Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Mottak og håndtering av henvisninger Hvordan forsvarligheten i pasientbehandlingen sikres ved samhandling med henvisende instans / fastlege (for eksempel i forhold til utskrivning av vanedannende medikamenter), og i utredning og behandling av pasientene. Helsepersonells oppfølging av plikter tilknyttet føring og oppbevaring av pasientjournal Organisering og rutiner som sørger for at disse forholdene kvalitetssikres

Ved tilsynet ble det ikke gjort funn som gav grunnlag for å konstatere avvik eller merknader, og virksomheten fremstod som en systematisk og faglig godt fundert spesialistpraksis.

Dato: 21. oktober 2010

Lasse Johnsen
revisjonsleder

Randi Askjer
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved psykolog praksis 21. oktober 2010.

Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Vestfold gjennomfører i inneværende år, og er en del av et samarbeidsprosjekt mellom Helsetilsynet i fylkene i Helseregion Sør-Øst.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Psykologen driver privat praksis som psykolog i Holmestrand, og har ikke tilknyttet hjelpepersonell. Pasientjournal føres elektronisk i programmet PsykBase. Han har individuell avtale i 100% stilling med Helse Sør-Øst RHF om regional avtalepraksis som psykologspesialist. Avtalen gjelder fra januar 2006 og gjelder fortløpende til psykologen fyller 70 år.

Avtalen innbefatter behandlingspraksis med et normtall på 1050 pr år i full avtale, hvori inngår utredning, diagnostikk, behandling og samarbeid med andre instanser. Psykologen skal bidra til hensiktsmessig samhandling med HF i forbindelse med behov for å utrede/behandle pasienter. RHF skal tilrettelegge for gjensidighet i slik samhandling bl.a gjennom samarbeidsutvalg med psykologene og bruk av styringsdokumenter. Pasienter henvist til utredning og behandling skal tibakehenvises når behovet for utredning og behandling ikke lenger foreligger. Epikrise skal videre i henhold til avtalen også sendes fastlegen der vedkommende ikke er henvisende instans, med mindre pasienten motsetter seg dette.

Psykologen har godkjenning som psykolog fra 1983, doktorgrad (dr.philos.) ved Det Medisinske Fakultet fra 1986, og spesialist grad i klinisk psykologi NPF januar 1988.Han har drevet klinisk praksis siden 1990.

I tillegg til klinisk praksis har Psykologen vært engasjert innen forskning og medvirket til utvikling innen kognitiv terapi, og utgitt flere publikasjoner.

Psykologen opplyser at hans praksis preges av sentral forskning og utvikling innen kognitiv terapi. Han arbeider med problemstillinger som fobier, angst, smerteproblematikk og depresjoner, og benytter metoder hentet fra operant læringspsykologi, og kognitiv terapi.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 10. september 2010, med anmodning om oversendelse av angitt ønskede dokumenter innen 1. oktober 2010. Psykologen var i forkant kontaktet per telefon og informert om tilsynet. Helsetilsynet i Vestfold mottok etterspurt dokumentasjon den 4. oktober 2010. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt den 21. oktober2010 .

Intervjuer

Det ble foretatt samtale med Berntzen underveis i gjennomgangen av de fremlagte pasientjournalene, og i etterkant av journalgjennomgangen.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble gjennomført befaring ved praksisens lokaler hvorunder arkivskap for sikker oppbevaring av papirdokumentasjon ble inspisert, samt dokumentasjonssystemet Psykbase.

Sluttmøte ble avholdt samme dag .

4. Hva tilsynet omfattet

 • Mottak og håndtering av henvisninger
 • Hvordan forsvarligheten i pasientbehandlingen sikres ved samhandling med henvisende instans / fastlege ( for eksempel i forhold til utskrivning av vanedannende medikamenter), og i utredning og behandling av pasientene.
 • Helsepersonells oppfølging av plikter tilknyttet føring og oppbevaring av pasientjournal
 • Organisering og rutiner som sørger for at disse forholdene kvalitetssikres

5. Funn

Ved tilsynet ble det ikke gjort funn som gav grunnlag for å konstatere avvik eller merknader, og virksomheten fremstod som en systematisk og faglig godt fundert spesialistpraksis.

6. Regelverk

 • Lov av 30-03-84 nr 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Lov av 02-07-99 nr 64 om helsepersonell m.v, herunder § 4 om krav til forsvarlighet, § 39 om plikt til å føre journal
 • Lov av 1999-07-02 nr 63 om pasientrettigheter ( pasientrettigheter) pasientrettighetsloven.
 • Lov av 1999-07-02 nr 61 lov om spesialisthelsetjenesten ( spesialisthelsetjenesteloven).
 • Lov av 2001-05-18 nr. 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger
 • Forskrift av 20.12.02 nr 1731 om internkontroll i sosial og helsetjenesten
 • Forskrift av 2000-12-21 nr 1385 om pasientjournal, med merknader.

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Brev mottatt 4. oktober med opplysninger til de forespurte områder.

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Papirutskrifter av 10 på forhånd utvalgte pasientjournaler fra PsykBase (5 journaler der behandlingen ble avsluttet i løpet 2009, og 5 journaler fra pågående behandlingsforløp)
 • 2 tilfeldig valgte journaler
 • Alle henvisningsbrev mottatt for pasienter tatt under behandling i 2009 og 2010
 • Perm med internkontrollsystem med relevante retningslinjer, veiledere og regelverk.

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Vestfold:

 • Telefonisk varsel om tilsyn
 • Varselbrev av 10.oktober 2010 med program for tilsynet

8. Deltakere ved tilsynet

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Seniorrådgiver og revisjonsleder Lasse Johnsen fra Helsetilsynet i Østfold, ass. fylkeslege og revisor Rolf B. Winter fra Buskerud, rådgiver og revisor fra Helsetilsynet i Vestfold Randi Askjer, psykologspesialist og ekstern fagrevisor Ståle William Reigstad.