Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Vestfold

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Vestfold gjennomførte i perioden 04.02.08 – 02.10.08 tilsyn med deler av kommunens tjenester etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven i Larvik kommune ved Sentrum omsorgstjeneste.

Tilsynet inngår som en del av Fylkesmannen og Helsetilsynet i Vestfold lovpålagte tilsyn etter lov om sosiale tjenester og lov om statlig tilsyn med helsetjenesten.

Tilsynet avdekket forhold som ga grunnlag for 4 avvik:

Avvik 1:

Kommunen sikrer ikke forsvarlig saksutredning

Avvik 2:

Kommunen sikrer ikke at vedtak om tjenester fullt ut oppfyller forvaltningslovens bestemmelser om vedtakets form og innhold

Avvik 3:

Kommunen sikrer ikke nødvendig opplæring av ansatte

Avvik 4:

Kommunen sikrer ikke at klager på vedtak behandles i samsvar med gjeldende lovregler

Dato: 02.10.08

Lise Jebsen
revisjonsleder

Cathrine Flogeland
revisor

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Larvik kommune, Sentrum omsorgstjeneste i perioden 04.02.08 – 02.10.08. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens og Helsetilsynets planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6. Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Larvik kommunen hadde pr. 1. januar 2007 41 634 innbyggere. Kommunestyret har delegert all den myndighet som loven tillater til rådmannen. Kommunens tjenesteproduksjon er for tiden delt inn i 32 resultatenheter. Kontakten mellom resultatenhetene og rådmannsfunksjonen ivaretas av samordningsrådet, der 6 resultatenhetsledere, rådmannen og stedfortredende rådmann er med. Hver enkelt resultatenhetsleder har fått delegert myndighet innenfor budsjett, lønns- og personalsaker samt tjenesteproduksjon innenfor sitt ansvarsområde.

Ansvaret for pleie- og omsorgstjenester etter sosialtjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven er lagt til 4 geografisk inndelte resultatenheter; Hedrum, Sentrum, Stavern/Brunlanes og Tjølling omsorgstjenester. Det er en egen resultatenhet for omsorgstjenester til funksjonshemmede. Tjenestene lagt til de 4 enhetene er inndelt i hjemmebaserte tjenester og institusjonsbaserte tjenester. I enhet Sentrum er hjemmebaserte tjenester inndelt i 4 avdelinger som ivaretar brukere i hvert sitt geografiske område. Avdelingen ledes av hver sin avdelingsleder.

Resultatenhetslederne i omsorgstjenesten besluttet høsten 2007 å opprette en arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til ny organisering av saksbehandlingsoppgaver. Arbeidsgruppen består av avdelingsledere og fagkonsulenter.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 04.02.08. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte, felles med enhet Tjølling, ble avholdt 14.04.08.

Intervjuer
11 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 24.04.08.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet er avgrenset til følgende tjenester:

 • Sosialtjenesteloven § 4-2 a, praktisk bistand og opplæring
 • Sosialtjenesteloven § 4-2 b, avlastningstiltak
 • Kommunehelsetjenesteloven, § 1-3, jf. § 2-1, hjemmesykepleie og plass i sykehjem/boform med heldøgns omsorg og pleie

I varslet om tilsyn ble det opplyst at tilsynet også ville omfattet brukerstyrt personlig assistanse etter sosialtjenesteloven § 4-2 a. Underveis erfarte imidlertid revisjonsteamet at temaene ble så vidt omfattende at tilsynet måtte avgrenses. Vi valgte å ikke ta med tjenesten brukerstyrt personlig assistanse ved dette tilsynet.

Gjennom tilsynet ble det undersøkt om virksomheten sikrer en forsvarlig tildeling av tjenestene som inngår i tilsynet. Kravet til forsvarlighet innebærer bl.a. å sikre rettsriktige avgjørelser. For tjenestene som er valgt for dette tilsynet skal det fattes enkeltvedtak. Avgjørelser som skal tas i form av enkeltvedtak er bestemmende for tjenestemottakers rettigheter og plikter. Dette er avgjørelser som må oppfylle bestemte krav til beslutningsprosessen, utforming av avgjørelsen og overprøvingsmuligheter. Vedtaket trekker de ytre rammene for tjenestetilbudet og bestemmer i mer eller mindre form hva tjenestemottaker skal få.

Det ble undersøkt om:

 • det sikres forsvarlig saksutredning, herunder om:
  - henvendelser nedtegnes og gis videre oppfølging i tråd med gjeldende regler
  - aktuelle søker får relevant informasjon om tjenestene
  - det foretas en relevant utredning av saken
 • vedtaket fyller kravene i forvaltningsloven, herunder om:
  - tjenestene iverksettes og utføres i samsvar med vedtaket
 • reglene for klagebehandling følges
 • revurderings-/omgjøringsvedtak fattes i samsvar med forvaltningsloven
 • ansatte sikres nødvendig opplæring

5. Funn

Avvik 1:

Kommunen sikrer ikke forsvarlig saksutredning

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Sosialtjenesteloven §§ 3-5, 4-1, 4-2 a og b, 4-3, 8-4, 11-2, kommunehelsetjenesteloven §§ 1-2, 1-3 annet ledd, 2-1, forvaltingsloven §§ 2 e), 11, 11a, 11d, 12, 17, pasientrettighetsloven §§ 3-1, 3-5, forskrift til sosialtjenesteloven § 8-2, forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenester § 3 og forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4.

Kommentar:
Observasjonene knyttet til dette avviket tar utgangspunkt i saksutredningsfasen. Denne fasen omhandler ulike aktiviteter fra et hjelpebehov er meldt til det skal fattes enkeltvedtak. Tildeling av tjenester skjer som regel på bakgrunn av en søknad som er fremmet av søker selv eller den som har rett til å representere vedkommende. Søknader om tjenester kan fremmes både muntlig og skriftlig. Muntlige søknader kan for eksempel fremmes pr. telefon. Etter forvaltningsloven § 11 c skal den som mottar muntlig søknad notere denne ned. I oppfølgningen av saken skal det imidlertid sikres søkerens bekreftelse på søknaden, normalt ved at søker i ettertid undertegner den muntlig nedtegnede søknaden.

Vedtak om tildeling av tjenester skal som regel fattes på bakgrunn av en søknad fremmet av parten selv. At det ligger en søknad til grunn for vedtaket, vil bl.a. bidra til å sikre at tjenestene som innvilges er tråd med søkers ønsker. Unntaksvis kan det fattes vedtak om tjenester uten at det forligger en søknad. Dette kan være situasjoner hvor det for eksempel ved avslag på søknad om omsorgslønn, isteden tilbys andre tjenester for å dekke hjelpebehovet.

Den som er part i en sak har som utgangspunkt rett til å la seg bistå enten av pårørende, fullmektig eller advokat. Det står parten fritt til å oppnevne hvem som helst som fullmektig, dersom vedkommende har samtykkekompetanse. Fullmektig som ikke er advokat, skal legge fram skriftlig fullmakt. Dersom vedkommende ikke har samtykkekompetanse, kan pårørende bistå etter reglene i pasientrettighetsloven §§ 3-1 og 4-3. Avgjørelser som gjelder manglende samtykkekompetanse skal være begrunnet og skriftlig. Når søknaden ikke er undertegnet av parten selv eller den som har rett til å representere vedkommende, vil det ikke foreligge samtykke til at kommunen kan innhente opplysninger som er nødvendig for å behandle søknaden. Det er dermed heller ikke sikret at det som framkommer i søknaden er i tråd med søkers ønsker.

Kommunen har etter forvaltningsloven § 17 et eget ansvar for å innhente alle nødvendige opplysninger i saken. Utredningsplikten stiller krav til saksforberedelsens kvalitet. Kravene til utredningsplikten fungerer som kvalitetssikring og skal motvirke feil i faktagrunnlaget. Alle relevante forhold som vil kunne påvirke skjønnsanvendelsen må belyses. Kommunen skal være upartisk i sine undersøkelser, og søke å få fram både det som taler til gunst og til ugunst for parten.

Avlastning gis til de som gir omsorg, og ikke til den som trenger omsorg. Både den som gir og den mottar omsorg må tas med i planleggingen og utformingen av avlastningstilbudet. Det er omsorgsgiveren som kan søke om avlastning, og det er dennes behov som vil være utgangspunktet for utredningen av saken. Avlastningstiltak etter § 4-2 b skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og hindre at omsorgsgiver sliter seg ut. Hensikten er å gi omsorgsgiveren regelmessig fritid og ferie, mulighet for å ta del i samfunnsaktiviteter og føre en tilnærmet normal tilværelse.

Både pasientrettighetsloven, kvalitetsforskriften og sosialtjenesteloven gir den som er part i en sak rett til å medvirke ved utformingen av tjenestetilbudet. Retten til å medvirke betyr at tjenestemottaker skal ha anledning til å gi sitt syn tilkjenne, og at det skal legges vekt på dette ved valg av og utmåling av tjenester. Hensikten er å sikre at tjenestemottaker får innflytelse over egen situasjon. Tjenesteapparatet må derfor legge til rette for brukermedvirkning i hele planprosessen og som et ledd i saksbehandlingen.

Avviket bygger på følgende:

a) Når kommunen behandler søknader om tjenester etter henvendelser fra andre enn parten selv (for eksempel ektefelle, andre pårørende eller sykehuset), sikres det ikke at vedkommende som fremsetter søknaden gjør dette på bakgrunn av en skriftlig fullmakt eller at vedkommende har rett til å representere parten. Med part menes her den som har behov for tjenester.

b) I flere saker fattes det vedtak uten at det foreligger en søknad. I selve vedtaksteksten vises det likevel til en søknad. I disse sakene opplyses det ikke i vedtaket hvorfor det fattes vedtak selv om søknaden mangler. Blant annet er det fattet vedtak om langtidsopphold uten at dette er gjort på bakgrunn av en søknad fra parten eller dennes representant. Det kan i disse sakene ikke dokumenteres på annen måte at tjenestene som innvilges er etter ønske fra søker.

c) Det sikres ikke alltid at det sendes foreløpig svar når det tar lenger tid enn 1 måned å besvare saken etter at den er mottatt

d) Henvendelsesskjema som fylles ut ved muntlige henvendelser blir slettet når saken er fulgt opp og hvis den avsluttes

e) I kommunens informasjonsfolder, Tjenestebeskrivelse ved Sykehjemsopphold - Avlastning, er ikke informasjonen som gis om avlastningstiltak for denne brukergruppen fullt ut i tråd med gjeldende lovbestemmelser. For det første framgår det at vedkommende eller dennes pårørende selv må sørge for transport til og fra avlastningsoppholdet. Avlastningstiltak er vederlagsfri. Det vil si at verken omsorgsgiver eller den omsorgstrengende skal betale for avlastningstiltak som er tildelt for å avlaste omsorgsyter. Tjenesten omfatter også ledsager, transport, mat og lignende. For det andre gis det kun informasjon om avlastingstiltak i form av opphold i sykehjem/institusjon. Avlastningstiltak for denne målgruppen bør også kunne tilbys i andre former, for eksempel i form av tjenester i hjemmet

f) Det sikres ikke at søkers ønsker med hensyn til valg av og utmåling av tjenester blir innhentet når saken utredes. I søknadsskjemaets felt, ”Det søkes om:” er det i de fleste tilfeller kun nedtegnet type tjeneste det søkes om. Ved vurdering av hjelpebehov fra nye brukere brukes IPLOS kartleggingsskjema ved hjemmebesøk. Søkers egen vurdering i forhold til IPLOS score skrives i varierende grad ned manuelt i skjemaet. Hjemmetjenesten hjelper ofte til med å fylle ut søknadsskjemaet. Det er ulik forståelse av hvordan både søknadsskjema og IPLOS kartleggingen skal brukes, særlig hvor i skjemaene søkers ønsker skal nedtegnes. Det som nedtegnes er ofte en blanding av fakta og vurdering. Det kommer ikke klart fram om dette er hjemmetjenestens egen vurdering eller søkers. I de tilfeller det er hjemmetjenesten som har fylt ut søknaden, er det kun i få saker opplyst at dette er etter ønske fra søker selv.

g) Ved henvendelser fra sykehuset om mulig behov for tjenester, foretar ikke kommunen en selvstendig utredning og vurdering av vedkommendes behov. Sykehuset oversender til kommunen skjemaet Melding om mulig behov for kommunale tjenester. I tillegg tas det ofte kontakt med kommunen pr. telefon. Meldingen følges ikke av en eller søknad fremmet av pasienten. Det har forekommet situasjoner der sykehuset mener bruker kan sendes hjem, men hvor kommunen etter hjemsendelse vurderte at det var nødvendig med sykehjemsopphold for å sikre forsvarlig helsehjelp.

h) Det sikres ikke at det innhentes nødvendige opplysninger om alle relevante forhold ved behandling av søknad om avlastning. Ved behandling av søknaden innhentes det ikke systematisk opplysninger om: omfanget av det omsorgsarbeidet som omsorgsyter gir, arten/belastningen av omsorgsarbeidet, når omsorgsyter trenger fri og omsorgsyters situasjon og ønsker

Avvik 2:

Kommunen sikrer ikke at vedtak om tjenester fullt ut oppfyller forvaltningslovens bestemmelser om vedtakets form og innhold

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Forvaltningsloven §§ 24, 25 og 27, ulovfestet forvaltningsrett og forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4.

Kommentar:

For tjenestene som inngår i dette tilsynet skal det fattes enkeltvedtak. Selve vedtaket omfatter beslutningen om hvorvidt den som søker om tjenester oppfyller vilkårene for tjenester, samt hva kommunen eventuelt skal tilby for å oppfylle hjelpebehovet. Vedtak skal som hovedregel være skriftlig og avgjørelsen som tas skal begrunnes. Forvaltningsloven § 25 regulerer hva som skal være innholdet i begrunnelsen. Det skal gis informasjon om hvilke regler vedtaket bygger på. De fakta som er lagt til grunn må framstilles så fullstendig at det er mulig for parten å forstå hvorfor vilkårene for hjelp er oppfylt eller ikke. Videre skal det i begrunnelsen gjøres rede for skjønnsutøvelsen og hvilke vurderinger som er gjort i den konkrete saken. Det bør framgå hvorfor de tiltak som tilbys anses som tilstrekkelig for å oppfylle den nødvendige hjelpebehovet. Dette vil kunne framgå av redegjørelse for de faktiske forhold, men det vil ofte være behov for en redegjørelse ut over dette. Kravet til begrunnelsens innhold vil generelt sett være større ved avslag enn ved innvilgelse.

Plikten til å iverksette og utføre tjenestene i samsvar med vedtaket følger av ulovfestet forvaltningsrett.

Avviket bygger på følgende:

a) I en rekke vedtak vises det til mottatt søknad, uten at det foreligger en skriftlig søknad eller en søknad framsatt muntlig som er nedtegnet.

b) Et stort antall vedtak har ikke et tilstrekkelig detaljeringsnivå. Vedtakene tilfredsstiller ikke kravet om at innholdet bør formuleres slik at det framgår hvilke tjenester som gis, omfang og når de skal gis. I enkelte vedtak er omfanget av tjenesten som ytes beskrevet kun med for eksempel ”inntil i gang pr. dag”. Det gjengis heller ikke i vedtaket hva det er søkt om ut over tjenestetype. Vedtaket gir heller ikke alltid svar på om omfanget på den omsøkte tjenesten, innvilges helt eller delvis.

c) I et stort antall vedtak vises det kun til hvilken lovhjemmel vedtaket bygger på uten at innholdet i bestemmelsen gjengis eller det gis en beskrivelse av hva bestemmelsen går ut på.

d) De faktiske forhold som ligger til grunn for avgjørelsen, særlig ved avslag, er ikke i tilstrekkelig grad beskrevet i vedtaket. En mer utførlig framstilling av de faktiske forhold foreligger ofte i saksutredningen, men denne vedlegges ikke vedtaket ved utsendelse. Når det i vedtak vises til uttalelse fra lege eller andre, vedlegges ikke uttalelsen.

e) De hovedhensyn som har vært avgjørende for skjønnsutøvelsen, gjengis ikke i tilstrekkelig grad. Ved avslag, helt eller delvis, sikres det ikke alltid at det framgår hvorfor vilkårene for tjenesten ikke er oppfylt.

f) I vedtak etter kommunehelsetjenesteloven, hvor det gis opplysninger om reglene for klage, framgår det ikke at klagen skal behandles av kommunal klagenemnd når påklaget vedtak blir oppretthold av vedtaksinstansen.

g) Det sikres ikke at det innen rimelig tid fattes nytt vedtak i saker der hjelpebehovet er endret med hensyn til omfang og innhold i tjenestene i forhold til det løpende vedtaket. Det foreligger vedtak fattet for flere år siden hvor hjelpebehovet som ytes pr. i dag er vesentlig endret.

h) Når tjenesten uteblir til det avtalte tidspunktet, sikres det ikke at bruker/pårørende får beskjed om dette. I kommunens vedtak er omfanget på tjenester som ytes fastsatt med for eksempel 1 gang pr. uke eller lignende. En nærmere spesifisering av tjenestetilbudet, som for eksempel hvilke dager tjenesten ytes, blir avtalt med tjenestemottaker og/eller pårørende. Når det er nødvendig å flytte tidspunktet, blir tjenestemottaker/pårørende forsøkt kontaktet og det blir ved behov og ønske avtalt et nytt tidspunkt. Det er imidlertid ikke etablert rutiner som sikrer at det blir gitt beskjed når tjenesten ikke kan ytes til det avtalte tidspunktet.

Avvik 3:

Kommunen sikrer ikke nødvendig opplæring av ansatte

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Sosialtjenesteloven § 2-3 annet ledd, § 4-1, kommunehelsetjenesteloven §§ 6-1, 6-2 og forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4.

Kommentar:
Kommunen har ansvar for nødvendig opplæring av alle ansatte i helse- og sosialtjenesten, og for at arbeidstakere har tilstrekkelige kunnskaper til å utføre tjenestene de blir satt til. Kommunen må kartlegge kompetansebehov og rekruttere personell med nødvendig kompetanse. Ansatte skal til enhver tid være kjent med kommunens eget hjelpetilbud, lover og retningslinjer for arbeidet. Ansatte som kommer i kontakt med aktuelle tjenestemottakere må kunne informere om tjenester og/eller eventuelt formidle videre til andre i kommunen som kan gi mer informasjon til vedkommende.

Avviket bygger på følgende:

a) Ansatte har mangelfull og til dels uriktig kunnskap om regelverket knyttet til tjenestene

b) Kommunens opplæringsprogram for nytilsatte blir ikke alltid gjennomført som beskrevet i rutinen

c) Ansatte har meldt behov for nødvendig opplæring som ikke har blitt imøtekommet

Avvik 4:

Kommunen sikrer ikke at klager på vedtak behandles i samsvar med gjeldende lovregler

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Sosialtjenesteloven § 8-6, kommunehelsetjenesteloven § 2-4 og forvaltningsloven § 33.

Kommentar:
Klager på vedtak etter sosialtjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven skal framsettes for den instansen som har fattet vedtaket, vedtaksinstansen. Vedtaksinstansen vurderer om det er grunnlag for å endre eller oppheve vedtaket. Oppheves eller endres vedtaket, skal det fattes nytt vedtak. Dersom vedtaksinstansen oppretteholder det påklagde vedtaket, skal klagesaken sendes videre, enten først til kommunal klagenemnd og deretter til Helsetilsynet i fylket, eller direkte til Fylkesmannen.

Avviket bygger på følgende:
Det sikres ikke at klage på vedtak oversendes klageinstansen i samsvar med reglene i kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven. Ved gjennomgang av journaler er det funnet klagesaker hvor påklaget vedtak etter behandling av vedtaksinstansen (kommunens tiltaksteam) opprettholdes, men hvor saken ikke er oversendt kommunal klagenemnd/ Fylkesmannen/Helsetilsynet i fylket. Det er ikke dokumentert i disse sakene at søker skriftlig har trukket sin klage.

6. Regelverk

 • Lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.
 • Lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenester i kommunene
 • Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • Forskrift av 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forskrift av 4. desember 1992 nr. 915 om sosiale tjenester

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart
 • Navneliste over ansatte som jobber med saksbehandling, dokumentasjon og iverksetting av tjenestene som revideres, og hvor disse er organisatorisk plassert i enhetene
 • Delegasjonsreglement
 • Siste årsmelding og virksomhetsplan for områdene som revideres
 • Aktuelle rutiner/prosedyrer som gjelder de reviderte områdene, for eksempel vedtaksmaler, søknadsskjema, rutiner for saksbehandling, kartleggings- og utredningrutiner/skjema
 • Brosjyrer, informasjonsmateriell, serviceerklæringer
 • Opplæringsplaner som er aktuelle for områdene som revideres
 • Oversikt over styrende dokumenter i internkontroll-/kvalitetssystem som omhandler praktisk bistand, hjemmesykepleie og sykehjem, herunder avvikssystem.
 • Antall avvik registret i 2007 innenfor områdene som revideres, det vil si avvik knyttet til saksbehandling, iverksetting av vedtak og dokumentasjon av løpende tjenesteyting
 • Antall vedtak om sykehjemsopphold i 2007
 • Navneliste over ubehandlede søknader om sykehjemsopphold (alle typer opphold) pr. 15.02.08
 • Navneliste over ubehandlede søknader om praktisk bistand/opplæring, herunder BPA, pr. 15.02.08
 • De 5 siste vedtakene om korttidsopphold i sykehjem, med tilhørende søknad
 • De 5 siste avslagene på søknad om korttidsopphold i sykehjem, med tilhørende
 • De 5 siste vedtakene om langtidsopphold i sykehjem, med tilhørende søknad
 • De 5 siste avslagene på søknad om langtidsopphold i sykehjem, med tilhørende søknad fra hver av de geografiske avdelingene/distriktene i enhetene
 • De 5 siste vedtakene om avlastning
 • Antall klager resultatenheten har behandlet i 2006 og 2007 etter kommunehelsetjenesteloven hvor kommunen har omgjort påklaget vedtak til gunst for klager (det vil si klagesaker som ikke er oversendt Helsetilsynet)
 • Antall klager resultatenheten har behandlet i 2006 og 2007 etter sosialtjenesteloven hvor kommunen har omgjort påklaget vedtak til gunst for klager (det vil si klagesaker som ikke er oversendt Fylkesmannen)
 • De 5 siste vedtakene om hjemmesykepleie, med tilhørende søknad fra hver av avdelingene i enhetene
 • De 5 siste vedtakene om praktisk bistand/opplæring, med tilhørende søknad fra hver av avdelingene
 • De 2 siste vedtakene om BPA, med tilhørende søknad fra hver av de geografiske avdelingene/distriktene i enhetene
 • De siste avslagene på søknad om praktisk bistand/opplæring, med tilhørende søknad fra hver av de geografiske avdelingene/distriktene i enhetene
 • Navneliste over vedtak om praktisk bistand/opplæring som ikke er iverksatt, pr. 15.02.08 fra hver av avdelingene
 • Navneliste over vedtak om korttidsopphold som ikke er iverksatt, pr. 15.02.08 fra hver av avdelingene
 • Navneliste over vedtak om langtidsopphold som ikke er iverksatt, pr. 15.02.08 fra hver av avdelingene

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 38 saksmapper

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn og innhenting av dokumentasjon datert 04.02.08

Dokumentasjon fra kommunen mottatt 05.03.08

 • Diverse korrespondanse pr. e- post
 • Oversendelse av program for tilsynet datert 28.03.08

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Anna Karlsen

Prosjektmedarb. Fagprogr.

x

Anne Brit Barstad

Sykepleier

x

x

x

Anne Gro Tinnseth

Sykepleier

x

x

Anne Kristin Eskedal

Avd.leder

x

x

Aslaug Kleppe

Sykepleier

x

x

x

Astrid Berg

Hjemmehjelper

x

x

Eli Christiansen

Assistent

x

x

x

Eli Christiansen

Hjemmehjelper

x

Elin Svanemyr

Avd.leder

x

x

x

Elisabeth Schøyen

Avd.leder

x

x

x

Elisabeth Sørensen

Avd.leder

x

Geir Magnussen

Ass. rådmann

x

Grethe Marie Cywaniuk

Omsorgsarbeider

x

Heidi Christensen

Fagkonsulent

x

x

x

Heidi Johnsen

Fagkonsulent i Profil

x

Janne Sjølyst

Ass. avd.leder

x

x

Lisbeth Huse

Økonomiansvarlig

x

Lisbeth Hvitsten

Hjemmehjelp

x

x

x

Marianne Aasheim

Sykepleier

x

x

Marit Rød

Sykepleier

x

x

Merete Lysaker

Hjelpepleier

x

x

x

Mona Aurvoll

Avd.leder

x

x

Rita Løken

Sykepleier

x

x

x

Torunn Eia

Enhetsleder

x

x

Tove Akre

Enhetsleder

x

x

Tove Merete Seierstad

Avd.leder

x

Turid Engen

Fagkonsulent

x

x

Vibeke Lea

Konst. Avd.leder

x

x

Wenche Sandmo

Ass. avd.leder

x

x

Aase Tømte

Enhetsleder

x


Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Rådgiver Cathrine Flogeland,
Rådgiver Lise Jebsen (revisjonsleder)