Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver gjennomføringen av systemrevisjonen. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Om arbeidet utføres i samsvar med kravet til faglig forsvarlighet som følger av helsepersonelloven § 4. Vi la særlig vekt på henvisninger til sykehuset, vurdering av henvisninger fra fastleger, epikriseskriving til henvisende fastlege, kompetanse på ultralyd, oppfølging av celleprøver, samt journalføring generelt.

Ved tilsynet ble det ikke gjort funn som ga grunnlag for å konstatere avvik eller merknader.

Sted og Dato: Tønsberg 18. januar 2011

Ruth-Anne Rojahn
revisjonsleder

Per Schjelderup
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved spesialistpraksis i perioden 25. oktober 2010 – 18. januar 2011. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Vestfold gjennomførte i 2010. Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp, har 50 % driftstilskudd og arbeider to og tre dager annenhver uke. Han har hatt lokaler i Sandefjord i fire år. I lokalene er det flere ulike spesialiteter og behandlingstilbud.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 25. oktober 2010.

Åpningsmøte ble avholdt 4. desember 2010.

Intervju:

Lege Kristian Guttu ble intervjuet.

Dokumentgjennomgang:

26 journaler ble gjennomgått av revisjonslaget.

Sluttmøte ble avholdt 4. desember 2010.

4. Hva tilsynet omfattet

Om arbeidet utføres i samsvar med kravet til faglig forsvarlighet som følger av helsepersonelloven § 4. Vi la særlig vekt på henvisninger til sykehuset, vurdering av henvisninger fra fastleger, epikriseskriving til henvisende fastlege, kompetanse på ultralyd, oppfølging av celleprøver, samt journalføring generelt.

5. Funn

Ved tilsynet ble det ikke gjort funn som ga grunnlag for å konstatere avvik eller merknader.

6. Regelverk

 • Lov av 30.03.84 nr 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Lov av 02.07.99 nr 64 om helsepersonell m.v.
 • Forskrift av 21.12.2000 nr. 1385 om pasientjournal
 • Forskrift av 20.12.02 nr 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

7. Dokumentunderlag

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Tilsynslaget gjennomgikk til sammen 26 journaler

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Vestfold:

 • Brev av 25. oktober 2010 fra Helsetilsynet i Vestfold med varsel om tilsyn
 • Oversendelse av foreløpig rapport 17. desember 2010

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvem som ble intervjuet.

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Ruth-Anne Rojahn, seniorrådgiver/jurist, Helsetilsynet i Vestfold – revisjonsleder
Per Schjelderup, ass. fylkeslege, Helsetilsynet i Vestfold – revisor
Anne Cecilie Hallquist, spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp - fagrevisor