Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende område:

Institusjonens bruk av tvang overfor beboerne

Tilsynet avdekket et avvik og en merknad:

Avvik:

Institusjonen praktiserer husregler som fratar beboerne visse rettigheter uten individuell vurdering og protokollføring

Merknad:

Institusjonen har i varierende grad forsøkt å påvirke beboerne til ikke å ha besøk av venner som institusjonen anser som uheldige kontakter under behandlingsopplegget. Ved nekt av besøk ville de ansatte ikke ha skrevet tvangsprotokoll.

Dato: 16.06.10

Lillian Hamarsnes 
revisjonsleder

Anne Askvig
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Gokstad i perioden 24.02.10 — 16.06.10. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverninstitusjoner etter barnevernloven § 2-3 fjerde ledd, bokstav c), jf. barnevemloven § 5-7.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om institusjonen har tilfredsstillende styring i forhold til regelverket som regulerer arbeidet med barn plassert i institusjon. Tilsynet omfattet bl.a. undersøkelse om:

 • aktiviteter ble utført slik som beskrevet og uttalt
 • institusjonen driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammer som myndighetene har satt.

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Gokstad er en langtidsinstitusjon med fem plasser og gir tilbud til ungdom i alderen 13 —18 år. Ungdommene blir som regel henvist til Gokstad på bakgrunn av omsorgssituasjonen i hjemmet eller på grunn av ungdommenes atferd. Institusjonen tar imot ungdom som er plassert etter Barnevernloven §§ 4-4, 5.1edd, 4-12, 4-24 og 4-26. Gokstad tar ikke imot ungdom hvor hovedproblematikken er rus eller alvorlig psykiatri.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 24.02.10. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 10.06.10.

Intervjuer

4 personer ble intervjuet. Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 10.06.10.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet gjennomgang av tilsendt materiale, gjennomgang av dokumenter vi fikk under tilsynet og intervjuer av ansatte.

5. Funn

Fylkesmannen avdekket et avvik.

Avvik

Institusjonen praktiserer husregler som fratar beboerne visse rettigheter uten individuell vurdering og protokollføring

Avvik fra følgende myndighetskrav:

Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon § 2: Forbud mot innskrenkninger i beboernes rettigheter

"Det kan ikke inngås avtaler med beboerne som innskrenker de rettighetene beboerne har etter denne forskriften. Det kan heller ikke fastsettes eller praktiseres husordensregler, rutiner eller lignende som innskrenker disse rettighetene."

Kommentar:

Departementet har i skriv til landets fylkesmenn, datert 21.november 2005 uttalt følgende:

"Enkelte av rettighetsforskriftens bestemmelser må sies å være av mer overordnet karakter. Disse bestemmelsene har både en selvstendig betydning, og må inngå som et grunnlag for tolkningen av øvrige bestemmelser i forskriften. Det er særlig tre viktige og overordnede bestemmelser / prinsipper som bør trekkes fram i denne forbindelsen:

 • Vern av personlig integritet jf. § 5
 • Forbud mot å innskrenke beboernes rettigheter gjennom husordensregler, rutiner el.1., jf. § 2
 • Individuell og konkret vurdgering av bestemmelsene ovenfor den enkelte beboer."

Departementet vil understreke at generelle fellesregler/rutiner som innskrenker beboernes rettigheter etter rettighetsforskriften vil være i strid med forskriften. Institusjonen kan ikke unnlate å gi beboere rettigheter/frihet de har krav på etter forskriften. Det må også her foretas konkrete og individuelle vurderinger i forhold til den enkelte beboer for at det skal kunne gjøres inngrep i beboernes rettigheter. For eksempel vil ikke alle beboere kunne nektes å gå utenfor institusjonens område uten en nærmere konkret og individuell vurdering.

Avviket basert er å føgende observasjoner:

Institusjonen har utarbeidet "Regler og rutiner ved ungdommens opphold på Gokstad" som utleveres til ungdommene ved inntak. Nederst på side 5 i dokumentet står det følgende:

"Jeg har lest i gjennom og godtatt å følge husreglene på Jegerlia ungdomsinstitusjon. Jeg vet at brudd på en eller flere av husreglene vil kunne føre til at institusjonen i samarbeid med barneverntjenesten vil vurdere min plass ved institusjonen.

Gokstad den

..............                                                .............                                    ...........
ungdom                                              foresatt                                    ansatt Gokstad"

Nedenfor siteres tre av reglene i dokumentet:

 • "Det er ikke anledning til å lage uteavtaler når man er syk/hjemme fra dagtilbud."
 • "Deter ikke anledning til å ha besøk på institusjonen når man er syk/hjemme fra dagtilbud. Unntak er foresatte, barneverntjeneste, advokat etc.
 • "Ved ugyldig fravær fra dagtilbud hele dagen, har ungdommen ikke mulighet til å gjøre avtaler utenfor institusjonen den aktuelle dagen. Ved delvis fravær vurderes det enkelte tilfelle."

Seksjonssjef og de ansatte bekreftet at disse reglene følges. Det blir i liten grad foretatt individuelle vurderinger og det blir ikke skrevet tvangsprotokoller når disse begrensningene iverksettes.

Utgangspunktet for ungdommene er at de fritt skal kunne bevege seg i og utenfor institusjonens område. Ved begrensninger i denne rettigheten skal institusjonen foreta individuelle vurderinger, protokollføre og begrunne forholdet, jf rettighetsforskriften §§ 6, 7, 21 og 23.

Merknad

Institusjonen har i varierende grad forsøkt å påvirke beboerne til ikke å ha besøk av venner som institusjonen anser som uheldige kontakter under behandlingsopplegget. Ved nekt av besøk ville de ansatte ikke ha skrevet tvangsprotokoll.

Merknaden bygger å følgende observasjoner:

Under intervjuene framkom det at de ansatte ved starten av oppholdet kartlegger beboernes vennenettverk som en del av behandlingsopplegget. De gir beboerne beskjed om at de ønsker at beboerne unngår kontakt med/besøk av tidligere venner som kan ha en negativ innvirkning på dem. De ansatte ga uttrykk for at de fleste beboerne aksepterer dette og at det derfor ikke hadde vært nødvendig å nekte besøk av venner i en konkret situasjon. De ga uttrykk for at de ikke ville ha skrevet tvangsprotokoll dersom de fant det nødvendig å nekte slikt besøk da alle beboerne hadde skrevet under på og godtatt husreglene.

Kommentar:

Hovedregelen er at beboerne fritt kan motta besøk i institusjonen, jf rettighetsforskriften § 7, som gjelder for alle beboerne uavhengig av plasseringshjemmel. I noen tilfeller er det likevel nødvendig å begrense/avskjære beboernes adgang til å motta besøk av hensyn til formålet med plasseringen. Forskriften er ikke til hinder for at institusjonen har husordensregler som til en viss grad regulerer når det er ønskelig at besøk skjer. Institusjonen kan kreve at gjester følger de alminnelige atferdsregler som gjelder institusjonen, for eksempel ikke ruser seg eller bringer med rusmidler. Besøkende som ikke tilpasser slike krav, kan vises bort fra institusjonen.

Når det gjelder ungdom plassert etter barnevernloven §§ 4-24 og 4-26, vises det til forskriftens § 21. I merknadene til rettighetsforskriften § 21 framgår følgende angående besøksnekt:

"Etter rettighetsforskriften § 21 kan besøk nektes for en kort periode dersom det er nødvendig av hensyn til beboernes behandlingsopplegg. Dette er en snever unntaksregel som skal anvendes med forsiktighet. Det vil særlig være aktuelt å nekte beboeren besøk av personer fra miljøer som vil kunne ha en uheldig innvirkning på behandlingen. Vedtak om å nekte besøk skal protokollføres og begrunnes."

Fylkesmannen vurderer at institusjonen har anledning til å motivere beboerne til unngå kontakt med venner fra et eventuelt kriminelt rusmiljø, men dersom det blir nødvendig å nekte besøk i et eller flere konkrete tilfeller, må vilkårene i § 21 følges. Vilkårene er at institusjonen foretar en individuell vurdering og at besøksnekt protokollføres og begrunnes. Institusjonen plikter å opplyse beboerne om deres klagemulighet når institusjonen begrenser beboernes rettigheter.

6. Regelverk

 • Lov om barneverntjenester
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon
 • Forskrift om tilsyn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling
 • Forskrift om kvalitet i barneverninstitusjoner

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Institusjonsplan
 • Rutinehåndbok
 • Oversikt over ansatte
 • Regler og rutiner for ungdommene
 • Rutiner/vedlegg

Annen dokumentasjon som ble brukt under forberedelsen av revisjonen:

 • Tidligere tilsynsrapporter
 • Tidligere klagesaker

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Avviksregistrering
 • Vedtak, tiltaksplan og handlingsplan på en av ungdommene
 • Tvangsprotokoller

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn
 • Oversendelse av dokumenter
 • Rapport

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Camilla Lien

Miljøterapeut

X

X

X

Wenche Johansen

Miljøterapeut

X

X

X

Anita Fevang

Seksjonssjef

X

X

X

Bjørn Olav Digre

Miljøarbeider

 

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok: Lillian Hamarsnes og Anne Askvig, med førstnevnte som revisjonsleder.