Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Institusjonens vern om beboernes personlige integritet

Tilsynet har under temaet hatt fokus på barns rett til medvirkning.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om institusjonen ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll på det aktuelle tilsynsområdet.

Under tilsynet ble det ikke avdekket avvik eller merknad.

Dato: 31.10.11

Lillian Hamarsnes
revisjonsleder

Svein Fiane
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Skjerfheimkollektivet. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverninstitusjoner etter barnevernloven § 2-3 fjerde ledd c).

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.<

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Skjerfheimkollektivet en del av det statlige tiltaksapparatet i Bufetat region sør. Institusjonen har 21 ansatte og sentralt i kollektivet står medleverskapet. Det vil si at de ansatte bor og lever sammen med ungdommene i de arbeidsukene de er på institusjonen. Institusjonen har 11 plasser + en hybel og en treningsfamilie og tar imot ungdommer med rus og atferdsproblemer i alderen 15 – 18 år. Beboerne er fordelt på 3 hus.

Grunntanken bak medleverskapet er at tette bånd mellom unge og voksne legger grunnlaget for deltakelse i et fellesskap preget av åpenhet, ærlighet og respekt. Institusjonen arbeider etter et fasesystem. Fasene er et viktig virkemiddel i behandlingen og består av startfasen, innsiktsfasen, forandringsfasen og stabiliseringsfasen. Tidsrommet som er knyttet til fasene er ikke uttrykk for en fastlagt ramme, men vurderes individuelt. Behandlingen foregår mye i samtalegrupper og enkeltsamtaler der ungdommene bevisstgjøres i hva de bør endre i sin måte å være på og hvordan.

 3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble 27.04.11. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag. 

Åpningsmøte ble avholdt 13.10.11

Intervjuer

Fire personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag. 

Sluttmøte ble 13.10.11.

 

4.  Hva tilsynet omfattet

Tilsynet har hatt som hovedtema å undersøke om institusjonen har etablert et system som ivaretar beboernes personlige integritet. Det har særlig blitt fokusert på beboernes mulighet til å påvirke sitt dagligliv på institusjonen. Tema som er blitt berørt er husregler, beboernes samvær med andre på og utenfor institusjonen, fritidsaktiviteter, bruk av lommepenger, kontakten med de ansatte og hvilke begrensninger som blir benyttet overfor beboerne. I tillegg har det vært fokusert på hvilke møtepunkter institusjonen har tilrettelagt for samtaler med den enkelte beboer og beboerne samlet.

I tillegg ble det vektlagt hvordan institusjonen ivaretar sitt ansvar for opplæring og veiledning av ansatte og institusjonens system for å melde avvik og gjennomføre forbedringer.

 

5. Funn

Under tilsynet ble det ikke funnet avvik eller merknader.

6. Regelverk

 • Lov om barneverntjenester § 2-3 fjerde ledd, bokstav c) og § 5-7
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon
 • Forskrift om tilsyn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling
 • Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner

7.  Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

Institusjonsplan og personalhåndbok med følgende innhold:

 • Organisasjonskart
 • Organisering av ansvarsområder – arbeidsbeskrivelser
 • Stillingsbeskrivelser
 • Oversikt over ansatte
 • Faglig og metodisk forankring
 • Faste møter
 • Prosedyrer og rutiner
 • Veiledning for ansatte
 • Brukerundersøkelser
 • System for internkontroll

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Kopi av brukerundersøkelser
 • Plan for grunnopplæring for nyansatte
 • Plan for internundervisning
 • Referater fra husmøter
 • Plan for fritidsaktiviteter

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn
 • Oversendelse av dokumenter
 • tilsynsrapport

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Anette Gren

seksjonssjef

X

X

X

Fredrik Lange-Nielsen

enhetsleder

X

 

X

Camilla Kristoffersen

miljøarbeider

X

X

X

Sille Pedersen

miljøarbeider

X

X

X

Kjetil Jensen

miljøarbeider

X

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Svein Fiane og Lillian Hamarsnes