Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende område:

Institusjonens bruk av tvang overfor beboerne

Tilsynet avdekket et avvik.

Avvik:

Institusjonen sikrer ikke at begrensninger i beboernes rett til fri bruk av telefon og til å bevege seg fritt under innkjøringsleieren blir nedtegnet i tvangsprotokoll og begrunnet, jf rettighetsforskriften §§ 22 og 23.

Dato: 31.08.10

Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Stiftelsen Klokkergården, avdeling Stokkekollektivet i perioden 24.02.10 —27.08.10. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverninstitusjoner etter barnevernloven § 2-3 fjerde ledd, bokstav c, jf. barnevernloven § 5-7.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om institusjonen har tilfredsstillende styring i forhold til regelverket som regulerer arbeidet med barn plassert i institusjon. Tilsynet omfattet bl.a. undersøkelse om:

 • aktiviteter ble utført slik som beskrevet og uttalt
 • institusjonen driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammer som myndighetene har satt.

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring.

Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Stiftelsen Klokkergården er en ideell organisasjon med formål å rehabilitere ungdom med rus- og atferdsproblemer. Målgruppen er ungdom fra 13 års alder som plasseres i henhold til barnevernloven. Stiftelsen har totalt ca 60 plasser i ulike avdelinger. Stokkekollektivet er godkjent med 3 plasser.

Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 24.02.10. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 26.08.10.

Intervjuer

4 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet

Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 26.08.10.

Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet gjennomgang av tilsendt materiale, gjennomgang av dokumenter vi fikk under tilsynet og intervjuer av ansatte. '

Funn

Fylkesmannen avdekket et avvik.

Avvik nr. 1

Institusjonen sikrer ikke at begrensninger i beboernes rett til fri bruk av telefon og til å bevege seg fritt under innkjoringsleieren blir nedtegnet i tvangsprotokoll og begrunnet, jf rettighetsforskriften §§ 22 og 23.

Avvik fra følende myndighetskrav:

1. Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under oppholdt i barneverninstitusjon § 22, Telefonbruk

"Institusjonen kan nekte beboeren å ha telefonkontakt eller lignende for en kort periode dersom det er nødvendig av hensyn til behandlingsopplegget. Slik kontakt kan ikke nektes dersom det vil være urimelig overfor beboeren i det enkelte tilfellet. Det er ikke adgang til å nekte beboeren å ha telefonkontakt med advokat, barneverntjeneste, tilsynsmyndighet, prest, annen sjelesørger eller lignende.

Vedtak om å nekte beboeren å ha telefonkontakt eller lignende skal protokollføres og begmnnes. Protokollen skal forelegges tilsynsmyndigheten."

2. Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under oppholdt i barneverninstitusjon § 23, Begrensninger i adgangen til å bevege seg utenfor institusjonens område

"Institusjonen kan begrense beboerens adgang til å forlate institusjonsområdet i den utstrekning det er nødvendig ut fra formålet med plasseringen. Begrensninger i adgangen til å bevege seg utenfor institusjonens område skal protokollføres og begrunnes. Protokollen skal forelegges tilsynsmyndigheten."

Kommentar: Når ungdom får tilbud om plass på Stokkekollektivet starter plasseringen med en felles innkjøringsleir på Breisjøseter. Innkjøringsleiren er beboernes første møte med kollektivet. Leieren varer i ca 14 dager.

På innkjøringsleieren får ingen av beboerne beholde sine mobiltelefoner. Videre har institusjonen en regel som sier at ungdommer på leir til enhver tid skal ha følge av voksne. Beboerne er hele tiden sammen med voksne. Praktisk løses dette ved at beboerne får fra morgenen av, vite hvem av de voksne de skal gå i arbeidslag med. I tillegg deler de rom med de voksne. Etter arbeidslag drar alle på tur. Lengden på disse turene varieres. De trenger trening til f:jellmarsen, som er avslutning på innkjøringsleiren. I starten av innkjøringsleiren spiser alle lunsj inne i hytta. Men etter hvert som disse turene blir lengre spiser alle lunsj ute i det fri. Etter tilbakekomst fra turen er det middag og kveldssamling.

Institusjonen har en skriftlig prosedyre som omhandler kroppsvisitasjon, prosedyre nr. 3.1.5. Kroppsvisitasjon. Her er det beskrevet at ungdommene skal være informert om at ved inntak skal de være sluset før ankomst. Ungdommene skal kle av seg og klærne skal vaskes av voksne. Videre står det at det skal fattes enkeltvedtak og skrive tvangsprotokoll.

Avviket b er å føl ende observas'oner: Under intervjuene forteller miljøarbeiderne at alle beboeme må levere mobilene når de er på innkjøringsleir. Videre har alle beboerne følge av voksen hele tiden. De aller fleste beboerne blir kroppsvisitert og bagasjen deres blir gjennomgått. Ansatte gjennomgår bagasjen fordi de merker alle klærne med beboernes navn. De ansatte beskriver praksis slik at det ikke alltid blir foretatt ransaking og kroppsvisitasjon, det kommer an på hvor beboeren kommer fra. Hvis en beboer kommer fra en annen avdeling av Klokkergården, f eks Torpet, og det ikke har vært grunn til å anta at det foreligger en begrunnet mistanke til rusing eller oppbevaring av rus, blir det ikke foretatt kroppsvisitasjon eller ransaking. De intervjuede forteller alle sammen at det skrives tvangsprotokoll på disse begrensningene.

Fylkesmannen ba om en oversikt over hvilke faser to navngitte beboere hadde vært i, fra inntaket til dagens dato eller utskriving. Vi ba om tidfestelse for aIle fasene, dato med varighet for alle fasenedrykk samt alle tvangsprotokollene for begge to, inkludert protokollene fra innkjøringsleieren. Ved gjennomgang av tvangsprotokollene fant vi ingen protokoller for telefonbegrensningene og begrensning i adgangen til å bevege seg utenfor institusjonens område, som omhandlet tiden de var på innkjøringsleiren.

Regelverk

 • Lov om barneverntjenester
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon
 • Forskrift om tilsyn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling
 • Forskrift om kvalitet i barneverninstitusjoner

Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

Grunnlagsdokumenter og rutinebeskrivelser

 • Oversikt over ansatte
 • Tidligere tilsynsrapporter
 • Tidligere klagesaker

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Oversikt over fasene og for hvilke tidsperioder to navngitte beboere har vært i siden de kom til stiftelsen Klokkergården og frem til 26.08.10 eller til utskrivelse.
  - Vi ba om alle tvangsprotokollene for disse to, også de som gjaldt for innkjøringsleiren.
 • Institusjonens husregler

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn
 • Oversendelse av dokumenter
 • Rapport

Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Marte C. Ervik og Anne Askvig, med sistnevnte som revisjonsleder. Vi hadde med en nyansatt rådgiver, Svein Ivar Fiane som observatør.