Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende område:

Institusjonens bruk av tvang overfor beboerne Tilsynet avdekket to avvik og en merknad.

Avvik:

1 Institusjonen sikrer ikke at det er styrer eller stedfortreder som beslutter kroppsvisitasjon og ransaking av rom og eiendeler

2 Institusjonen sikrer ikke at begrensninger i beboernes telefonbruk og besøk på institusjonen blir nedtegnet i tvangsprotokollen og begrunnet

Merknad:

1. Institusjonens metoder for å motivere beboerne til frivillig å dra på motivasjonsturer, kan i enkelte tilfeller anses som utilbørlig press og framstå mer som tvang enn frivillighet.

Dato: 03.06.10

Lillian Hamarsnes
revisjonsleder

Anne Askvig
revisor

 

 

Marte Ervik
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Skjerfheimkollektivet i perioden 24.02.10 — 03.06.10. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverninstitusjoner etter barnevernloven § 2-3 f.jerde ledd, bokstav c), jf. barnevernloven § 5-7.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om institusjonen har tilfredsstillende styring i forhold til regelverket som regulerer arbeidet med barn plassert i institusjon. Tilsynet omfattet bl.a. undersøkelse om:

 • aktiviteter ble utført slik som beskrevet og uttalt
 • institusjonen driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammer som myndighetene har satt.

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Skjerfheimkollektivet er en statlig barneverninstitusjon. Målgruppen er ungdom i alderen 15—18 år med alvorlige rusproblemer plassert etter barnevernloven §§ 4-26 og 4-24. Institusjonen har totalt 11 plasser. Institusjonens ansatte arbeider etter en medleverturnus og følger et faseprogram i sin metodiske behandling av ungdommene. Det legges stor vekt på familiearbeid, nettverksarbeid og integrering i normalmiljøer.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 24.02.10. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 26.05.10.

Intervjuer

4 personer ble intervjuet. Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 26.05.10.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet gjennomgang av tilsendt materiale, gjennomgang av dokumenter vi fikk under tilsynet og intervjuer av ansatte.

5. Funn

Fylkesmannen avdekket to avvik og en merknad.

Avvik nr. 1

Institusjonen sikrer ikke at det er styrer eller stedfortreder som beslutter kroppsvisitasjon og ransaking av rom og eiendeler.

Avvik fra følgende myndighetskrav: Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon § 14, første ledd:

Kroppsvisitasjon

"Styrer og stedfortreder kan, ved inntak eller under opphold i institusjon, bestemme at det skal foretas kroppsvisitasjon ved begrunnet mistanke om at beboeren oppbevarer rusmidler eller farlige gjenstander. Kroppsvisitasjon kan bare omfatte kroppens overflater. Kroppsvisitasjon skal foretas av en person av samme kjønn som beboeren."

Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon § 16, første ledd

Ransaking av rom og eiendeler

"Institusjonens styrer eller stedfortreder kan beslutte at det skal foretas ransaking beboerens rom og eiendeler ved begrunnet mistanke om at han eller hun oppbevarer rusmidler eller farlige gjenstander. Ransaking kan foretas ved inntak og under oppholdet."

Kommentar: Forskriften sier at det er styrer eller stedfortreder som kan beslutte om det skal foretas kroppsvisitasjon og/eller ransaking av rom og eiendeler. Kroppsvisitasjon og ransaking er integritetskrenkende inngrep og skal ikke foretas i større utstrekning enn formålet med bestemmelsen tilsier. Det er derfor satt vilkår om hvem i institusjonen som kan ta slike beslutninger.

Avviket bygger på følgende observasjoner: Under intervjuene ble det gitt ulike opplysninger om hvem som beslutter kroppsvisitasjon og ransaking. Institusjonens aktuelle prosedyrer var i samsvar med rettighetsforskriften, men disse ble ikke gjennomført i praksis. Opplysningene ble bekreftet av seksjonsleder.

Avvik nr 2

Institusjonen sikrer ikke at begrensninger i beboernes telefonbruk og besøk på institusjonen blir nedtegnet i tvangsprotokollen og begrunnet

Avvik fra følgende myndighetskrav:

1. Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon § 21, Besøk i institusjonen

"Institusjonen kan nekte beboeren besøk for en kort periode hvis det er nødvendig av hensyn til behandlingsopplegget. Besøk kan ikke nektes dersom det vil være urimelig overfor beboeren i det enkelte tilfellet. Det er ikke adgang til å nekte beboeren besøk av advokat, barneverntjeneste, tilsynsmyndighet, prest, armen sjelesørger eller lignende.

Vedtak om å nekte beboeren besøk skal protokollføres og begrunnes. Protokollen skal forelegges tilsynsmyndigheten."

2. Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under oppholdt i barneverninstitusjon § 22, Telefonbruk

"Institusjonen kan nekte beboeren å ha telefonkontakt eller lignende for en kort periode dersom det er nødvendig av hensyn til behandlingsopplegget. Slik kontakt kan ikke nektes dersom det vil være urimelig overfor beboeren i det enkelte tilfellet. Det er ikke adgang til å nekte beboeren å ha telefonkontakt med advokat, barneverntjeneste, tilsynsmyndighet, prest, annen sjelesørger eller lignende.

Vedtak om å nekte beboeren å ha telefonkontakt eller lignende skal protokollføres og begrunnes. Protokollen skal forelegges tilsynsmyndigheten."

3. Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon § 2, Forbud mot innskrenkninger i beboernes rettigheter

"Det kan ikke inngås avtaler med beboerne som innskrenker de rettigheter beboerne har etter denne forskriften. Det kan heller ikke fastsettes eller praktiseres husordensregler, rutiner eller lignende som innskrenker disse rettighetene."

Kommentar: I startfasen (ca 3 uker) har de ansatte tett oppfølging og kontroll med de nye ungdommene. Denne fasen har til hensikt å skape et brudd med fortiden og legge grunnlaget for et godt behandlingsresultat. I praksis blir det gjennomført begrensninger overfor beboerne i forhold til bruk av telefon, besøk på institusjonen og muligheten til å forlate institusjonen alene.

Institusjonen har en regel som sier at det ikke er anledning til å bruke mobiltelefon på institusjonens område. Forbudet gjelder både dag og natt. Beboerne må levere inn mobilene til de ansatte ved innflytting. Mobilene blir oppbevart på institusjonens kontor. Beboerne får utlevert mobilen når de forlater institusjonens område, men dette gjelder ikke for dem som er i startfasen.

I startfasen blir ungdommenes nettverk kartlagt. Det lages da en oversikt over positive og negative venner. Institusjonen ønsker ikke at beboerne skal ha kontakt med negative venner. I startfasen føres det kontroll med hvem ungdommene ringer til og hvem de har kontakt med utenfor institusjonen. Negative venner blir nektet besøk på institusjonen. Det framgikk under intervjuene at det varierer hvor strengt disse reglene blir fulgt opp av de ansatte.

Institusjonen ser på de ovennevnte begrensningene som en del av faseprogrammet og den metodiske behandlingen. Alle ungdommene blir før innflytting gjort kjent med institusjonens fasesystem og regler.

Fylkesmannen viser til Barne- og familiedepartementets rundskriv datert 21.11.05, Bruk av "faser" i barneverninstitusjoner:

"Det har vært reist spørsmål fra flere hold om bruk av "faser" i barneverninstitusjoner.

Departementet har med dette forstått at det gjelder fellesregler for beboerne i ulike faser under institusjonsoppholdet. Reglene vil ofte være strengest i starten av oppholdet, og gradvis mer lempelige jo lenger man har oppholdt seg i institusjonen. Brudd på disse reglene kan føre til nærmere fastsatte konsekvenser, herunder at man for eksempel blir ansett for å være i en fase med strengere regler enn den tiden beboeren har oppholdt seg i institusjonen skulle tilsi.

Departementet vil understreke at generelle fellesregler/rutiner som innskrenker beboernes rettigheter etter rettighetsforskriften vil være i strid med forskriften. Institusjonen kan ikke unnlate å gi beboere rettigheter/frihet de har krav på etter forskriften. Det må også innenfor en slik "fase­tenkning" foretas konkrete og individuelle vurderinger i forhold til den enkelte beboer for at det skal kunne gjøres inngrep i beboernes rettigheter. For eksempel vil ikke alle beboere kunne nektes å gå utenfor institusjonens område uten en nærmere konkret og individuell vurdering. Et annet eksempel på en regel som vil være i strid med dette prinsippet er at mobiltelefon nektes tatt med og brukt i den første tiden under institusjonsoppholdet. Bruk av "faser" under institusjonsoppholdet krever således en særlig bevissthet rundt anvendelsen av denne tenkningen/metoden overfor enkeltbeboere for at det ikke skal oppstå tvil om at de interne reglene/rutinene anvendes i samsvar med rettighetsforskriftens formål og enkeltbestemmelser."

I merknader til rettighetsforskriften framgår følgende angående besøksnekt:

Etter rettighetsforskriften § 21 kan besøk nektes for en kort periode dersom det er nødvendig av hensyn til beboernes behandlingsopplegg. Dette er en snever unntaksregel som skal anvendes med forsiktighet. Det vil særlig være aktuelt å nekte beboeren besøk av personer fra miljøer som vil kunne ha en uheldig innvirkning på behandlingen. Vedtak om å nekte besøk skal protokollføres og begrunnes.

Med henvisning til ovenstående har institusjonen anledning til å nekte besøk og telefonkontakt i en kort periode. Forutsetningen er at institusjonen foretar en individuell vurdering og at begrensningene protokollføres og begrunnes. Institusjonen plikter å opplyse beboeme om deres klagemulighet når institusjonen begrenser beboernes rettigheter.

Avviket b er å føl ende observas'oner: I institusjonens håndbok beskrives innholdet i de enkelte fasene i behandlingsopplegget. Flere av fasene inneholder muligheter for å iverksette begrensninger i beboernes rettigheter. Under intervjuene ble det opplyst at alle beboerne har en eller flere begrensninger i de to første fasene i faseprogrammet. Dette gjelder særlig bruk av telefon, besøk på institusjonen og i adgangen til å forlate institusjonen alene. Det ble også opplyst at det ikke blir utarbeidet tvangsprotokoll ved nedrykk i fasesystemet som kan innebære nye begrensninger for den det gjelder.

Ved gjennomgang av tvangsprotokollen framkom det at institusjonen hadde protokollført og begrunnet begrensninger i adgangen til å bevege seg utenfor institusjonens område for flere nye beboere, mens det manglet tvangsprotokoller for begrensninger i telefonbruk og besøk på institusjonen.

Merknad:

Institusjonens metoder for å motivere beboerne til frivillig å dra på motivasjonsturer, kan i enkelte tilfeller anses som utilbørlig press og framstå mer som tvang enn frivillighet.

Kommentar: I institusjonens håndbok omtales institusjonens bruk av motivasjonsturer. Hensikten med motivasjonsturer er å stanse eller demme opp for en negativ utvikling og snu den i en positiv retning. Institusjonen erfarer at motivasjonsturer kan være en god løsning når en beboer har ruset seg, rømt og oppleves som truende og voldelig.

I henhold til tidligere uttalelser fra Barne- og familiedepartementet kan motivasjonsturer kun gjennomføres når beboerne samtykker. Institusjonen kan gjennom samtale og motivering prøve å fa beboeren til å samtykke.

Under intervjuene framgikk det at ved sterk motstand/uvilje hos beboeren til å dra på tur, brukte de ansatte lang tid på motiveringsarbeide. Det ble også uttalt at ansatte til slutt ikke ga beboeren noe valg og sa at han/hun måtte bli med på tur. Det ble også fortalt om en situasjon der de ansatte låste døra til institusjonen mens beboeren sto ute på tunet. Det ble også fortalt om situasjoner der ansatte og beboere overnattet i bilen dersom beboerne nektet å bli med bort til hytta og de ansatte ikke ville kjøre tilbake til institusjonen.

Fylkesmannen vurderer at institusjonens metoder for å få gjennomført motivasjonsturer i enkelte situasjoner anses som utilbørlig press og kan skape sterk tvil om beboernes reelle samtykke.

6. Regelverk

 • Lov om barneverntjenester
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon
 • Forskrift om tilsyn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling
 • Forskrift om kvalitet i barneverninstitusjoner

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Grunnlagsdokumenter og rutinebeskrivelser
 • Oversikt over ansatte
 • Tidligere tilsynsrapporter
 • Tidligere klagesaker
 • Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:
 • Individuelle vedtak etter §§ 6, 7, og 9.
 • Tvangsprotokoller for alle beboerne i de 2 første månedene av oppholdet
 • Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:
 • Varsel om tilsyn
 • Oversendelse av dokumenter
 • Rapport

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Linda Hiis

Seksjonssjef

x

x

x

Grunde Halvorsen

Konst. ledende miljøterapeut

x

x

x

Anette Green

Miljøterapeutt

x

x

x

Kari Rosenløw

Miljøterapeut

x

x

x

Reidun Green

Kontorsjef

   

x

Fra tilsynsmyndighetene deltok: Lillian Hamarsnes, Marte C. Ervik og Anne Askvig, med førstnevnte som revisjonsleder.