Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Virksomhetens sikring av rett saksbehandling og vedtak om korttidsopphold for hjemmeboende eldre og avlastning for omsorgsytere til hjemmeboende eldre:

Utredningsplikten: Har kommunen sørget for at saken er godt nok opplyst både når det gjelder omsorgsyters situasjon og omsorgsmottakers situasjon og hjelpebehov, før vedtak er fattet. Er omsorgsmottakers medvirkning og eventuell vurdering av samtykkekompetanse ivaretatt?

Individuell vurdering: Er det foretatt en individuell vurdering i forhold til både pasient/brukers behov og av omsorgsarbeidet, av både den objektive og subjektive omsorgsbyrden? Er det lagt vekt på utenforliggende hensyn?

Forvaltningslovens krav til vedtak: Er forvaltningslovens krav til vedtak, begrunnelse, innhold, informasjon og klageadgang fulgt?

Under tilsynet ble det funnet ett avvik:

 • Virksomheten sikrer ikke at det foretas en individuell vurdering, og at det fattes vedtak uten ugrunnet opphold

Dato: 30.10.10

Linda Endrestad
revisjonsleder
Lisbeth Øverjordet
revisor

 

 

Randi Askjer
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Tønsberg kommune, Fagenhet helse og omsorg, herunder forvaltning helse og sosial, virksomhet hjemmetjenster 18.05.10 - 30.10.10. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Vestfold gjennomfører i inneværende år.

Tilsynet inngår som en del av landsomfattende tilsyn rettet mot tjenester til eldre. Satsingen skal pågå i en periode på tre år (2010-2012) og omfatter hele tjenestetilbudet til eldre; kommunale sosial- og helsetjenester, spesialisthelsetjenester og samhandling mellom nivåene.

Omsorgsarbeid i hjemmet har stor verdi for den enkelte omsorgsmottaker og for kommunen. Ved å ivareta tjenester som korttidsopphold og avlastning bidrar det til at eldre og personer med demens lengre kan bo i egen bolig

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Tønsberg kommunes administrasjon er organisert etter tonivåmodellen, med 36 virksomheter og 7 fagenheter. Rådmannen har tre kommunaldirektører i sin ledergruppe. Fagenhetene er en del av rådmannens stab.

Seksjon Forvaltning helse og sosial har ansvar for utredning, saksbehandling og vedtak om avlastning for omsorgsytere til hjemmeboende eldre etter både sosialtjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven.

Det er et sentralt tildelingsutvalg (STUI) som tildeler langtids- og korttidsopphold etter vurdering og dokumentasjon av behov i seksjon Forvaltning helse og sosial.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 18.05.10. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 16. september 2010.

Intervjuer

Fem personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått før og under tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 16. september 2010.

4. Hva tilsynet omfattet

Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Virksomhetens sikring av rett saksbehandling og vedtak om korttidsopphold for hjemmeboende eldre og avlastning for omsorgsytere til hjemmeboende eldre:

Utredningsplikten: Har kommunen sørget for at saken er godt nok opplyst både når det gjelder omsorgsyters situasjon og omsorgsmottakers situasjon og hjelpebehov, før vedtak er fattet. Er omsorgsmottakers medvirkning og eventuell vurdering av samtykkekompetanse ivaretatt?

Individuell vurdering: Er det foretatt en individuell vurdering i forhold til både pasient/brukers behov og av omsorgsarbeidet, av både den objektive og subjektive omsorgsbyrden? Er det lagt vekt på utenforliggende hensyn?

Forvaltningslovens krav til vedtak: Er forvaltningslovens krav til vedtak, begrunnelse, innhold, informasjon og klageadgang fulgt?

5. Funn

Under tilsynet ble det funnet ett avvik:

Virksomheten sikrer ikke at det foretas en individuell vurdering, og at det fattes vedtak uten ugrunnet opphold

Dette er brudd på følgende myndighetskrav:

 • Forvaltningsloven §§11a og kap IV og V. Jf sosialtjenesteloven § 4-3, jf. § 4-2 bokstav b og pasientrettighetsloven
  Jf. forskrift om internkontroll § 4

Avvikene bygger på følgende observasjoner:

 • Det foretas ikke en tilstrekkelig individuell vurdering som grunnlag for vedtaket. Tildeling av tjenester styres i flere saker av kommunens kapasitet og tilgjengelighet til avlastnings- og korttidsplasser
 • Det er uklart hvem som har avgjørelsesmyndigheten for beslutningene om innvilgelse og avslag på korttidsplasser
 • Vedtak fattes ikke umiddelbart etter at en sak er ferdig utredet. Dette gjelder når det er behov for korttidsplass/avlastning, men hvor det ikke er tilgjengelig plass
 • Det fremgår ikke at det fattes vedtak om midlertidig økte tjenester i hjemmet, der hvor det ikke kan gis korttidsopphold umiddelbart
 • Saksbehandlingstiden vurderes ikke alltid som forsvarlig ut fra behovet for tjenester
 • Foreløpig svar sendes fra i sommer ut fortløpende, men det er ikke foretatt en individuell vurdering i forhold til saksbehandlingstid
 • Foreløpig svar inneholder ikke riktig begrunnelse for saksbehandlingstid

6. Regelverk

 • Lov av 30.03.84 nr 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Lov av 02.07.99 nr 63 om pasientrettigheter
 • Lov av 19.11.82 nr 66 om helsetjenesten i kommunene
 • Lov av 13.12.91 nr 81 om sosiale tjenester
 • Lov av 10.02.67 om forvaltningssaker
 • Forskrift av 20.12.02 nr 1731 om interkontroll sosial- og helsetjenesten

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Kommunens organisering av aktuelle tjenester
 • Rutiner for saksbehandling
 • Rutiner for kvalitetssikring
 • Oversikt over tildelte tjenester innen begge kategorier for 2009
 • Rutiner for avviksbehandling

Dokumentasjon knyttet til enkeltvedtak som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • De 10 siste vedtak om korttidsopphold hjemlet i kommunehelsetjenesteloven, med den grunnlagsdokumentasjonen som ble lagt til grunn for vedtaket
 • De 10 siste vedtak om avlastning hjemlet i sosialtjenesteloven, med grunnlagsdokumentene

For begge kategoriene vedtak var brukergruppen over 80 år og/eller brukere med demensdiagnose

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Vestfold:

 • Foreløpig varsel om tilsyn datert 18.05.10
 • Oversendelse av dokumentasjon og opplysninger 16.07.10
 • Program og varsel for tilsyn 06.08.10
 • Oversendelse av dokumentasjon og vedtak av 31.08.10
 • Oversendelse av foreløpig rapport 30.09.10
 • Tilbakemelding fra kommunen, brev av 20.10.10

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Linda Endrestad, Helsetilsynet i Vestfold, revisjonsleder

Randi Askjer, Helsetilsynet i Vestfold, revisor

Lisbeth Øverjordet, Helsetilsynet i Vestfold, revisor