Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Virksomhetens sikring av rett saksbehandling og vedtak om korttidsopphold for hjemmeboende eldre og avlastning for omsorgsytere til hjemmeboende eldre:

Utredningsplikten: Har kommunen sørget for at saken er godt nok opplyst både når det gjelder omsorgsyters situasjon og omsorgsmottakers situasjon og hjelpebehov, før vedtak er fattet. Er omsorgsmottakers medvirkning og eventuell vurdering av samtykkekompetanse ivaretatt?

Individuell vurdering: Er det foretatt en individuell vurdering i forhold til både pasient/brukers behov og av omsorgsarbeidet, av både den objektive og subjektive omsorgsbyrden? Er det lagt vekt på utenforliggende hensyn?

Forvaltningslovens krav til vedtak: Er forvaltningslovens krav til vedtak, begrunnelse, innhold, informasjon og klageadgang fulgt?

Helsetilsynet i Vestfold har ikke påvist avvik eller merknad i dette tilsynet

Dato: 30.10.10

Linda Endrestad
revisjonsleder 
Elisabeth Vestbakke Haugen
revisor

 

 

Randi Askjer  
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Sandefjord kommune i perioden 06.05.10 – 30.10.10. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Vestfold gjennomfører i inneværende år.

Tilsynet inngår som en del av landsomfattende tilsyn rettet mot tjenester til eldre. Satsingen skal pågå i perioden 2010-2012 og omfatter hele tjenestetilbudet til eldre; kommunale sosial- og helsetjenester, spesialisthelsetjenester og samhandling mellom nivåene.

Omsorgsarbeid i hjemmet har stor verdi for den enkelte omsorgsmottaker og for kommunen. Ved å ivareta tjenester som korttidsopphold og avlastning bidrar det til at eldre og personer med demens lengre kan bo i egen bolig

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Sandefjord er Vestfolds mest folkerike kommune med ca 43000 innbyggere. Kommunen er organisert etter en tradisjonell hierarkisk struktur, med fire etater i tillegg til sentraladministrasjonen. Helse- og sosialetaten er organisert i seks seksjoner inkl. stab og serviceavdeling. Etatsleder er Helse- og sosialsjef Lise Tanum Aulie. Avdeling for utredning og saksbehandling har ansvar for vedtak om korttidsopphold på sykehjem, både etter sosialtjenesteloven og etter kommunehelsetjenesteloven.

Sandefjord kommune har ut fra innbyggertallet en begrenset mengde korttidsplasser ved sykehjem, men nytt sykehjem er under utbygging med planlagt oppstart i 2011.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 06.05.10. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 31. august 2010.

Intervjuer

Seks personer ble intervjuet.

Sluttmøte ble avholdt 31. august 2010.

4. Hva tilsynet omfattet

Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Virksomhetens sikring av rett saksbehandling og vedtak om korttidsopphold for hjemmeboende eldre og avlastning for omsorgsytere til hjemmeboende eldre:

Utredningsplikten: Har kommunen sørget for at saken er godt nok opplyst både når det gjelder omsorgsyters situasjon og omsorgsmottakers situasjon og hjelpebehov, før vedtak er fattet. Er omsorgsmottakers medvirkning og eventuell vurdering av samtykkekompetanse ivaretatt?

Individuell vurdering: Er det foretatt en individuell vurdering i forhold til både pasient/brukers behov og av omsorgsarbeidet, av både den objektive og subjektive omsorgsbyrden? Er det lagt vekt på utenforliggende hensyn?

Forvaltningslovens krav til vedtak: Er forvaltningslovens krav til vedtak, begrunnelse, innhold, informasjon og klageadgang fulgt?

5. Funn

Det ble ikke påvist avvik eller merknad i dette tilsynet.

Kommunen har relevante og lovrelaterte utredninger. Det er gjort individuelle vurderinger. Kommunen har rutiner og praksis for saksbehandling som tilfredsstiller lovens krav og de ansattes kompetansenivå på området er høyt.

6. Regelverk

 • Lov av 30.03.84 nr 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Lov av 02.07.99 nr 63 om pasientrettigheter
 • Lov av 19.11.82 nr 66 om helsetjenesten i kommunene
 • Lov av 13.12.91 nr 81 om sosiale tjenester
 • Lov av 10.02.67 om forvaltningssaker
 • Forskrift av 20.12.02 nr 1731 om interkontroll sosial- og helsetjenesten

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart for Helse- og sosialetaten
 • Delegasjonsreglementet
 • Rutiner for saksbehandling og beskrivelse av saksbehandlingsverktøy
 • Oversikt over tildelte tjenester for aktuelle kategorier i 2009
 • Rutiner for kvalitetssikring og styring
 • Opplæringsplaner
 • Serviceerklæring for Avdeling for utredning og saksbehandling
 • Søknadsskjema for institusjon, korttidsleilighet og dagtilbud
 • Søknadsskjema for tjenester etter sosialtjenesteloven
 • Generelle retningslinjer for avlastningstiltak
 • Generelle retningslinjer for korttidsleilighet
 • Opplæringsplan for nyansatte på området

Dokumentasjon knyttet til enkeltvedtak som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • De 10 siste vedtak om korttidsopphold hjemlet i kommunehelsetjenesteloven med den grunnlagsdokumentasjonen som ble lagt til grunn for vedtaket
 • De 10 siste vedtak om avlastning hjemlet i sosialtjenesteloven med grunnlagsdokumentene

For begge kategoriene vedtak var brukergruppen over 80 år og/eller brukere med demensdiagnose

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Vestfold:

 • Foreløpig varsel om tilsyn datert 06.05.10
 • Oversendelse av dokumentasjon og opplysninger 21.05.10
 • Program og varsel for tilsyn 14.06.10
 • Oversendelse av dokumentasjon og vedtak av 23.07.10
 • Oversendelse av foreløpig rapport 16.09.10

8. Deltakere ved tilsynet

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Linda Endrestad, Helsetilsynet i Vestfold, revisjonsleder
Randi Askjer, Helsetilsynet i Vestfold, revisor
Elisabeth Vestbakke Haugen, Helsetilsynet i Vestfold, revisor
Hege Kristin Millerud, Statens helsetilsyn, observatør