Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen gjennomførte i perioden 05.03.2010 — 08.10.2010 tilsyn med Larvik kommune.

Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Tildeling av midlertidig botilbud — om kommunen tilbyr og finner midlertidig botilbud for dem som ikke klarer dette selv, og om tildelingen skjer i tråd med forvaltningslovens bestemmelser.
 • Midlertidig botilbud av forsvarlig standard — om kommunen påser at de botilbudene som tilbys har forsvarlig standard og er egnet i forhold til den enkeltes behov og livssituasjon.
 • Oppfølging av personer i midlertidig botilbud — om kommunen gir opplysning, råd og veiledning til å skaffe varig bolig.

Det ble ikke funnet avvik eller påpekt merknader under dette tilsynet.

Dato: 8. oktober 2010

Lise Jebsen
revisjonsleder 

Live Jetlund
revisor

 

Inge Bendik Sandvold
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Larvik kommune i perioden 5. mars 2010 — 8. oktober 2010. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn etter lov om sosiale tjenester i Nav § 9.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Larvik kommunen har ca. 42 000 innbyggere. Kommunens administrasjon er organisert etter en to-nivå modell, med 21 resultatenheter. Nav-kontoret ble etablert høsten 2008 og er en egen resultatenhet.

Tilsynet har omfattet kommunens ledelse, resultatenhetene Omsorgstjenesten for rus og psykisk helse og Nav-kontoret.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 5. mars 2010. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble avholdt 11. mai 2010.

Åpningsmøte ble avholdt 31. mai 2010.

Intervjuer 13 personer ble intervjuet. Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble gjennomført befaring ved Faret 4, som er et midlertidig botilbud med 3 leiligheter.

Sluttmøte ble avholdt 4. juni.

4. Hva tilsynet omfattet

Tildeling av midlertidig botilbud

Etter lov om sosiale tjenester i Nav § 27 er kommunen forpliktet til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer dette selv.

Tjenesten midlertidig botilbud inngår i de obligatoriske tjenestene i Nav-kontoret og det er Nav-kontorets ansvar å skaffe et tilbud til den som trenger det. Plikten etter denne bestemmelsen er en naturalytelse og ikke en pengeytelse, og innebærer at kommunen rent faktisk må finne midlertidig botilbud. Det kan overlates til søkeren å finne et botilbud, der vedkommende selv ønsker dette. Årsaken til hjelpebehovet skal være uten betydning for om det innvilges midlertidig botilbud. Det å mangle et sted å sove og oppholde seg det neste døgn er i seg selv en nødsituasjon. En slik situasjon tilsier at hjelpebehovet må vurderes raskt, ofte samme dag som søknaden er mottatt. Når lovens vilkår for øvrig er oppfylt, gir bestemmelsen den enkelte et rettskrav på midlertidig botilbud. Kommunen er således forpliktet til å stille de nødvendige ressurser til rådighet for å ivareta den enkeltes rett. Avgjørelser om tildeling av sosiale tjenester skal regnes som enkeltvedtak. Det skal således treffes enkeltvedtak både ved innvilgelse og avslag på søknader om midlertidig botilbud. Søknader skal behandles etter reglene i forvaltningsloven som gjelder ved enkeltvedtak. Vedtakene skal være skriftlige og de skal grunngis. Hvis det ut fra sakens akutte karakter likevel treffes muntlige vedtak, skal disse senere bekreftes skriftlig.

Midlertidig botilbud av forsvarlig standard

Når det foreligger et rettskrav på midlertidig botilbud, må det tilbudet som gis tilfredsstille en forsvarlig minstestandard. Tjenestetilbud skal utarbeides ut i fra den enkeltes behov og livssituasjon og i samarbeid med vedkommende. Rundskriv U-5/2003 om kvalitetskrav til midlertidig botilbud gir konkrete retningslinjer om hvilken standard botilbudet bør ha for at det skal kunne regnes som et forsvarlig tjenestetilbud.

Oppfølging av personer i midlertidig botilbud

Loven gir ikke den enkelte rett til å kreve varig bolig fra kommunen. Kommunen skal likevel gjennom opplysning, råd og veiledning hjelpe den enkelte med å finne varig bolig ut i fra de muligheter som finnes i kommunen. Veiledningsplikten kan innebære å gi praktisk hjelp til å søke etter ledige kommunale eller private utleieboliger og å bistå i kontakt med aktuelle utleiere. Det kan også være nødvendig å oppsøke vedkommende for å veilede i hva som må ordnes ved etablering i egen bolig. Nav-kontoret har i tillegg et særskilt ansvar for å medvirke i kommunens arbeid med å tilby boliger til personer som ikke selv kan skaffe seg hensiktmessig bolig. Nav-kontoret ansvar innebærer å gjøre andre kommunale myndigheter kjent med behovene, ta initiativ i samarbeide med andre om tiltak og å delta i den kommunale planleggingen av hvordan boligbehov kan løses for vanskeligstilte.

5. Funn

Det ble ikke funnet avvik eller påpekt merknader under dette tilsynet.

6. Regelverk

 • Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 18. desember 2009
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 20. desember 2002
 • Rundskriv U-512003, Veileder for kvalitetskrav til midlertidig husvære etter lov om sosiale tjenester § 4-5 (ny lov § 27)

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

Oversikt over organisasjonen (organisasjonskart), hvor de deler av kommunen og Nav-kontoret som har oppgaver og ansvar i forhold til temaene det føres tilsyn, framgår, Oversikt over ansvarlige (faglig og administrativt) for aktuelle organisatoriske enheter som har oppgaver knyttet til tilsynstemaet, med navn og stillingsbetegnelse. Rutiner/prosedyrer som gjelder tildeling av og oppfølging av personer i midlertidig bolig.

Søknadsskjemaer og informasjonsmateriell. Boligsosial handlingsplan, årsmelding og virksomhetsplaner Avtaler med private tilbydere av midlertidige botilbud Oversikt over hvilke boligtilbud kommunen benytter som midlertidig botilbud, med kort beskrivelse av tilbudet (antall boenheter, eierforhold og om bad, WC og kjøkken inngår i fellesareal eller i den enkelte boenhet) og husordensregler. Anslag over hvor mange personer som pr. 1. mars 2010 ikke bodde i egen leid eller eid bolig, og hvor mange av disse som på dette tidspunktet var i fengsel, institusjon, bodde midlertidig hos familie eller venner eller i midlertidig bolig. Liste over personer som har søkt om midlertidig botilbud i 2009. De 10 siste vedtakene om midlertidig botilbud med tilhørende søknad, fattet før 1. mars 2010.

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Journaler/saksmapper til 40 personer som har vært bostedsløse i perioden 1. januar 2009 til 5. mars 2010.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn Dokumentasjon fra kommunen/Nav-kontoret Program Diverse korrespondanse med kommunen på e-post og telefon.

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Inge Bendik Sandvold, revisor Live Jetlund, revisor Lise Jebsen, revisjonsleder

08.10.2010