Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Vestfold gjennomførte i perioden 26.04.10 - 02.11.10 tilsyn medSande kommune v/Nav-kontoret.

Systemrevisjonen omfattet:

hvordan kommunen ivaretar plikten til å gi kvalifiseringsprogrammet det lovpålagte innholdet det skal ha hvordan oppfølgingen skjer underveis i programperioden hvordan vurderingene skjer ved eventuelle forlengelser av programmet etter ett år.

Det ble gitt en merknad.

Dato: 02.110

Anne Mette Aralt
revisjonsleder

Olav Øyaseter
revisor

 

Live Jetlund
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Sande kommune i perioden 26.04.10 — 02.11.10. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Sande kommune er en av Vestfolds nordligste kommuner. Kommunen har ca 8 300 innbyggere. Befolkningsveksten er stor. Rådmannen har fire kommunaldirektører i linje under seg samt overgripende stabsfunksjon. Kommunalsjef for helse og velferd er overordnet ansvarlig for blant annet Nav.

Sande kommune deltok som en av 8 kommuner i Fylkesmannens prosjekt om "kunnskapsbasert videreutvikling av kvalifiseringsprogrammet i Nav-kontorene" — det såkalte "vedtaksprosjektet" som ble gjennomført i 2009.

Nav Sande har siden den gang endret sin interne organisering slik at kvalifiseringsprogrammet nå håndteres av flere ansatte og inngår som en av flere lovpålagte tjenester i oppfølgingsteam.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 26.04.10. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 21.09.10.

Intervjuer

7 personer ble intervjuet.

Sluttmøte ble avholdt 22.09.10.

4. Hva tilsynet omfattet

Etter lov om sosiale tjenester i Nav § 29 kan kvalifiseringsprogrammet (KVP) tildeles til personer i yrkesaktiv alder med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne eller begrensede ytelser til livsopphold. For å avklare inngangsvilkårene til kvalifiseringsprogrammet er kommunen forpliktet til å innhente opplysninger om søkers økonomiske situasjon og gjøre en vurdering av søkernes arbeids- og inntektsevne (§ 29 2.1edd).

Kvalifiseringsprogrammet skal tilpasses den enkeltes behov og forutsetninger (§ 30 3.1edd)og skal gjennomføres med aktiv deltakelse fra den enkelte søker. Resultatene av arbeidsevnevurderingen skal brukes aktivt i planleggingen av KVP og det må dokumenteres en sammenheng mellom arbeidsevnevurderingen og KVP.

Etter lovens § 30.1 skal KVP inneholde arbeidsrettede tiltak og arbeidssøking. Programmet kan inneholde andre tiltak for å støtte oppunder forberedelsen til arbeidssituasjonen. Det er også slik at KVP skal være helårig, på full tid (§ 30 4. ledd) og igangsettes innen 6 mnd. fra søknadstidspunktet (§ 31). Kommunen er pliktig til å dokumentere disse forholdene. Det må også framkomme hvem som er ansvarlig for oppfølgingen og hvordan utviklingen av programmet går. Det må framkomme av vedtak og annen dokumentasjon når søknad er framsatt og program iverksatt. Det må også framkomme av vedtak og/eller andre oversikter en dokumentasjon på at programmet fyller hel arbeidsuke.

Etter lovens § 32, skal programmet vurderes hvis det forlenges utover ett år. Kommunen må derfor kunne dokumentere hvilke vurderinger som er foretatt ved forlengelse og hvilke nye planer som legges hvis/når programmet videreføres.

5. Funn

Det ble ikke funnet avvik.

Merknad:

Det foreligger ikke systematisk, skriftlig dokumentasjon på:

 • innhold i program
 • at programmet er på full tid
 • plan for progresjon i programmet og oppfølging av dette

Kommentar: Etter at "vedtaksprosjektet" ble avsluttet har kommunen jobbet systematisk med å forbedre internrutiner, dokumentasjon og kvalitet i KVP. Dette ble godt dokumentert ved intervjuene.

6. Regelverk

 • Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen i 8. desember 2009
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 20. desember2002

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av

betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen: Oversikt over organisasjonen (organisasjonskart), hvor de deler av kommune og Nav-kontoret som har oppgaver og ansvar i forhold til KVP framgår Oversikt over ansvarlige (faglig og administrativt) for aktuelle organisatoriske enheter med navn og stillingsbetegnelse Oversikt over ansatte, med navn og stillingsbetegnelse, som har oppgaver knyttet til oppfølging av personer med KVP Kopi av rutiner/prosedyrer som gjelder oppfølging av personer med KVP Kopi av vedtak om KVP knyttet til personer som har hatt slikt vedtak ett år eller mer. Med vedtaket skulle følge kopi av arbeidsevnevurdering, tiltaksplaner/aktivitetsplaner, individuell plan samt kopi av journalnotater som viser hvordan oppfølgingen har vært gjennomført. En liste over eventuelle tiltaksarrangører, med kontaktpersoner, som kommunen/Nav-kontoret har benyttet i oppfølgingen av personer med KVP.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen: Varsel om tilsyn Dokumentasjon fra kommunen/Nav-kontoret Utsendelse av program for tilsynsbesøket

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Rådgiver Live Jetlund, revisor
Rådgiver Olav Øyaseter, revisor
Seniorrådgiver/fagkoordinator Anne Mette Aralt, revisjonsleder