Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Innledning

Rapporten er utarbeidet etter uanmeldt tilsyn i Nøtterøy kommune den 7. desember 2011. Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2 og lov om helsetjenester i kommunene § 6-3.

Tilsynet inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet for Helsetilsynet i Vestfold og Fylkesmannen i Vestfold i inneværende år. Formålet med tilsynet er å undersøke om virksomheten ivaretar pasientenes bevegelsesfrihet og overholder kravene i pasientrettighetsloven kapittel 4A..

Myndighetskrav og avgrensning av tilsynet

Ved tilsynet har vi undersøkt:

  • om beboernes rett til å bevege seg fritt var ivaretatt
  • om det var fattet vedtak etter pasientrettighetsloven kapittel 4A der pasientenes bevegelsesfrihet er innskrenket

Beboernes rett til å bevege seg fritt

Pasienter ved sykehjem har den samme rett som alle andre til å bevege seg fritt. Alle tiltak som begrenser denne bevegelsesfriheten mot pasientens uttrykkelige eller antatte vilje, vil som utgangspunkt innebære tvangsbruk. Tvangsreglene omfatter derfor alle tiltak som blir brukt for å overvinne eller omgå motstand fra pasienten. De gjelder dermed også tiltak som er gjennomført for å unngå at pasienten uttrykker verbal eller fysisk motstand.

Ved tilsynet har vi sett på to former for tiltak som kan være brukt for å overvinne eller omgå motstand fra pasienten: Tiltak for tilbakeholdelse i sykehjemmet og tiltak som innskrenker pasientenes mulighet til å bevege seg innenfor sykehjemmets områder. Vi har avgrenset tilsynet til hindringer i tilknytning til dører og lignende passasjer. Vi har ikke sett på bruk av sengehest, belte, alarm eller lignende bevegelseshindrende tiltak. Vi har heller ikke gjort en isolert vurdering av om de ansattes kommunikasjon med og adferd overfor pasientene er innrettet på å omgå motstand, og dermed innebærer tvangsbruk.

Tilbakeholdelse er alle tiltak som hindrer pasienten i å forlate sykehjemmet. Retten til å forlate sykehjemmet er ubetinget for pasienter som ikke har fått sin bevegelsesfrihet innskrenket gjennom vedtak om tilbakeholdelse. Det er dermed et krav at det foreligger minst en passasje som fører pasienten helt ut til et offentlig område utenfor sykehjemmet. Denne passasjen må være slik at den ikke innebærer at noen blir holdt tilbake i sykehjemmet mot sin uttrykkelige eller antatte vilje.

Vi har også undersøkt hindringer for passasje innenfor sykehjemmets bygningsdeler og tilhørende områder utenfor. Retten til å bevege seg innenfor disse områdene vil imidlertid ikke være ubetinget. Det vesentlige er at pasientene skal ha den samme selvbestemmelsesretten som enhver annen. Tiltak de fleste vil anse som rimelige begrensninger av bevegelsesfriheten i et sykehjem, vil ikke innebære tvangsbruk. Det sentrale vurderingstemaet vil i denne sammenhengen være om en funksjonsfrisk person ville opplevd frihetsinnskrenkningen som fysisk eller psykisk ubehagelig. Som et minstekrav har vi lagt til grunn at pasientene bør ha fri adgang til sine egne beboelsesrom (inkludert bad/wc), felles oppholdsrom og kjøkken. Det vil ut over dette måtte gjøres en konkret vurdering av hva som er rimelige begrensninger av bevegelsesfriheten i det enkelte sykefUem.

Avgjørelsen av om det foreligger fri passasje ut av og innenfor sykehjemmet vil i noen tilfeller være avhengig av et skjønn. Det sentrale vurderingstemaet er i denne sammenhengen om alle pasientene har en reell mulighet til å forlate sykehjemmet og bevege seg til de delene av sykehjemmet de skal ha adgang til. Nødvendige passasjer må dermed både være rimelig lett å orientere seg fram til og gjennom, å forstå og fysisk forsere. Dersom pasientene ikke kan benytte seg av disse passasjene på egen hånd, må det være godtgjort at pasientenes bevegelsesfrihet er ivaretatt ved bistand fra de ansatte.

Vedtak om innskrenkning av bevegelsesfrihet

Det er grunn til å understreke at tvangsreglene ikke bare skal begrense bruken av tvang, men også sørge for at det ytes nødvendig helsehjelp for å hindre vesentlig helseskade. Sykehjemmet må dermed alltid gjøre en individuell og konkret vurdering av om det er nødvendig å innskrenke den enkelte pasients bevegelsesfrihet. Det avgjørende er at det i den forbindelse må fattes et vedtak om tvangsbruk overfor hver enkelt pasient som rar sin bevegelsesfrihet innskrenket.

Vilkårene for dette fremgår av pasientrettighetsloven kapittel 4A. Reglene gjelder bare personer som mangler samtykkekompetanse. Et sentralt vilkår er at unnlatelse av å innskrenke bevegelsesfriheten kan føre til vesentlig helseskade for pasienten. Dette er et strengt vilkår, som må vurderes av helsepersonellet etter et medisinskfaglig skjønn. Det er også krav til saksbehandling og hvem som kan fatte vedtak om tvang.

Ved tilsynet har vi bare vurdert om det foreligger gyldige vedtak etter dette regelverket der vi har sett at det er iverksatt bevegelseshindrende tiltak som innebærer tvangsbruk. Vi har ikke foretatt en individuell vurdering av den enkelte pasient. Dermed har vi ikke undersøkt om noen av pasientene var i en slik helsetilstand at deres bevegelsesfrihet burde vært innskrenket.

Beskrivelse av virksomheten

Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter er et sykehjem for personer som har demens. Sykehjemmet har 22 døgnplasser fordelt på 3 bogrupper, gruppe 1, 2 og 3.

Sykehjemmet hadde på tilsynstidspunktet ett gjeldende vedtak om tilbakeholdelse.

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet har omfattet følgende aktiviteter:

  • generelt varsel fra Helsetilsynet og Fylkesmannen i Vestfold av 13. september 2011 til alle kommunene i Vestfold hvor det varsles uanmeldte tilsyn i løpet av året
  • telefonoppringning til virksomheten ca. halv time før ankomst
  • gjennomføring av tilsynet på sykehjemmet

Tilsynet på sykehjemmet ble gjennomført ved inspeksjon og kontroll av passasjer som ledet ut av sykehjemmet og til sykehjemmets ulike bygningsdeler og tilhørende uteområder. Vi hadde også samtaler med ansatte ved sykehjemmet.

Tilsynsrapporten omhandler bare avviket knyttet til de myndighetskrav som tilsynet er avgrenset til. Rapporten gir dermed ikke en fullstendig vurdering av virksomhetens gjennomføring av tvangsreglene i pasientrettighetsloven kapittel 4A. Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt ieller i medhold av lov eller forskrift.

Funn

Tilsynet avdekket følgende avvik:

Avvik 1:

Pasienter blir tilbakeholdt uten at det er fattet vedtak etter pasientrettighetsloven kapittel 4A. Avviket baserer seg på følgende observasjoner:

  • Utgangsdører er stengt med kodelås. Det er ikke godtgjort at pasientenes bevegelsesfrihet er ivaretatt fullt ut ved bistand fra personalet.
  • Det er utgangsdører fra avdelingene til sansehage som i vinterhalvåret har åpningsanordninger fra kl. 16.00 som ikke kan åpnes fra innsiden av alle pasientene. Det er ikke godtgjort at pasientenes bevegelsesfrihet fullt ut er ivaretatt ved bistand fra personalet.
  • Hageport er låst uten at det er alternative passasjer som alle pasientene kan benytte for å komme reg videre fra sansehage til områder utenfor.

Avvik 2:

Ikke alle pasienter har fri passasje til områder av sykehjemmet de skal ha tilgang til.

Avviket baserer seg på følgende observasjoner:

  • Dør inn til kjøkken i avdeling ler låst hele døgnet. Det er ikke godtgjort at pasientenes bevegelsesfrihet er ivaretatt ved bistand fra personalet.

Tilsynet ble gjennomført av: Petter Kirkeby, revisor, Lise Jebsen, revisjonsleder

Tilsynet snakket med: Astri Bauger, Irma Elisabeth Olsen, Lisbeth Aagre, Kjerstin Bjønnes, Pernille M. Røisgård, Kari Nielsen

Med hilsen

Helsetilsynet i Vestfold

Lise Jebsen
revisjonsleder

Petter Kirkeby
revisor