Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Vestfold gjennomførte 17. april 2012 tilsyn med kommunens arbeid på samfunnssikkerhetsområdet, herunder også planverk knyttet til helse- og sosialområdet, smittevern og pandemi.

Oppfølging av tilsynet:

I dette tilsynet ble det ikke funnet avvik fra lov eller forskrift. Tilsynet er derfor avsluttet.

1. Innledning

I henhold til Fylkesmannens embetsoppdrag fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal Fylkesmannen veilede og føre tilsyn med samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i kommunene.

Fylkesmannen skal videre føre tilsyn med kommunens helsemessige- og sosiale beredskapsplanlegging med kommunespesifikke ROS-analyser.

Fylkesmannen skal bidra til bevisstgjøring omkring kommunens ansvar i forhold til håndtering, informasjon og oppfølging ved uønskede hendelser, og skal være pådriver for at nøkkelpersoner i kommunene/etatene involveres i planarbeidet.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Lardal kommune er en liten innlandskommune med ca 2500 innbyggere. Både Numedalslågen og RV40 går gjennom kommunen og bosetting er hovedsakelig langs disse landemerkene. Kommunen har store skog- og landbruksarealer. For øvrig lett industri og ulik næringsvirksomhet med bl.a. turisme knyttet til fiske og skianlegg. Kommunen er godt utbygget med tanke på barnehage, skole og helse- og omsorgstjenester med eget sykehjem og legesenter. Kommunen har en del arealer langs elveleiet som kan være utsatt for ras også pga. kvikkleire.

3. Gjennomføring

 • Spørreskjema ifb med kommunetilsyn innenfor samfunnssikkerhet og beredskap, utsendt med varsel om tilsyn. Skjema ble benyttet i forhold til utarbeidelse av spørsmålsmatriser
 • Dokumentgjennomgang i forkant av tilsynet
  -  Kommuneplan – langsiktig del 2005-2014
  - Smittevernplan, revidert 18.03.2012
  - Krise-beredskapsplan vedtatt 13.03.2012
  - Sosial-og helse-beredskapsplan, delplan til kommunens krise-og beredskapsplan, revidert 09.11.06
 • Tilsyn med åpningsmøte, intervjuer og sluttmøte.

4. Hva tilsynet omfattet

Samfunnssikkerhet og beredskap med fokus på planverk, ROS-analyser og kriseledelse.

Tilsynsteamet var sammensatt av representanter fra Fylkesmannens Miljø- og samfunnssikkerhetsavdeling og Helse- og Sosialavdeling:

 • Johan Christian Haugan, seniorrådgiver, revisjonsleder
 • Per Schjelderup, ass.fylkeslege, revisor
 • Solveig Thorød, førstekonsulent, revisor

5. Funn

Det ble ikke påvist avvik fra gjeldende regelverk ved tilsynet. Aktuelle planer var oppdatert i forhold til varslingslister m.m.

Det ble på sluttmøtet gitt veiledning i forhold til det videre arbeid med oppfølging av beredskaps-arbeidet i kommunen.

 • Behov for å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) for kommunens virksomheter som grunnlag for revisjon av kommunens overordnede ROS. Plan for kriseledelsen revideres med utgangspunkt i de funn som er gjort, og nødvendige risikoreduserende tiltak iverksettes.
 • Det er viktig å involvere kommunelegen i beredskapsarbeidet.
 • IK systemene må utformes slik at de ivaretar oppfølgingen av planverket på en bedre måte.
 • Fylkesmannen anbefaler kommunen å benytte krisestøtteverktøyet CIM til arbeidet med ROS-analyser og som krisehåndteringsverktøy. Dette gir arbeidet struktur og det gir kommunen en god oversikt over arbeidet som er gjort innenfor samfunnssikkerhet- og beredskap.
 • Fokus på beredskap i opplæringssammenheng.
 • IK knyttet til planleggingsarbeidet
  - Sikre relevant fagkompetanse i planarbeidet
  - Oppfølging av planarbeidet, frister for revisjon, styringsinfo./rapporteringer
  - Egeninitierte øvelser
  - Møtevirksomhet kriseledelse/beredskapsråd
 • Politisk bevisstgjøring i forhold til tiltak knyttet til beredskapsarbeidet.
 • Fylkesmannen ber om at Lardal kommune vurderer å vitalisere arbeidet i beredskapsrådet som konsultativt organ under hendelser og som faglig støtteorgan i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

6. Regelverk

Myndighetskrav som står sentralt i forbindelse med tilsynet:

 • Lov av 25.06.2010 nr 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret §§ 14 og 15
 • Lov av 24.06.2011 om kommunale helse- og omsorgstjenester med mer kap 5 §§ 5-2
 • Lov av 23.07.2000 nr 56 om helsemessig og sosial beredskap
 • Lov av 02.06.1999 om helsepersonell
 • Lov av 30. mars 1984 nr 15 om tilsyn med helsetjenesten
 • Lov av 5. august 1994 om vern mot smittsomme sykdommer

Tilhørende forskrifter til nevnte lover:

 • Forskrift av 22.08.2011 om kommunal beredskapsplikt
 • Forskrift av 20.juni 2003 om innsamling av helseopplysninger i Meldesystemet for smittsomme sykdommer og i Tuberkuloseregisteret om varsling av smittsomme sykdommer
 • Forskrift av 17. juni 2005 nr 610 om smittevern i helsetjenesten
 • Forskrift av 1. januar 1995 om allmennfarlige smittsomme sykdommer
 • Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll for sosial- og helestjenesten
 • Forskrift av 3. april 1998 om transport, håndtering og emballering av lik samt gravferd

7. Dokumentunderlag

 • Kommuneplan – langsiktig del 2005-2014
 • Smittevernplan, revidert 18.03.2012
 • Krise-beredskapsplan vedtatt 13.03.2012
 • Sosial-og helse-beredskapsplan, delplan til kommunens krise-og beredskapsplan, revidert 09.11.06
 • I tillegg har tilsynsteamet gjennomgått det kommunen har dokumentert i CIM.

8. Deltakere ved tilsynet

 • Ordfører Liv Grinde
 • Rådmann Mette Hvål
 • Beredskapskoordinator Grete Sandmann
 • Kommuneoverlege David Schebesta
 • Rådgiver plan og utvikling, areal Morten Ulleberg

Elisabet Rui
fylkesmiljøvernsjef

Solveig Thorød
førstekonsulent