene om korttidsopphold i sykehjem, med tilhørende søknad
 • De 5 siste avslagene på søknad om korttidsopphold i sykehjem, med tilhørende
 • De 5 siste vedtakene om langtidsopphold i sykehjem, med tilhørende søknad
 • De 5 siste avslagene på søknad om langtidsopphold i sykehjem, med tilhørende søknad fra hver av de geografiske avdelingene/distriktene i enhetene
 • De 5 siste vedtakene om avlastning fra hver avdeling
 • De 5 siste vedtakene avslagene om avlastning fra hver avdeling
 • De 5 siste vedtakene om hjemmesykepleie, med tilhørende søknad fra hver avdeling
 • De 5 siste vedtakene om praktisk bistand/opplæring, med tilhørende søknad fra hver av avdelingene
 • De siste avslagene på søknad om praktisk bistand/opplæring, med tilhørende søknad fra hver av de geografiske avdelingene/distriktene i enhetene
 • Navneliste over vedtak om praktisk bistand/opplæring som ikke er iverksatt, pr. 25.09.08 fra hver av avdelingene
 • Navneliste over vedtak om korttidsopphold som ikke er iverksatt, pr. 25.09.08 fra hver av avdelingene
 • Navneliste over vedtak om langtidsopphold som ikke er iverksatt, pr. 25.09.08 fra hver av avdelingene
 • Klager resultatenheten har behandlet i 2006 og 2007 etter kommunehelsetjenesteloven Klager resultatenheten har behandlet i 2006 og 2007 etter sosialtjenesteloven

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 67 saksmapper

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn og innhenting av dokumentasjon datert 03.09.08
 • Dokumentasjon fra kommunen mottatt 03.10.08
 • Diverse korrespondanse pr. e- post
 • Oversendelse av program for tilsynet datert 17.10.08

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Aina Iversen

Stavern/Brunlanes

x

Anne Bund

sekretær i stab

x

x

Bjørg A. Østby

avd. leder Lilleskogen

x

x

x

Christian Jacobsen

Stavern/Brunlanes

x

Erna Pedersen

ass. leder Frida

x

x

Gro Nymoen

avd. leder Nanset

x

x

Heidi Gusland

Stavern/Brunlanes

x

Heidi Johnsen

fagkonsulent

x

x

x

Helene Martinsen

hjemmehjelper Lilleskogen

x

x

Ingun B. Tvedten

ass. avd. leder Hovland/Vilja

x

x

Ingvild Svendsen

fagkonsulent

x

x

x

Irene Bruflot

avd. leder

x

x

Kari S. Lysebo

avd. leder Kvelde

x

x

x

Ken Andersen

avd. leder

x

x

Lisbeth Huse

økonomi Stavern/Brunlanes

x

x

Liv Sissel Holm

sykepleier Kvelde

x

Nathalie G. Thon

sykepleier Lilleskogen

x

x

Per Busk

fagkonsulent Stavern/Brunlanes

x

Pippi Mller

fagkonsulent

x

Sigrid Kobro Stensrød

Stavern/Brunlanes

x

x

Siri Elisabeth Sørlie

ass. avd. leder Hovland/Vilja

x

x

Sissel Edenberg

ansatt i Stavern/Brunlanes omsorgstjeneste

x

x

Thor Dahlslåen

ass. avdelingsleder Lilleskogen

x

x

Torild Solum

hjemmehjelper Kvelde

x

Trond Nilsen

Omsorgstjenesten funksjonshemmede

x

Turid Klepaker

Stavern/Brunlanes

x

Wivi Ann R. Pedersen

ass. avd. leder Kvelde

x

x

x

Aase Tømte

enhetsleder Hedrum omsorgstjeneste

x

x

x


Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Rådgiver Cathrine Flogeland (revisor)
Rådgiver Lise Jebsen (revisjonsleder)