Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

 

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Institusjonens internkontroll med spesiell oppmerksomhet knyttet til institusjonens vern om personlige integritet.

Dato: 31.08.11

Anne Askvig
revisjonsleder
Cathrine Leistad
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Stiftelsen Klokkergården, avdeling Stokkekollektivet i perioden 27.04.11 – 26.08.11. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med den kommunale barnevernstjenesten etter barnevernloven § 2-3 fjerde ledd.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Stiftelsen Klokkergården ble etablert høsten 1980. I dag består stiftelsen av 10 avdelinger i fem fylker. Stiftelsen har en felles administrasjon i Oslo.

Avdeling Stokkekollektivet ble etablert i 2005. Den er i dag godkjent for inntil fem plasser.

Stiftelsen Klokkergården driver sin virksomhet med utgangspunkt i bo- og levefelleskap. De voksne bor og lever sammen med ungdommene.

Stiftelsen har bygget virksomheten på de grunnleggende elementene til kollektivbevegelsen. Det faglige arbeidet er bygget på medleverskap, gruppebehandling og et faseprogram som grunnlag for det metodiske arbeidet med ungdommene.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 27.04.11. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Intervju av beboere
To beboere ble intervjuet den 18.08.11.

Åpningsmøte ble avholdt 26.08.11.

Intervjuer

5 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 26.08.11.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet gjennomgang av tilsendte dokumenter, gjennomgang av dokumenter vi fikk under tilsynet og intervjuer av ansatte.

5. Funn

Det ble ikke funnet avvik i dette tilsynet.

6. Regelverk

Lov om barneverntjenester § 2-3 fjerde ledd bokstav c og § 5-7

 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon
 • Forskrift om tilsyn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling
 • Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Institusjonsplan
 • Stokkekollektivet basisdokument – Håndbok
 • Stokkekollektivet basisdokument - Fag
 • Oversikt over ansatte
 • Husregler
 • Plasseringsvedtak og tiltaksplaner for de plasserte beboerne

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

Kopi av en brukerundersøkelse

 • Kopi av kartleggingen av de ansattes kompetanse
 • Opplæringsplan for Stokkekollektivet
 • Opplæringsplaner for den enkelte
 • Kopi av årsplan for 2011
 • Kopi av siste årsrapport

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn
 • Oversendelse av dokumenter
 • Oversendelse av program for dagen
 • Oversendelse av verifikasjonsliste
 • Rapport

8. Deltaker ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Hilde Bergstå

Daglig leder (fra 01.09.11)

X

X

X

Elisabeth Hammersvik

Daglig leder (slutter 01.09.11)

X

X

X

Johan Larsen

Miljøarbeider

X

X

X

Heidi Østvold

Miljøterapeut

X

X

X

Hanne Kirsti Wallberg

Miljøarbeider

X

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Cathrine Leistad og Anne Askvig